• Info od psychologického servisu

     • Milí rodičia a žiaci, 
      ocitli sme sa už po druhýkrát v neľahkej situácii, ktorá preveruje naše počítačové zručnosti a našu trpezlivosť 😊 
      Prostredie triedy a školské lavice vystriedali Vaše detské izby, kuchyňa, či obývačka. Z Vašich rodičov sa stali učitelia, kuchári, vychovávatelia. Namiesto zvonenia si musíte nastaviť budík, aby ste nezabudli na online hodinu. Povinnosti, ktoré momentálne ostali na pleciach jednotlivých domácností však zvládate veľmi dobre. Naše pani učiteľky sa snažia na online hodinách pre Vás pripraviť učivo zrozumiteľnou formou a vysvetliť čo nie je jasné. Sú tu pre Vás v pracovných dňoch a s ochotou Vám pomôžu s čím budete potrebovať. 
      Vážení rodičia, nezabúdajte však, že taktiež je tu pre Vás aj školský psychologický servis v mene ktorého si Vám dovolíme sprostredkovať pár užitočných odkazov. Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby ponúka semináre pre rodičov . Odborne, bezplatne a diskrétne nonstop fungujú aj nasledujúce linky pomoci: - www.ipcko.sk (chat, email)
      - Covid-19 Krízová linka pomoci (chat, email, telefón, video) - www.krizovalinkapomoci.sk
      a 0800 500 333
      - Linka detskej istoty - 116 111
      - Rodičovská poradňa 116 000
      - Linka dôvery Nezábudka - 0800 800 566
      Slovenský inštitút mládeže IUVENTA ponúka bezplatné webináre na zaujímavé témy a vzdelávací portál V lavici  sprostredkúva online webináre a taktiež si môžete za malý poplatok pozrieť aj záznam z niektorého už odvysielaného.
      Naša škola Vám praje veľa pekných dní, zdravia a síl. Tešíme sa na Vás.

      PaedDr. Lucia Mošková, PaedDr. Lucia Branikovičová
      školský psychológ
      telefón:  02/4524-3151 pýtať si cez klapku psych. servis
      email: zs.poradna@gmail.com

     • ŠKD 23.11. do 16,00 hod.

     • Vážení rodičia, v pondelok 23.11.2020 v deň konania TAZRPŠ /on-line/

      bude prevádzka školského klubu detí len do 16,00 hod.             

                                                                                Za pochopenie ďakujeme

     • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

     • Naša škola je tento školský rok zapojená do projektu: 

      Názov projektu: Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

      Výzva – kód – OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03

      Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje

      Názov prioritnej osi – Vzdelávanie

      Názov investičnej priority – Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.

      Špecifický cieľ: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov.

      Obdobie realizácie: 30. 06. 2020 – 31. 12. 2022

      Problematika a charakteristika projektu:

      Projekt je zameraný na utváranie vhodných podmienok pre vzdelávanie s dôrazom na uplatňovanie rovnakých prístupov ku vzdelaniu a zlepšovaniu školských výsledkov a kompetencií žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sú najviac ohrození školským neúspechom.

      Inkluzívne vzdelávanie je inovatívny prístup v oblasti vzdelávania, ktorý predovšetkým zdôrazňuje právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie. Jeho cieľom je vytvárať také prostredie, v ktorom je možné uspokojiť rôznorodé vzdelávacie potreby každého jedinca bez výnimky. To samozrejme nie je možné bez pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sú neoddeliteľnou až nutnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Podieľajú sa na podpore žiakov so špecifickými potrebami a prostredníctvom ich plnohodnotnej účasti na vzdelávaní zvyšujú ich úspešnosť a predchádzajú ich dištancovaniu od vzdelania.

      Cieľom tohto projektu je vytvorenie takého školského prostredia, v ktorom je možné uspokojiť rôznorodé vzdelávacie potreby každého dieťaťa, vrátane detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Preto sme náš odborný tím tvorený školským psychológom, liečebným pedagógom a školským logopédom vďaka projektu rozšírili o asistentov učiteľa, ktorí svojou priamou činnosťou na vyučovaní pomáhajú sýtiť nielen vzdelávacie, ale aj sociálne, výchovné a emocionálne potreby našich žiakov. Vzájomná spolupráca a pomoc všetkých zložiek výchovy a vzdelávania podporuje komplexné rozvíjanie žiakov po stránke osobnostnej, emocionálnej, kognitívnej. Navyše prítomnosť asistentov učiteľa na vyučovaní vedie k tomu, že medzi žiakom a asistentom sa vytvára určitý vzťah dôvery a psychickej podpory, čo zvyšuje motiváciu žiakov k učeniu, dôveru vo vlastné sily a schopnosti, zlepšuje komunikáciu ako aj celkové prežívanie a vnímanie a v konečnom dôsledku zvyšuje chuť učiť sa a chodiť do školy.

       

      Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

      Viac informácií o projektových podporách ESF nájdete na www.esf.gov.sk; www.upsvr.gov.sk

      alebo www.minedu.sk

                                                                                                PaedDr. Lucia Mošková, školská psychologička

       

     • Vyučovanie na 1. stupni

     • Vedenie ZŠ oznamuje rodičom, že v utorok 3.11.2020 pokračuje prezenčné vzdelávanie žiakov na 1. stupni. 

      Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť" je potrebné, aby žiak 1. až 4. ročníka  pri nástupe do školy odovzdal Vyhlásenie ZZ o bezinfekčnosti. Toto Vyhlásenie je možné podať aj elektronicky na stránke Edupage cez rodičovské konto.

      RŠ alebo ním poverený zamestnanec je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných priestorov školy preukázanie sa negatívnym výsledkom testu. (jedná sa o dospelé osoby a deti nad 10 rokov.] 

      Celé Usmernenie si môžete preštudovať v prílohe tohto oznamu.

    • Kontakt

     • Základná škola
     • +421 2 4524 3151
     • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
     • 31745041
     • 2020918790
     • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
     • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
     • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
     • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
     • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje