• Činnosť výchovného poradcu na našej škole vykonáva Ing. Silvia Sečanská (secanska@zspodzaba.sk)
  Konzultačné hodiny 
  sú každý prvý pondelok v mesiaci od 14,30 do 16,30 (alebo podľa dohody) 
  Miestnosť B2 - 2. poschodie č.dv.124

  • Oznam pre deviatakov

  • Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníkov ZŠ sa uskutoční 24.3.2021 (streda).
   Prijímacie pohovory:

   Talentové : od 15.3.2021 do 30.4.2021 (dátum upresní stredná škola)
   Netalentové:

   1.kolo  -  1.termín: 10.5.2021

                         2.termín: 13.5.2021

   2.kolo  -   22.6.2021 

    Užitočné webové adresy:

   www.stredneskoly.sk
   www.svs.edu.sk
   www.zoznamskol.eu
   www.exam.sk
   www.nucem.sk

  • Oznam pre piatakov

  • Celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka sa uskutoční 19.5.2021 (streda).

   Prijímacie pohovory:

   Talentové (matematické osemročné gymnázium, konzervatórium...) : od 15.3.2021 do 30.4.2021 (dátum upresní stredná škola)
   Netalentové (osemročné gymnázium):

   1.kolo  -  1.termín: 10.5.2021

                         2.termín: 13.5.2021

   Dôležité termíny

   Najneskôr do 20.2. 
   Zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy – školy s talentovými skúškami (aj osemročné talentové gymnáziá a bilingválne školy) 

   Do 28.2. 
   Základná škola odošle prihlášky na stredné školy s talentovými skúškami 

   Najneskôr do 10.4. 
   Zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy (aj osemročné gymnáziá) 

   Do 20.4. 
   Základná škola odošle prihlášky na stredné školy

  • Práca výchovnej poradkyne

  • Oblasť poradenstva v otázkach výchovy 

   • spolupracovať s triednymi učiteľmi pri  riešení výchovných problémov,
   • koordinácia práce triednych učiteľov na úseku prevencie negatívnych javov
   • zúčastňovať sa na pohovoroch s rodičmi problémových žiakov

    Oblasť vzdelávania

   • spolupracovať s triednymi učiteľmi pri vyhľadávaní nadaných a talentovaných žiakov, radiť im pri výbere strednej školy rozvíjajúcej ich talent, spolupracovať s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi pri výchove k správnemu sebahodnoteniu a usmerňovaniu k voľbe povolania
   • príprava Testovania 9 a Komparo

   Oblasť profesijnej orientácie 

   • pripravovať aktuálne informácie o možnostiach štúdia žiakov na SŠ
   • zabezpečiť pravidelný servis informácií v oblasti voľby k povolaniu
   • zabezpečiť  kompletizáciu a správnosť vyplnenia prihlášok žiakov 5., 8., 9., ročníka, pripraviť ďalšie vstupné doklady žiakov končiacich základnú školu, napr. zápisné lístky a pod.
   • sledovať termíny prijímacích pohovorov na SŠ
   • sledovať úspešnosť žiakov pri umiestňovaní na SŠ
   • zabezpečiť spätné informácie o bývalých žiakoch a ich uplatnení 

   Oblasť spolupráce so špeciálnymi poradenskými zariadeniami 

   • spolupracovať s komunikačnými partnermi – psychológ, špeciálny pedagóg, metodik, učiteľ koordinátor drogových závislostí, učiteľ koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu, pediater, pracovníci odboru školstva, pracovníci odboru sociálnych vecí...