• Rada školy pri Základnej škole Podzáhradná 51, 82107 Bratislava

   UZNESENIE č.2022-2026 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní :

   A. odvoláva z funkcie delegovaných členov rady školy - zástupcov zriaďovateľa :

   1.Iveta Daňková

   2.Michal Drábik,Ing.

   3. Pavol Hanzel

   4. Krippel Mikuláš,Mgr.,PhD.

                             Rada školy Pri Základnej školy Podzáhradná ďakuje za spoluprácu poslancom, ktorí nám pomáhali riešiť problémy na škole.                                                                                                                                                                              Alena Bednárová, predseda rady školy

   C. schvaľuje dňom 29.11.2022 do ukončenia volebného obdobia 2022-2026 delegovanie členov rady školy- zástupcov zriaďovateľa do rád škôl pri materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice. 

   Členovia rady školy od 29.11.2022 do 1.10.2024

   Meno a priezvisko

   Delegát

   Alena Bednárová

   pedagogický zamestnanec

   Silvia Sečanská,Mgr.

   pedagogický zamestnanec

   Ing Jana Siváková

   nepedagogický zamestnanec

   Katarína Herdová

   zástupca rodičov

   Marcel Medo

   zástupca rodičov

   Zuzana Zambojová

   zástupca rodičov

   Silvia Keményová

   zástupca rodičov

   Kristián Kevický,Mgr.

   zástupca zriaďovateľa

   Andrea Kvintová,Mgr.

   zástupca zriaďovateľa    

   Martin Medveď,Ing.

   zástupca zriaďovateľa

   Ľubica Žiaková                                                       

   zástupca zriaďovateľa                                      

   Bratislava, 16.1.2023                                                                         Alena Bednárová

    

   Rada školy pri Základnej škole Podzáhradná 51, 82107 Bratislava

   Členovia rady školy od 1.10.2020 do 1.10.2024

   MENO A PRIEZVISKO

   DELEGÁT

   Alena Bednárová

   pedagogický zamestnanec

   Silvia Sečanská,Mgr.

   pedagogický zamestnanec

   Ing Jana Siváková

   nepedagogický zamestnanec

    

   Katarína Herdová

   zástupca rodičov

   Marcel Medo

   zástupca rodičov

   Zuzana Zambojová

   zástupca rodičov

   Silvia Keményová

   zástupca rodičov

   Iveta Daňková

   zástupca zriaďovateľa

   Ing.Michal Drábik

   zástupca zriaďovateľa

   Mikuláš Krippel Mgr.PhD

   zástupca zriaďovateľa

   Pavol Hanzel

   zástupca zriaďovateľa

   Bratislava, 28.9.2020                                                                                    Alena Bednárová

   Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.Za najväčšiu právomoc rady školy je považovaná možnosť odvolať a voliť riaditeľa školy..

   Kompetencie :

   • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa
   • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa
   • predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením
   • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia
   • vyjadruje sa ku dokumentom predkladaným riaditeľom školy
    
   Legislatíva
   • zákon č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
   • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
   • vyhláška č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 291/2004 Z. z ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení
    
   Členstvo

   Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov, pričom:

   • Počet členov nižší ako 11 nemôže byť, ak má škola alebo školské zariadenie počet zamestnancov väčší ako 25.
   • S 5 členmi sa môže ustanoviť len v školách a školských zariadeniach, v ktorých celkový počet zamestnancov nie je vyšší ako 10.
   • Počet členov rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, musí byť väčšinový.
   • Počet členov by mal byť nepárny, keďže je aj výberovou komisiou, ktorej počet členov má byť nepárny[6]

   Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ.

   Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca.

    

   Zloženie rady školy 

   V základných školách, v špeciálnych základných školách, v materských školách, v špeciálnych materských školách, v základných umeleckých školách, v školských internátoch a v centrách voľného času[4]

   • dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
   • jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
   • štyria zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy alebo školského zariadenia a
   • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.
    
    
   OZNAM
   Vážení rodičia,
   rade školy pri Základnej škole Podzáhradná 51 končí 30.4.2020 zákonom stanovené štvorročné funkčné obdobie. Tvorí sa nová rada školy a preto je potrebné zvoliť zástupcov rodičov do tohto orgánu. Alena Bednárová, predseda rady školy

    

   Vážení rodičia a priatelia školy,                                                                                                                                                                      v mesiaci september bude voľba nových členov do rady školy z radov rodičov detí našej školy. V druhej polovici septembra vám oznámime presný dátum volieb. Alena Bednárová, predseda rady školy

    

    

    

    

 • Dokumenty

  • Nadpis

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

   Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakt

    • Základná škola
    • +421 2 4524 3151
    • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
    • 31745041
    • 2020918790
    • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
    • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
    • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
    • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
    • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje