• Činnosť výchovného poradcu na našej škole vykonáva Ing. Silvia Sečanská (secanska@zspodzaba.sk)
  Konzultačné hodiny 
  sú každý prvý pondelok v mesiaci od 14,30 do 16,30 (alebo podľa dohody) 
  Miestnosť B2 - 2. poschodie č.dv.124

  • Oznam pre deviatakov

  • Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníkov ZŠ sa uskutoční 3.4.2019 (streda)
   Talentové skúšky: 25.3.2019 - 12.4.2019 
   (dátum upresní stredná škola)
   1.kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií): 

   • 1.termín: 13.5.2019
   • 2.termín: 16.5.2019
   2.kolo prijímacích skúšok:  18.6.2019 
    
   TEST KOMPARO PRE 9. ročníky

   je ideálna príprava na Testovanie 9 a na prijímacie skúšky na stredné školy.  V novembri 2018 sa žiaci 9. ročníka našej školy zúčastnia testovania KOMPARO. Každý účastník testovania dostane podrobné vysvedčenie so svojimi výsledkami. Dozvie sa , ako je na tom v porovnaní s vyše 20 000 žiakmi z celého Slovenska, ktoré typy otázok mu robia problémy a ktoré učivo si ešte musí zopakovať.Testovanie KOMPARO organizuje renomovaná nezávislá spoločnosť EXAM testing. Ďalšie informácie aj na www.komparo.sk, www.exam.sk

   Užitočné webové adresy:

   www.stredneskoly.sk
   www.svs.edu.sk
   www.zoznamskol.eu
   www.exam.sk
   www.nucem.sk

  • Oznam pre piatakov

  • Celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka sa uskutoční 21.11.2018 (streda).

   Dôležité termíny

   Do 20.2. 
   Zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy – školy s talentovými skúškami 
   (aj osemročné športové gymnáziá a bilingválne školy) 

   Do 28.2. 
   Základná škola odošle prihlášky na stredné školy s talentovými skúškami 

   Do 10.4. 
   Zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy (okrem talentových skúšok) 
   (aj osemročné gymnáziá) 

   Do 20.4. 
   Základná škola odošle prihlášky na stredné školy

  • Práca výchovnej poradkyne

  • Oblasť poradenstva v otázkach výchovy 

   • spolupracovať s triednymi učiteľmi pri  riešení výchovných problémov,
   • koordinácia práce triednych učiteľov na úseku prevencie negatívnych javov
   • zúčastňovať sa na pohovoroch s rodičmi problémových žiakov

    Oblasť vzdelávania

   • spolupracovať s triednymi učiteľmi pri vyhľadávaní nadaných a talentovaných žiakov, radiť im pri výbere strednej školy rozvíjajúcej ich talent, spolupracovať s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi pri výchove k správnemu sebahodnoteniu a usmerňovaniu k voľbe povolania
   • príprava Testovania 9 a Komparo

   Oblasť profesijnej orientácie 

   • pripravovať aktuálne informácie o možnostiach štúdia žiakov na SŠ
   • zabezpečiť pravidelný servis informácií v oblasti voľby k povolaniu
   • zabezpečiť  kompletizáciu a správnosť vyplnenia prihlášok žiakov 5., 8., 9., ročníka, pripraviť ďalšie vstupné doklady žiakov končiacich základnú školu, napr. zápisné lístky a pod.
   • sledovať termíny prijímacích pohovorov na SŠ
   • sledovať úspešnosť žiakov pri umiestňovaní na SŠ
   • zabezpečiť spätné informácie o bývalých žiakoch a ich uplatnení 

   Oblasť spolupráce so špeciálnymi poradenskými zariadeniami 

   • spolupracovať s komunikačnými partnermi – psychológ, špeciálny pedagóg, metodik, učiteľ koordinátor drogových závislostí, učiteľ koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu, pediater, pracovníci odboru školstva, pracovníci odboru sociálnych vecí...