• Zápis do 1. ročníka- kontrola dokladov

   Oznamujeme všetkým rodičom, ktorí prihlásili svoje dieťa do 1. ročníka na šk. rok 2021/2022, že je potrebné, aby prišiel 1 zákonný zástupca v jednom z uvedených  termínoch do školy preukázať doklady potrebné k prijatiu do školy.

   Termín: 22.4. štvrtok a 23.4.2021 piatok

   Čas: 15,00 – 18,00 hod.

   Kde: Aula školy, hlavným vchodom do budovy ZŠ

   Treba priniesť:

   • Vytlačenú elektronickú prihlášku a podpísanú oboma rodičmi (na mail vám prišiel oznam o vyplnení prihlášky aj kód a cez neho sa dá prihláška vytlačiť)
   • Rodný list dieťaťa
   • Občiansky preukaz rodiča
   • V prípade neúplnej rodiny rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy

   Pri vstupe do školy treba dodržiavať všetky hygienicko- epidemiologické nariadenia (rúško, vstup max. po 4, bez účasti detí...) Ak nemáte možnosť vytlačiť si prihlášku, vytlačíme vám ju v škole, ale zápisu sa musia zúčastniť obaja zákonní zástupcovia, aby ju obaja podpísali.

   Ak bude mať riaditeľka školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí, alebo neprijatí dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, najneskôr však do 15. júna 2021. 

   Zoznam prijatých žiakov bude zverejnený na webovej stránke školy  www.zspodzaba.sk., pod verejným kódom, ktorý vám bol zaslaný po vypísaní prihlášky. Zákonní zástupcovia budú upozornení na osobné prevzatie rozhodnutí riaditeľky školy.

   Preto vás žiadame, aby ste sledovali pokyny a oznamy na webovej stránke školy, v sekcii „Zápis do 1. ročníka.“

                                                                                               Vedenie školy

   Zápis do 1. ročníka

   Zákon určuje rodičovi povinnosť zapísať každé dieťa, ktoré má slovenské občianstvo a dosiahlo školopovinný vek, do základnej školy na území Slovenska, bez ohľadu na to, kde aktuálne dieťa žije. Táto povinnosť sa teda vzťahuje na všetkých rodičov detí, ktoré dovŕšia do 31. augusta daného roku 6 rokov. Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt- v tzv.spádovej škole.

   Základná škola na Podzáhradnej ulici oznamuje rodičom, ktorí majú záujem prihlásiť svoje dieťa do ZŠ, že zápis do 1. ročníka bude prebiehať elektronicky na webovej stránke školy www.zspodzaba.sk

   od 7. apríla do 11. apríla 2021,

   kedy bude sprístupnená elektronická prihláška.

   Na webovej stránke školy www.zspodzaba.sk je potrebné vypísať a vytlačiť si Elektronickú prihlášku do 1. ročníka, ktorá sa následne odošle do administratívneho systému školy. Podľa rozhodnutia MŠVVaS SR sa zápisy konajú prednostne elektronicky a bez osobnej prítomnosti detí. Potrebné úkony spojené s kontrolou dokladov a podpisovaním prihlášok budú vykonané podľa pokynov školy dodatočne (apríl, máj), preto treba sledovať webovú stránku školy.

   Kto nemá možnosť elektronicky vypísať prihlášku, môže tak urobiť osobne v škole v termínoch:

   9. apríla 2021 od 16,00 do 18,00 hod.

   10. apríla 2021 od 9,00 do 11,00 hod.

   s dodržaním hygienicko- epidemiologických opatrení. V tomto prípade stačí, ak sa dostaví iba 1 zákonný zástupca s potrebnými dokladmi (občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, v prípade neúplnej rodiny rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy.) Vzhľadom na protipandemické opatrenia, je rodič povinný prísť do školy s respirátorom, s vlastným perom a do budovy vstupovať max. po dvoch.

   Zapísať dieťa do školy (vyplniť elektronickú prihlášku) musia aj rodičia detí, ktorí chcú pokračovať v plnení predškolskej výchovy, lebo ich dieťa nedosiahlo školskú zrelosť. Túto skutočnosť vyznačí aj v elektronickej prihláške. V minulosti takýto rodič žiadal o odklad šk. dochádzky. Tento rok sa zrušil odklad školskej dochádzky, o ktorom rozhodoval riaditeľ základnej školy. Ak dieťa po dovŕšení 6 rokov nedosiahne školskú spôsobilosť, je síce povinnosťou rodiča zapísať ho do základnej školy, ale rodič musí písomne požiadať riaditeľa materskej školy o POKRAČOVANIE plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Riaditeľ MŠ o tom vydá rozhodnutie. Základnej škole len treba nahlásiť, že dieťa bude pokračovať v predprimárnom vzdelávaní a riaditeľ ZŠ vystaví rozhodnutie o neprijatí na primárne vzdelávanie.

   Podľa zákona môže rodič zapísať dieťa iba na 1 základnú školu. Má právo zapísať dieťa na inú ako spádovú školu, avšak prijatie žiaka na takúto školu je na rozhodnutí riaditeľa.

   Do našej školy sa budú prijímať prednostne deti z rajonizácie školy. Z tohto dôvodu sa môže stať, že zapísané deti mimo rajónu školy z kapacitných dôvodov nebudú prijaté a odporučí sa im iná škola.

   Rajonizačné ulice ZŠ Podzáhradná:

   Achátová, Ametystová, Akvamarínová, Amurská, Bodrocká, Borágová, Citrínová, Dudvážska, Dvojkrížna, Farmárska, Granátová, Hornádska, Hronská, Ipeľská, Jastrabinova, Jonatánová, Kapsičková, Kazanská (iba párne čísla), Korálová, Korytnická, Latorická, Ligurčeková, Linzbothova, Lopárska, Malachitová, Monardová, Murárska, Parenicová, Perličková, Podzáhradná, Ul.akad.mal.Jozefa Nagya, Uzbecká (iba 16,18,20,22,24,26,28), Vratičová

   Kontakt:

   Základná škola, Podzáhradná 51, 821 07 Bratislava, kontakt: 02/4524-3151

   Riaditeľka školy: RNDr. A. Heldová ( heldova@zspodzaba.sk)

   Zástupkyňa pre 1. stupeň: Mgr. G. Fajnorová (fajnorova@zspodzaba.sk)

    

    

   • Usmernenie k zápisu

    Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“).

    Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

    Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Konkrétne miesto a čas zápisov určí zriaďovateľ príslušnej základnej školy.

    Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Ak to technické podmienky umožňujú, odporúča sa komunikácia školy so zákonnými zástupcami dieťaťa elektronickou formou, prípadne iným spôsobom, a to v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

    Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“).

    Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

    Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Konkrétne miesto a čas zápisov určí zriaďovateľ príslušnej základnej školy.

    Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Ak to technické podmienky umožňujú, odporúča sa komunikácia školy so zákonnými zástupcami dieťaťa elektronickou formou, prípadne iným spôsobom, a to v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

     

  • Tlačivá