• Všetky vchody do budovy školy sú monitorované bezpečnostným kamerovým systémom.

 • Zameranie školy

   • environmentálna výchova
   • výchova k ochrane prírody
   • výchova k zdravému životnému štýlu
   • projektové vyučovanie a využívanie informačno- komunikačných technológií
   • História školy

   • Začiatok výstavby Základnej školy v Bratislave na Podzáhradnej ul.č.51 sa datuje niekedy do obdobia roku 1983, avšak seriózne výkopové práce sa začali realizovať v auguste 1984,teda v dobe, keď Pozemné stavby š.p. Bratislava začali s pokladaním základov. Projekčným otcom budovy a areálu školy je Ing.arch. J.Stupavský, stavbu realizovali pracovníci Pozemných stavieb - závod 2 pod vedením Ing.Milana Einsiedlera a investovala ju Výstavba hlavného mesta Bratislavy, zastúpená Ing.Rudolfom Kubričanom, riaditeľom závodu KBV. Nové výchovno-vzdelávacie zariadenie bolo nákladom 40 miliónov korún postavené v rekordnom čase, pretože už k l. februáru 1985,to znamená o pol roka, bolo pripravené prijať prvých žiakov. Definitívne ukončenie stavebných prác (exteriér školy a trakt telocviční) bolo 1.decembra 1985,teda dňom podpísania preberacích protokolov. V 24-triednej škole sa na ploche 9000 m2 nachádza spolu 102 rôznych miestností a priestorov.

    Základná škola bola slávnostne otvorená za účasti všetkých tých, ktorí mali významný podiel na jej vybudovaní a ďalších hostí 1.septembra 1985. Cez jej brány prešlo prvých 699 žiakov. Škola začala písať svoju históriu a napĺňať svoje poslanie. 12.marca 1987 bolo slávnostne dané do prevádzky polytechnické centrum - odborná učebňa šitia.    

    V školskom roku 1987/1988 bola ukončená druhá etapa budovania školského pozemku, boli upravené antukové plochy a vybudované dva tenisové kurty, ukončili sme práce na chodbe profesijnej orientácie ,vybudovali sme výstavný priestor školy a vzorovú učebňu technických prác - kovo. Svojpomocne sme vybudovali špecializovanú učebňu výpočtovej techniky, polyfunkčné centrum, zrekonštruovali futbalové ihrisko. Podarilo sa nám zabezpečiť vybudovanie vlastného vodného zdroja.

    Od roku 2000 pracovalo na škole Športové stredisko Box Club Slovakia a Športové stredisko volejbalu TJ SPOJE. V areáli školy bolo vybudované bassebalové ihrisko, ktoré prevádzkuje klub APOLLO.

   • Súčasnosť

   • Od 1. januára 1995 sme školou s právnou subjektivitou. 
    Svoju pozornosť sústreďujeme na osobnostný rozvoj žiaka a premenu školy klasickej na modernú. 
    Projekčne realizujeme zámery environmentálnej výchovy a využívanie informačno- komunikačných technológií na vyučovaní. Vo vysokej miere sa snažíme povzbudzovať deti k zdravému životnému štýlu a športovým aktivitám. 

    Výchovno- vzdelávací proces je zabezpečený kvalifikovanými pedagógmi.  

    Škola realizuje výučbu cudzích jazykov formou vyučovania anglického jazyka od 3.ročníka a druhého cudzieho jazyka od 7. ročníka. 

    Vedenie školy sa vo významnej miere venuje budovaniu materiálno- technickej základne vyučovania informačných technológií. Prostredníctvom zapojenia do projektov, ale aj s pomocou rodičov škola disponuje učebňami s interaktívnou tabuľou, 4 učebňami informatiky, jazykovým laboratóriom, či kmeňovými triedami so spätným dataprojektorom. 
    Škola je zapojená do viacerých projektov. Do popredia vyzdvihujeme projekt Moderná škola, ktorú realizuje firma REVAY CONSULTING & SUPPORT. Jej cieľom je zabezpečiť jednotné a komplexné informačno- komunikačné prostredie, ktoré svojimi možnosťami podporuje rozvoj vzdelávania. Jeho súčasťou je pravidelná technická starostlivosť o sieť počítačov, mailová komunikácia pre zamestnancov a žiakov školy, kalendár, intranet a webová stránka školy. 

    Škola disponuje dobrým technickým vybavením na spracovanie administratívnych údajov, štatistiky, pedagogickej dokumentácie o žiakoch, klasifikácie, elektronickou triednou knihou, či internetovou žiackou knižkou pre rodičov. 

    Všetky vchody do budovy školy sú monitorované kamerovým bezpečnostným systémom.

    Významnú pozornosť venujeme zapájaniu žiakov do rôznych vedomostných, výtvarných, literárnych, športových súťaží olympiád, školských projektov, organizovaniu  kultúrnych vystúpení, besiedok, výchovných koncertov, eko- programov a výstav prác žiakov. Každoročne organizujeme Deň otvorených dverí pre našich rodičov, školu v prírode, lyžiarsky, plavecký výcvik, zmysluplné exkurzie a školské výlety. 

    Vydávame vlastný školský časopis- Školoblesk, spolupracujeme so zahraničnou školou v Brne na Můtenickej ulici. 

    Na škole pracuje školský psychológ a špeciálny pedagóg, ktorí sa venujú práci žiakom s poruchami učenia a zabezpečujú integráciu týchto žiakov do výchovno- vzdelávacieho procesu. 
    Na škole pracuje Školský klub detí, ktorý vytvára priaznivé podmienky pre všestrannú záujmovú činnosť žiakov, celoklubové podujatia, súťaže, návštevy kultúrnych podujatí a počas prázdninového obdobia aj Prázdninové školské dvory. 

     

   • Kontakt

    • Základná škola
    • +421 2 4524 3151
    • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
    • 31745041
    • 2020918790
    • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
    • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
    • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
    • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
    • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje