• Oznam

   Oznamujeme všetkým rodičom, ktorí prihlásili svoje dieťa do 1. ročníka na šk. rok 2020/2021, že je potrebné, aby prišiel 1 zákonný zástupca v jednom z uvedených  termínoch do školy preukázať doklady potrebné k prijatiu do školy.

   Termíny: Deti rodičov s priezviskom od A po K: 25.5.2020 od 8,00 do 12,00 hod.

                    Deti rodičov s priezviskom od L po P: 26.5.2020 od 8,00 do 12,00 hod.

                    Deti rodičov s priezviskom od R po Ž: 27.5.2020 od 8,00 do 12,00 hod.

   Treba priniesť:

   • Vytlačenú elektronickú prihlášku a podpísanú oboma rodičmi (na mail vám prišiel oznam o vyplnení prihlášky aj kód)
   • Žiadosť o prijatie dieťaťa do školy (je zverejnená v tlačivách, nižšie na tejto stránke)
   • Rodný list dieťaťa
   • Občiansky preukaz rodiča
   • V prípade neúplnej rodiny rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy

   Pri odklade šk. dochádzky:

   • Vytlačenú elektronickú prihlášku a podpísanú oboma rodičmi (na mail vám prišiel oznam o vyplnení prihlášky aj kód)
   • Žiadosť o odklad školskej dochádzky (je zverejnená nižšie na tejto stránke)
   • Doklad o doporučení odkladu šk. dochádzky od pedagogicko-psychologickej poradne a potvrdenie od detského pediatra (dá sa doložiť aj dodatočne po vyšetrení)

   Pri vstupe do školy treba dodržiavať všetky hygienicko- epidemiologické nariadenia (rúško, vstup max. po 3, bez účasti detí...)

   V prípade, ak bude mať riaditeľka školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí, neprijatí, alebo odklade školskej dochádzky do 30. júna 2020. 

   Zoznam prijatých žiakov bude zverejnený na webovej stránke školy  www.zspodzaba.sk. 

   Zákonní zástupcovia budú upozornení na osobné prevzatie rozhodnutí riaditeľky školy.

   Preto vás žiadame, aby ste sledovali pokyny a oznamy na webovej stránke školy.

   • Info o zapísaných deťoch (15.4.2020)

    Vážení rodičia, všetky elektronicky zaregistrované prihlášky od marca 2020 evidujeme. Ak ste vyplnili správne elktronickú prihlášku, prijali ste o tom potvrdzovací mail s vygenerovaným kódom. Tento kód si treba uschovať, pretože pod ním bude zverejnený zoznam prijatých detí do 1. ročníka. Prihlásiť sa musia aj deti, ktorým bola v minulom šk. roku odložená povinná školská dochádzka.

    Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do 2 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, alebo koncom školského roku. V prípade, ak bude mať riaditeľka školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020. Preto prosím sledujte pokyny a oznamy na webovej stránke školy.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Informácia z pedagogicko-psychologickej poradne ( pre rodičov žiadajúcich odklad šk. dochádzky) !!!

    vzhľadom na epidemiologickú situáciu súvisiacu s možnosťou šírenia koronavírusu COVID-19 a hroziacu epidémiu  má naše zariadenie prerušenú diagnostickú činnosť od 9. marca 2020 až do odvolania. Napriek tomu fungujeme v online prostredí, či už individuálne cez maily (zverejnené na stránke), alebo pomocou online poradenstva od pondelka do štvrtka v čase od 9:00-15:00. Ponúkame možnosť komunikovať s nami prostredníctvom, mailov, Online poradenstva i Facebook-u: CPPPaP Bratislava II, respektíve: Klub CPPPaP.

    Našu ponuku dôležitých informácií v súvislosti s koronavírusom ako aj kontakty v krízových situáciách, ktoré môžete v prípade potreby využiť, nájdete v dôležitých informáciách pod AKTUALITAMI (vpravo) na
     www.cpppapba2.sk.

    Mgr. Martina Detvanová
    psychológ
    --
    Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
    Drieňová 36, 821 02  Bratislava 2
    Tel.: + 421/2/43 63 25 88
    E-mail: 
    detvanova@cpppapba2.sk
    URL: https://cpppapba2.sk

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Zápis do 1.ročníka 

    Základná škola na Podzáhradnej ulici oznamuje rodičom, ktorí majú záujem prihlásiť svoje dieťa do ZŠ, že zápis do 1. ročníka bude prebiehať elektronicky. T.z., že na webovej stránke školy:  www.zspodzaba.sk je potrebné vypísať a vytlačiť si Elektronickú prihlášku do 1. ročníka, ktorá sa následne odošle do administratívneho systému školy.

