• Pokyny k zápisu do 1. ročníka

   ZŠ Podzáhradná oznamuje rodičom, ktorí majú záujem prihlásiť svoje dieťa do našej školy, 

   že zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch:

   14. apríla 2023 (piatok) od 14.00 h do 18.00 h

   15. apríla 2023 (sobota) od 8.00 h do 12.00 h

   • Elektronická prihláška bude zverejnená od 27. marca 2023 na www.zspodzaba.sk.
   • Pred zápisom je potrebné, aby rodičia najneskôr do 13.4. vypísali elektronickú prihlášku na webovej stránke školy: www.zspodzaba.sk , vytlačili ju, obaja podpísali a priniesli na zápis.
   • na zápis je potrebné priniesť vyplnenú a podpísanú oboma ZZ aj Prílohu č.3, ktorá je povinná !!!(je zverejnená dolu v TLAČIVÁCH)
   • je potrebné vyplniť všetky polia v prihláške, nielen povinné
   • je potrebné dbať na správne zadávanie údajov s diakritikou (správne zadať veľké a malé písmená, dĺžne, mäkčene, dve bodky, čiarky a pod.), nakoľko by sa potom všetky údaje nesprávne preklopili do elektronického systému školy a vaše dieťa nebude mať zaznamenané korektné údaje počas celého štúdia
   • pri zisťovaných údajov oboch zákonných zástupcov sa nachádza políčko: "číslo elektronickej schránky". Do tohto políčka je potrebné zadať číslo elektronickej schránky, ktorú má zákonný zástupca zriadenú na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk (v tvare E a 10-miestne číslo), t.j. nejde o mailovú adresu. V prípade, že schránku nemáte aktívnu, políčko nie je potrebné vypĺňať
   • v prihláške je záväzný výber etickej alebo náboženskej výchovy (katolíckej alebo evanjelickej)
   • zapísať dieťa do školy a vyplniť elektronickú prihlášku musia aj rodičia detí, ktorí chcú aby ich dieťa pokračovalo v plnení predprimárneho vzdelávania v materskej škole, pretože dieťa nedosiahlo školskú zrelosť. Túto skutočnosť vyznačia v elektronickej prihláške. Na základe Rozhodnutia riaditeľky MŠ o pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní, ktorú rodič musí doručiť riaditeľstvu ZŠ, rozhodne riaditeľka ZŠ o neprijatí dieťaťa do 1. ročníka na základe tejto skutočnosti.
   • vo výnimočných prípadoch na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy v termíne zápisu- písomné vyhlásenie (Príloha č.2 písomné vyhlásenie ZZ je zverejnená dolu v TLAČIVÁCH).
   • ak je zadováženie súhlasu druhého rodiča spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa, je potrebné vypísať Prílohu č.1 čestné vyhlásenie ZZ- je zverejnené dolu v TLAČIVÁCH.
   • po úspešnom vyplnení elektronickej prihlášky a jej odoslaní Vám bude automaticky doručené potvrdenie do mailovej schránky a vygenerovaný kód prihlášky, ktorý si starostlivo uschovajte, preto je potrebné zadať správnu mailovú adresu
   • až z doručeného oznámenia mailom si prihlášku otvorte a vytlačte, musia na nej byť podpisy rodičov.

   Po úspešnom vyplnení prihlášky:

   • škola príjme a potvrdí elektronickú prihlášku
   • obaja zákonní zástupcovia sa spolu s dieťaťom zúčastnia zápisu v škole, kde budú overené osobné údaje z prihlášky, dieťa podstúpi krátky pohovor a kresliaci test spolu s učiteľkou

   Na zápis je potrebné priniesť:

   • vytlačenú elektronickú prihlášku a podpísanú oboma rodičmi
   • rodný list dieťaťa
   • občianske preukazy zákonných zástupcov pre overenie údajov v prihláške, príp. iné doklady preukazujúce vzťah k dieťaťu;
   • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom znevýhodnení dieťaťa
   • v prípade neúplnej rodiny rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy a súhlas (účasť na zápise) druhého zákonného zástupcu
   • kto nemá možnosť elektronicky vypísať prihlášku, môže tak výnimočne urobiť v škole na zápise

   Podľa zákona rodič zapisuje svoje dieťa do spádovej školy podľa trvalého bydliska dieťaťa. Má právo zapísať dieťa na inú ako spádovú školu, avšak o prijatí na takúto školu rozhoduje riaditeľ školy na základe kapacitných možností školy.

   Do našej školy sa budú prijímať prednostne deti z rajonizácie školy. Z tohto dôvodu sa môže stať, že zapísané deti mimo rajónu školy- z kapacitných dôvodov nebudú prijaté a odporučí sa im iná škola.

    

    

   •  

     

     

  • Tlačivá

   • Kontakt

    • Základná škola
    • +421 2 4524 3151
    • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
    • 31745041
    • 2020918790
    • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
    • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
    • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
    • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
    • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje