• Činnosť výchovného poradcu na našej škole vykonáva Ing. Silvia Sečanská (secanska@zspodzaba.sk)
  Konzultačné hodiny 
  sú každý prvý pondelok v mesiaci od 14,30 do 16,30 (alebo podľa dohody) 
  Miestnosť B2 - 2. poschodie č.dv.124

  • Dôležité termíny

  • Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníkov ZŠ sa uskutoční 9.6. 2021 (streda).

   ZMENA TERMÍNOV K PODÁVANIU PRIHLÁŠOK A K TERMÍNOM KONANIA PRIJÍMACÍCH POHOVOROV 

   NA STREDNÚ ŠKOLU V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

   Riaditeľstvo SŠ zverejní kritéria prijatia na všetky odbory do 26. 2. 2021.

   Podanie prihlášky na strednú školu riaditeľstvu ZŠ bez rozdielu, či ide o odbor vyžadujúci skúšku špecifických zručností (talentové odbory) alebo nie je do 8. 4. 2021.

   Riaditeľstvo ZŠ posiela prihlášku riaditeľstvu SŠ do 16. 4. 2021.

   Termíny prijímacích pohovorov:

             1.     KOLO odborov nevyžadujúcich skúšku špecifických zručností

             1.     Termín 3.- 4. 5. 2021

             2.     Termín 10.- 11. 5. 2021

             1.     KOLO odborov vyžadujúcich skúšku špecifických zručností

             1.     Termín 5.- 7. 5. 2021

             2.     Termín 12.- 14. 5. 2021

    Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí na štúdium doručí riaditeľstvo SŠ zákonnému zástupcovi žiaka do 20. 5. 2021.

   Potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka doručí ZZ riaditeľstvu strednej školy do 25. 5. 2021.

   Odvolanie voči neprijatiu na strednú školu posiela zákonný zástupca do 25. 5. 2021

   Uzavretie odvolacieho kola do 28. 5. 2021

   Riaditeľstvo SŠ zverejní konanie druhého kola (školy, ktoré nemajú naplnenú kapacitu v jednotlivých odboroch) prijímacích pohovorov do 6. 6. 2021

           2.     KOLO prijímacích pohovorov sa koná 22. 6. 2021

   POTREBNÉ POTVRDENIA K PRIHLÁŠKE:

   1.     Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pri nasledujúcich odboroch

   2.     Kópiu vysvedčenia, ktoré obsahuje slovné hodnotenie (z júna 2020)

   3.     Kópia potvrdenia o úspešnom umiestnení žiaka na súťažiach, ktoré daná stredná škola započítava do bodového hodnotenia v kritériách prijatia

    Užitočné webové adresy:

   www.stredneskoly.sk
   www.svs.edu.sk
   www.zoznamskol.eu
   www.exam.sk
   www.nucem.sk


  • Práca výchovnej poradkyne

  • Oblasť poradenstva v otázkach výchovy 

   • spolupracovať s triednymi učiteľmi pri  riešení výchovných problémov,
   • koordinácia práce triednych učiteľov na úseku prevencie negatívnych javov
   • zúčastňovať sa na pohovoroch s rodičmi problémových žiakov

    Oblasť vzdelávania

   • spolupracovať s triednymi učiteľmi pri vyhľadávaní nadaných a talentovaných žiakov, radiť im pri výbere strednej školy rozvíjajúcej ich talent, spolupracovať s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi pri výchove k správnemu sebahodnoteniu a usmerňovaniu k voľbe povolania
   • príprava Testovania 9 a Komparo

   Oblasť profesijnej orientácie 

   • pripravovať aktuálne informácie o možnostiach štúdia žiakov na SŠ
   • zabezpečiť pravidelný servis informácií v oblasti voľby k povolaniu
   • zabezpečiť  kompletizáciu a správnosť vyplnenia prihlášok žiakov 5., 8., 9., ročníka, pripraviť ďalšie vstupné doklady žiakov končiacich základnú školu, napr. zápisné lístky a pod.
   • sledovať termíny prijímacích pohovorov na SŠ
   • sledovať úspešnosť žiakov pri umiestňovaní na SŠ
   • zabezpečiť spätné informácie o bývalých žiakoch a ich uplatnení 

   Oblasť spolupráce so špeciálnymi poradenskými zariadeniami 

   • spolupracovať s komunikačnými partnermi – psychológ, špeciálny pedagóg, metodik, učiteľ koordinátor drogových závislostí, učiteľ koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu, pediater, pracovníci odboru školstva, pracovníci odboru sociálnych vecí...