    Podľa rozhodnutia MŠ SR sa zápisy konajú elektronicky a bez osobnej prítomnosti detí.

    Kto nemá možnosť elektronicky vypísať prihlášku, môže tak urobiť výnimočne osobne !!!!!!!!- priamo v základnej škole v dňoch: 15.4., 22.4. a 29.4.2020 v čase od 9,00 do 12,00 hod. s dôrazom na dodržanie hygienicko- epidemiologických opatrení. V tomto prípade stačí, ak sa dostaví iba 1 zákonný zástupca s potrebnými dokladmi (občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, v prípade neúplnej rodiny rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy.)

    Elektronickú prihlášku musia vyplniť aj rodičia detí, ktorí chcú žiadať riaditeľku školy o odklad školskej dochádzky, aj ktorí mali už školskú dochádzku odloženú.

    Rodičia, ktorí poslali prihlášku elektronicky sa nemusia dostaviť na zápis.

    Po nástupe žiakov do školy, budú vyzvaní na dokladovanie dokumentov, ktoré sú potrebné k zápisu.

    Podľa zákona môže rodič zapísať dieťa iba na 1 základnú školu. Má právo zapísať dieťa na inú ako kmeňovú školu, avšak prijatie žiaka na takúto školu je na rozhodnutí riaditeľa.

    Do našej školy sa budú prijímať prednostne deti z rajonizácie školy. Z tohto dôvodu sa môže stať, že zapísané deti mimo rajónu školy z kapacitných dôvodov nebudú prijaté a odporučí sa im iná škola.

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Zákon určuje rodičovi povinnosť zapísať každé dieťa, ktoré má slovenské občianstvo a dosiahlo školopovinný vek, do základnej školy na území Slovenska, bez ohľadu na to, kde aktuálne dieťa žije. Táto povinnosť sa teda vzťahuje na všetkých rodičov detí, ktoré dovŕšia do 31. augusta daného roku

    6 rokov. Výnimkou je, ak má dieťa dvojité občianstvo, teda je občanom dvoch krajín. Vtedy má rodič dieťaťa právo rozhodnúť, v ktorej krajine bude dieťa navštevovať základnú školu.

    Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt- v tzv. kmeňovej škole.

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

    ZÁPIS - POTREBNÉ DOKLADY:

    • Elektronicky vyplnená prihláška na webovej stránke, vytlačená a podpísaná rodičmi
    • Žiadosť o prijatie dieťaťa do školy
    • Rodný list dieťaťa
    • Občiansky preukaz rodičov
    • V prípade neúplnej rodiny rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy

     

    ODKLAD ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY:

    • Elektronicky vyplnená prihláška na webovej stránke, vytlačená a podpísaná rodičmi
    • Žiadosť o odklad školskej dochádzky

    Zoznam prijatých žiakov bude zverejnený na webovej stránke školy  www.zspodzaba.sk. Zákonnému zástupcovi žiaka bude podľa platných predpisov doručené jedno z uvedených rozhodnutí riaditeľa školy:

    • Rozhodnutie o prijatí do školy
    • Rozhodnutie o neprijatí do školy
    • Rozhodnutie o odklade školskej dochádzky

    Rajonizačné ulice:

    Achátová, Ametystová, Akvamarínová, Amurská, Bodrocká, Borágová, Citrínová, Dudvážska, Dvojkrížna, Farmárska, Granátová, Hornádska, Hronská, Ipeľská, Jastrabinova, Jonatánová, Kapsičková, Kazanská (iba párne čísla), Korálová, Korytnická, Latorická, Ligurčeková, Linzbothova, Lopárska, Malachitová, Monardová, Murárska, Parenicová, Perličková, Podzáhradná, Ul.akad.mal.Jozefa Nagya, Uzbecká (iba 16,18,20,22,24,26,28), Vratičová

    KONTAKT  ŠKOLY:

    Základná škola, Podzáhradná 51, 821 07 Bratislava, kontakt: 02/4524-3151

    Riaditeľka školy: RNDr. A. Heldová ( heldova@zspodzaba.sk)

    Zástupkyňa pre 1. stupeň: Mgr. G. Fajnorová (fajnorova@zspodzaba.sk)

     

     

  • Tlačivá