• Školská jedáleň

   • Informácia o obedoch školského stravovania od septembra 2020

    • Pokyny pre stravníkov platné od septembra 2020

    • Spôsob úhrady na účet: SK 73 1100 0000 0026 2370 5145

     1/ trvalým bankovým príkazom       2./internet bankingom        3./ prevodným príkazom v banke

     (trvalý príkaz nastaviť od augusta do mája) máj posledná platba

     Denný poplatok  za odobraté jedlo            obed /deň              réžia/mesiac             suma/ mesiac

     Žiaci 1. stupeň (1. až 4. ročník)                       0,01 €                       10 €                         10,20 €

     Žiaci 2.stupeň ( 5. až 9. ročník )                      0,10 €                       10 €                          12,- €

      1. Stravu je možné platiť:

     - trvalým príkazom v banke;     - príkazom cez internetbanking;  - prevodným príkazom v banke

     - poštovou poukážkou  (na 1.st od p. vychovávateľky ŠKD,  2. st. u p.tr.učiteľky)

     2. číslo účtu:  SK 73 1100 0000 0026 2370 5145

     3  vygenerovaný variabilný symbol a prihlasovacie údaje dostane každý stravník (ktorý odovzdal

            prihlášku) z mailovej adresy (noreply@strava.cz) v termíne 6-20.7.2020

     4. do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno dieťaťa a triedu (z dôvodu kontroly)

     5. Stravné musí byť uhradené k 25.  dňu predchádzajúceho mesiaca!!!!

        (napr. stravné za september je potrebné uhradiť do 25.augusta, strava sa platí zálohovo na 20 pracovných dní      v mesiaci )

     6. ak si budete robiť trvalý príkaz, treba ho nastaviť od augusta do mája

     7. ak sú na škole súrodenci, platbu robiť za každé dieťa zvlášť (každý stravník je vedený pod iným číslom, čo je       VS v systéme)

     8. vyúčtovanie preplatkov  na základe žiadosti bude prebiehať v mesiaci júl

     9. pokiaľ bude úhrada pripísaná na účet ŠJ v stanovenom termíne 25. dňa v mesiaci,  nie je potrebné    posielať, alebo nosiť potvrdenia o úhrade!!!!!

     Objednávanie a odhlasovanie stravy

      10. stiahnuť si aplikáciu strava.cz (mobil al. počítač), kód jedálne 90510

       11. prihlasovacie meno a heslo dostane každý stravník iné (heslo = VS)/ heslo si po prihlásení do   

             aplikácie môžete zmeniť, ale  variabilný symbol zostáva nemenný po celú dobu žiaka na škole

       12. stravníci sú na stravu prihlásení na základe pripísania platby

       13. rodič môže odhlasovať alebo prihlasovať stravu cez internet na STRAVA.cz  do 7.00 hod  ráno  na     

              daný deň

      14. telefonické a mailové odhlasovanie je možné len v prípade výpadku aplikácie

       15. prihlasovanie detí rodičom cez aplikáciu strava.cz , je možné, len v  prípade že žiak nemá mínusové     

           konto (v mínuse môže prihlasovať len vedúca ŠJ)

       16. za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

       17. pri strate alebo zabudnutí čipu sa žiak bude hlásiť u pani kuchárky  vydávajúcej obedy , a obed

            mu bude vydaný na meno

      

     PLATBU NA SEPTEMBER REALIZUJTE AŽ AUGUSTE

      

     Kontakt na vedúcu ŠJ:  02/45 245 166, mobil: 0911 799 668

     e-mail:  dullova@zspodzaba.sk, misiakova@zspodzaba.sk

                                                                                                                  Vedúca ŠJ:  Andrea DULLOVÁ

     
    Žiak je prihlásený na stravovanie na základe zápisného lístka , ktorý je potrebné podpísať rodičmi a odovzdať vedúcej školskej jedálne. Prihláška na stravovanie sa nachádza na webovej stránke školy: www.zspodzaba.sk v sekcii O škole- Administrácia- Tlačivá.
    Výška príspevku:
    Od 1.1.2019 vstúpila do platnosti novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, kedy štát poskytuje dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Ide o dotáciu zo strany štátu, nie o bezplatné stravovanie. Dotácia je vo výške 1,20 € . Podmienkou je, aby sa dieťa v daný deň zúčastnilo aspoň 1 vyučovacej hodiny výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ a odobralo obed.

    Na základe VZN č.5 zo dňa 11.06.2019 mestskej časti Podunajské Biskupice, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách, bolo vydané záväzné nariadenie: dotácia na stravu je určená primárne na zabezpečenie obeda finančným pásmom 3.

    Suma obedov:
    1.stupeň: 1,21 € ( 1,20 je dotácia, doplatok rodiča 0,01 x počet prac. dní + 10 € réžia pri odobratí minimálne 1 obeda )
    2.stupeň: 1,30 € (1,20 je dotácia, doplatok rodiča 0,10 x počet prac. dní + 10 € réžia pri odobratí minimálne 1 obeda)

    Neodhlásená strava:
    Ak žiak, ktorý je prihlásený na stravovanie a z nejakého dôvodu sa nezúčastní vyučovacieho procesu, zároveň si neodhlási stravu, alebo nepríde na obed, dotácia od štátu mu priznaná nebude a celú sumu uhrádza zákonný zástupca. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná, ani vecná náhrada neposkytuje. 
     
    Oznamy o nedoplatkoch za prípadné uhradenie štátnej dotácie budú mailom rozposielané vždy začiatkom nového mesiaca. 
    Prípadné pripomienky a reklamácie zo strany rodičov je potrebné realizovať ihneď po obdržaní mailu, ale najneskôr do 10. dňa v príslušnom mesiaci. Po tomto termíne už nebudeme môcť vykonať prípadné zmeny, nakoľko štátna dotácia už bude zúčtovaná.
     
  • Jedálny lístok