• ZŠ Podzáhradná oznamuje rodičom, ktorí majú záujem prihlásiť svoje dieťa do našej školy, že zápis

   do 1. ročníka sa uskutoční prezenčne s deťmi v dňoch:

   8. apríla 2022 (piatok) od 14.00 h do 18.00 h

   9. apríla 2022 (sobota) od 8.00 h do 12.00 h

    

   Pred zápisom je potrebné, aby rodič vypísal elektronickú prihlášku na webovej stránke školy: www.zspodzaba.sk , vytlačil si ju, zabezpečil podpisy a súhlas oboch rodičov a priniesol ju na zápis.

   Žiadame rodičov, aby venovali dostatočnú pozornosť vypisovaniu elektronickej prihlášky, pretože prihláška sa potom nesprávne preklopí do nášho elektronického systému a škola nebude mať korektné údaje (hlavne pozor na mäkčene, dĺžne, malé a veľké písmená..)

   Kto nemá možnosť elektronicky vypísať prihlášku, môže tak urobiť osobne v škole na zápise. Zápis sa uskutoční prezenčne s deťmi s dodržaním hygienicko- epidemiologických opatrení.

   Zapísať dieťa do školy (vyplniť elektronickú prihlášku) musia aj rodičia detí, ktorí chcú aby ich dieťa pokračovalo v plnení predprimárneho vzdelávania v materskej škole, lebo ich dieťa nedosiahlo školskú zrelosť. Túto skutočnosť vyznačia v elektronickej prihláške. Na základe rozhodnutia riaditeľky MŠ o pokračovaní v preprimárnom vzdelávaní, ktorú rodič doručí ZŠ, rozhodne riaditeľka ZŠ o neprijatí dieťaťa do 1. ročníka na základe tejto skutočnosti.

   Na zápis je potrebné priniesť:

   • vytlačenú elektronickú prihlášku do 1. ročníka (webová stránka školy)
   • rodný list dieťaťa
   • občianske preukazy rodičov

   Podľa zákona môže rodič zapísať dieťa iba na 1 základnú školu. Má právo zapísať dieťa na inú ako spádovú školu, avšak o prijatí na takúto školu rozhoduje riaditeľ školy na základe kapacitných možností školy.

   Do našej školy sa budú prijímať prednostne deti z rajonizácie školy. Z tohto dôvodu sa môže stať, že zapísané deti mimo rajónu školy- z kapacitných dôvodov nebudú prijaté a odporučí sa im iná škola.

   Vo výnimočných prípadoch na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy v termíne zápisu- písomné vyhlásenie (Prílohu č.3 nájdete na webovej stránke v sekcii Zápis do 1. ročníka- Informácie o zápise- dolu v TLAČIVÁCH).

   Rajonizačné ulice ZŠ Podzáhradná:

   Achátová, Ametystová, Akvamarínová, Amurská, Bodrocká, Borágová, Citrínová, Dudvážska, Dvojkrížna, Farmárska, Granátová, Hornádska, Hronská, Ipeľská, Jastrabinova, Jonatánová, Kapsičková, Kazanská (iba párne čísla), Korálová, Korytnická, Latorická, Ligurčeková, Linzbothova, Lopárska, Malachitová, Monardová, Murárska, Parenicová, Perličková, Podzáhradná, Ul.akad.mal.Jozefa Nagya, Uzbecká (iba 16,18,20,22,24,26,28), Vratičová

    

   Kontakt:

   Základná škola, Podzáhradná 51, 821 07 Bratislava, kontakt: 02/4524-3151

   Riaditeľka školy: RNDr. A. Heldová ( heldova@zspodzaba.sk)

   Zástupkyňa pre 1. stupeň: Mgr. G. Fajnorová (fajnorova@zspodzaba.sk)

    

    

   • Usmernenie k zápisu MČ Podunajské Biskupice

    Informácie pre rodičov budúcich prváčikov

    Vážení rodičia, zákonní zástupcovia detí,

    ak Vaše dieťa dovŕši vek 6 rokov do 31. augusta 2022, ste povinní prihlásiť ho na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. (Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť).

     

    Termín: Zápisy detí do 1.ročníka pre školský rok 2022/2023 sa uskutočnia:

    8. apríla 2022 (piatok) od 14.00 h do 18.00 h

    9. apríla 2022 (sobota) od 8.00 h do 12.00 h

    v základných školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice (ZŠ Bieloruská, ZŠ Biskupická, ZŠ Podzáhradná a ZŠ s materskou školou-Alapiskola és Óvoda na Vetvárskej ulici).

    Riaditeľ každej základnej školy zverejní podrobné informácie o spôsobe na svojom webovom sídle.

     

    Školský obvod: Dieťa prihlásite na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko (do spádovej školy). Školské obvody pre jednotlivé základné školy určila mestská časť  Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2017. Rodič môže pre svoje dieťa vybrať aj inú základnú školu, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

     

    Spôsob zápisu: Zápisy do prvého ročníka sa môžu realizovať viacerými spôsobmi, pričom všetky kontakty so školou sa uskutočnia s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení. Rodič, zákonný zástupca prihlášku na vzdelávanie v  základnej škole vyplní a podá na formulári podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva. Realizácia zápisov: prezenčne, prostredníctvom elektronického formulára zo školského informačného systému, prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak zákonný zástupca nebude mať možnosť so základnou školou komunikovať elektronicky, môže si vyzdvihnúť formulár osobne v základnej škole. Po vyplnení a podpísaní ho doručí do školy podľa pokynu riaditeľa školy.

     

    Zápis prezenčnou formou: je potrebné, aby sa zápisu zúčastnili obaja zákonný zástupcovia. V prípade, ak sa zápisu zúčastní s dieťaťom len jeden zákonný zástupca, je potrebné doručiť škole aj súhlas druhého zákonného zástupcu.

     

    Deti so ŠVVP: Ak zákonný zástupca chce do prvého ročníka základnej školy zapísať dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné, aby spolu s prihláškou predložil aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

    Výnimočné prijatie: Zákonný zástupca môže požiadať aj o výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku. Je však k tomu potrebné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

    Nultý ročník: bude zriadený už len do konca školského roka 2021/2022, od 1.9. 2022 sa nezriaďuje.

     

    Základná škola vyžaduje pri zápise: osobné údaje o dieťati v rozsahu: meno a priezvisko (je žiadúce, aby bolo uvedené  v tvare totožnom ako na rodnom liste), dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť a osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu: meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, kontakt na účely komunikácie.

     

    Pokračovanie plnenia povinnej školskej dochádzky (PŠD)

    Na zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1. ročníka musí ísť rodič každého dieťaťa, ktoré dosiahne 6 rokov veku do 31. 08. kalendárneho roku. To aj v prípade, ak zákonný zástupca vie, že

    jeho dieťa nezačne plniť povinnú školskú dochádzku (pretože dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť). Rodič pri zápise upozorní riaditeľa základnej školy, že dieťa nezačne plniť PŠD a že po vydaní rozhodnutia riaditeľky MŠ o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania predloží základnej škole fotokópiu tohto rozhodnutia. Prípadne aj základná škola môže  rodičovi odporučiť,  aby uvažoval o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (nie o odklade, pretože Školským zákonom v znení účinnom od 1. januára 2021 sa zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky ako aj inštitút dodatočného odloženia plnenia povinnej školskej dochádzky.).

    Pre vydanie rozhodnutia o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania, zákonný zástupca predloží riaditeľke materskej školy písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaný súhlas zákonného zástupcu. Na základe týchto dokumentov riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

    Riaditeľ základnej školy rozhodne o neprijatí žiaka do školy s odôvodnením, že dieťa na základe informácie zákonného zástupcu pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

    v materskej škole.

    Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahne školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, to znamená, že rodič takéhoto dieťaťa opätovne pôjde na zápis do základnej a riaditeľ základnej školy mu vydá rozhodnutie o prijatí na plnenie PŠD.

    Rozhodnutia: O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna daného roka.

     

  • Tlačivá

   • Kontakt

    • Základná škola
    • heldova@zspodzaba.sk
    • +421 2 4524 3151
    • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
    • 31745041
    • 2020918790
    • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
    • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
    • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
    • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
    • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje