• Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.Za najväčšiu právomoc rady školy je považovaná možnosť odvolať a voliť riaditeľa školy..

   Kompetencie :

   • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa
   • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa
   • predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením
   • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia
   • vyjadruje sa ku dokumentom predkladaným riaditeľom školy
    
   Legislatíva
   • zákon č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
   • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
   • vyhláška č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 291/2004 Z. z ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení
    
   Členstvo

   Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov, pričom:

   • Počet členov nižší ako 11 nemôže byť, ak má škola alebo školské zariadenie počet zamestnancov väčší ako 25.
   • S 5 členmi sa môže ustanoviť len v školách a školských zariadeniach, v ktorých celkový počet zamestnancov nie je vyšší ako 10.
   • Počet členov rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, musí byť väčšinový.
   • Počet členov by mal byť nepárny, keďže je aj výberovou komisiou, ktorej počet členov má byť nepárny[6]

   Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ.

   Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca.

    

   Zloženie rady školy 

   V základných školách, v špeciálnych základných školách, v materských školách, v špeciálnych materských školách, v základných umeleckých školách, v školských internátoch a v centrách voľného času[4]

   • dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
   • jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
   • štyria zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy alebo školského zariadenia a
   • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.
    
    
   OZNAM
   Vážení rodičia,
   rade školy pri Základnej škole Podzáhradná 51 končí 30.4.2020 zákonom stanovené štvorročné funkčné obdobie. Tvorí sa nová rada školy a preto je potrebné zvoliť zástupcov rodičov do tohto orgánu. Alena Bednárová, predseda rady školy

    

    

 • Dokumenty