• Činnosť výchovného poradcu na našej škole vykonáva Ing. Silvia Sečanská (secanska@zspodzaba.sk)
  Konzultačné hodiny 
  sú každý prvý pondelok v mesiaci od 14,30 do 16,30 (alebo podľa dohody) 
  Miestnosť B2 - 2. poschodie č.dv.124

  • Dôležité termíny

  • Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníkov ZŠ sa uskutoční 6.4. 2022 (streda).

   ZMENA TERMÍNOV K PODÁVANIU PRIHLÁŠOK A K TERMÍNOM KONANIA PRIJÍMACÍCH POHOVOROV NA STREDNÚ ŠKOLU V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

    

   Riaditeľstvo SŠ zverejní kritéria prijatia na všetky odbory do 28. 2. 2022.

   Podanie prihlášky na strednú školu riaditeľstvu ZŠ bez rozdielu, či ide o odbor vyžadujúci skúšku špecifických zručností (talentové odbory) alebo nie je do 14. 3. 2022.

   Riaditeľstvo ZŠ posiela prihlášku riaditeľstvu SŠ do 20. 3. 2022.

    

   Termíny prijímacích pohovorov:

             1.     KOLO odborov nevyžadujúcich skúšku špecifických zručností

             1.     Termín 2.- 3. 5. 2022

             2.     Termín 9.- 10. 5. 2022

    

             1.     KOLO odborov vyžadujúcich skúšku špecifických zručností

             1.     Termín 4.- 6. 5. 2022

             2.     Termín 11.- 13. 5. 2022

    

   Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí na štúdium doručí riaditeľstvo SŠ zákonnému zástupcovi žiaka 

   do 18. 5. 2022. Potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka doručí ZZ riaditeľstvu strednej školy 

   do 23. 5. 2022.

   Odvolanie voči neprijatiu na strednú školu posiela zákonný zástupca do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

   Riaditeľstvo SŠ zverejní konanie druhého kola (školy, ktoré nemajú naplnenú kapacitu v jednotlivých odboroch) prijímacích pohovorov do 6. 6. 2022

           2.     KOLO prijímacích pohovorov sa koná 21. 6. 2022

    

   Užitočné webové adresy:

   www.stredneskoly.sk
   www.svs.edu.sk
   www.zoznamskol.eu
   www.exam.sk
   www.nucem.sk

    


  • Práca výchovnej poradkyne

  • Oblasť poradenstva v otázkach výchovy 

   • spolupracovať s triednymi učiteľmi pri  riešení výchovných problémov,
   • koordinácia práce triednych učiteľov na úseku prevencie negatívnych javov
   • zúčastňovať sa na pohovoroch s rodičmi problémových žiakov

    Oblasť vzdelávania

   • spolupracovať s triednymi učiteľmi pri vyhľadávaní nadaných a talentovaných žiakov, radiť im pri výbere strednej školy rozvíjajúcej ich talent, spolupracovať s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi pri výchove k správnemu sebahodnoteniu a usmerňovaniu k voľbe povolania
   • príprava Testovania 9 a Komparo

   Oblasť profesijnej orientácie 

   • pripravovať aktuálne informácie o možnostiach štúdia žiakov na SŠ
   • zabezpečiť pravidelný servis informácií v oblasti voľby k povolaniu
   • zabezpečiť  kompletizáciu a správnosť vyplnenia prihlášok žiakov 5., 8., 9., ročníka, pripraviť ďalšie vstupné doklady žiakov končiacich základnú školu, napr. zápisné lístky a pod.
   • sledovať termíny prijímacích pohovorov na SŠ
   • sledovať úspešnosť žiakov pri umiestňovaní na SŠ
   • zabezpečiť spätné informácie o bývalých žiakoch a ich uplatnení 

   Oblasť spolupráce so špeciálnymi poradenskými zariadeniami 

   • spolupracovať s komunikačnými partnermi – psychológ, špeciálny pedagóg, metodik, učiteľ koordinátor drogových závislostí, učiteľ koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu, pediater, pracovníci odboru školstva, pracovníci odboru sociálnych vecí...