• Rada školy pri Základnej škole Podzáhradná 51, 82107 Bratislava

    

   Členovia rady školy od 1.10.2020 do 1.10.2024

    

   MENO A PRIEZVISKO

   DELEGÁT

   Alena Bednárová

   pedagogický zamestnanec

   Silvia Sečanská,Mgr.

   pedagogický zamestnanec

   Ing Jana Siváková

   nepedagogický zamestnanec


   Katarína Herdová

   zástupca rodičov

   Marcel Medo

   zástupca rodičov

   Zuzana Zambojová

   zástupca rodičov

   Silvia Keményová

   zástupca rodičov

   Iveta Daňková

   zástupca zriaďovateľa

   Ing.Michal Drábik

   zástupca zriaďovateľa

   Mikuláš Krippel Mgr.PhD

   zástupca zriaďovateľa

   Pavol Hanzel

   zástupca zriaďovateľa

   Bratislava, 28.9.2020                                                                                    Alena Bednárová

   Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.Za najväčšiu právomoc rady školy je považovaná možnosť odvolať a voliť riaditeľa školy..

   Kompetencie :

   • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa
   • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa
   • predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením
   • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia
   • vyjadruje sa ku dokumentom predkladaným riaditeľom školy
    
   Legislatíva
   • zákon č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
   • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
   • vyhláška č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 291/2004 Z. z ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení
    
   Členstvo

   Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov, pričom:

   • Počet členov nižší ako 11 nemôže byť, ak má škola alebo školské zariadenie počet zamestnancov väčší ako 25.
   • S 5 členmi sa môže ustanoviť len v školách a školských zariadeniach, v ktorých celkový počet zamestnancov nie je vyšší ako 10.
   • Počet členov rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, musí byť väčšinový.
   • Počet členov by mal byť nepárny, keďže je aj výberovou komisiou, ktorej počet členov má byť nepárny[6]

   Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ.

   Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca.

    

   Zloženie rady školy 

   V základných školách, v špeciálnych základných školách, v materských školách, v špeciálnych materských školách, v základných umeleckých školách, v školských internátoch a v centrách voľného času[4]

   • dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
   • jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
   • štyria zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy alebo školského zariadenia a
   • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.
    
    
   OZNAM
   Vážení rodičia,
   rade školy pri Základnej škole Podzáhradná 51 končí 30.4.2020 zákonom stanovené štvorročné funkčné obdobie. Tvorí sa nová rada školy a preto je potrebné zvoliť zástupcov rodičov do tohto orgánu. Alena Bednárová, predseda rady školy

    

   Vážení rodičia a priatelia školy,                                                                                                                                                                      v mesiaci september bude voľba nových členov do rady školy z radov rodičov detí našej školy. V druhej polovici septembra vám oznámime presný dátum volieb. Alena Bednárová, predseda rady školy

    

   ​​​​​​​

    

    

 • Dokumenty