• Činnosť výchovného poradcu na našej škole vykonáva Ing. Silvia Sečanská (secanska@zspodzaba.sk)
  Konzultačné hodiny 
  sú každý prvý pondelok v mesiaci od 14,30 do 16,30 (alebo podľa dohody) 
  Miestnosť B2 - 2. poschodie č.dv.124

  • Dôležité termíny

  • Termíny testovania:

   • KOMPARO 9 – 10.11.2022
   • Testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ – 22.3.2023
   • Testovanie žiakov 5. ročníkov ZŠ – 17.5.2023

   Termíny podania prihlášky na strednú školu v školskom roku 2022/2023:

   • podanie prihlášky na strednú školu riaditeľstvu ZŠ do 13. 3. 2023
   • riaditeľstvo ZŠ schvaľuje prihlášku riaditeľstvu SŠ do 20. 3. 2023

    Termíny prijímacích pohovorov:

             1.     KOLO odborov nevyžadujúcich skúšku špecifických zručností:

               1.     Termín 4.5. -  3.5. 2023

             2.     Termín 9.5. – 10.5. 2023

   1. KOLO odborov vyžadujúcich skúšku špecifických zručností (talentové):
   1. 1.     Termín SŠŠ (1. fáza) 21.3. -14.4.2023  + (2. fáza) 28.4. – 3.5.2023

             2.     Termín SŠŠ (2. fáza) 11.5. – 15.5.2023

             1.     Termín 28.4. - 3.5. 2023

             2.     Termín 11.5. - 15. 5. 2023

   Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí na štúdium doručí riaditeľstvo SŠ zákonnému zástupcovi žiaka do 19. 5. 2023. Riaditeľstvo SŠ zverejní konanie druhého kola prijímacích pohovorov do 6. 6. 2023

              2.     KOLO prijímacích pohovorov - 20.6. - 21.6. 2023

    

    


  • Práca výchovnej poradkyne

  • Oblasť poradenstva v otázkach výchovy 

   • spolupracovať s triednymi učiteľmi pri  riešení výchovných problémov,
   • koordinácia práce triednych učiteľov na úseku prevencie negatívnych javov
   • zúčastňovať sa na pohovoroch s rodičmi problémových žiakov

    Oblasť vzdelávania

   • spolupracovať s triednymi učiteľmi pri vyhľadávaní nadaných a talentovaných žiakov, radiť im pri výbere strednej školy rozvíjajúcej ich talent, spolupracovať s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi pri výchove k správnemu sebahodnoteniu a usmerňovaniu k voľbe povolania
   • príprava Testovania 9 a Komparo

   Oblasť profesijnej orientácie 

   • pripravovať aktuálne informácie o možnostiach štúdia žiakov na SŠ
   • zabezpečiť pravidelný servis informácií v oblasti voľby k povolaniu
   • zabezpečiť  kompletizáciu a správnosť vyplnenia prihlášok žiakov 5., 8., 9., ročníka, pripraviť ďalšie vstupné doklady žiakov končiacich základnú školu, napr. zápisné lístky a pod.
   • sledovať termíny prijímacích pohovorov na SŠ
   • sledovať úspešnosť žiakov pri umiestňovaní na SŠ
   • zabezpečiť spätné informácie o bývalých žiakoch a ich uplatnení 

   Oblasť spolupráce so špeciálnymi poradenskými zariadeniami 

   • spolupracovať s komunikačnými partnermi – psychológ, špeciálny pedagóg, metodik, učiteľ koordinátor drogových závislostí, učiteľ koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu, pediater, pracovníci odboru školstva, pracovníci odboru sociálnych vecí...
   • Kontakt

    • Základná škola
    • +421 2 4524 3151
    • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
    • 31745041
    • 2020918790
    • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
    • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
    • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
    • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
    • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje