• Školská jedáleň

   • Informácia o obedoch školského stravovania 

    Odhlasovanie obedov: od 7,00 do 7,30 hod.
    Kontakt: 02/4524-5166

    Vedúca šk.jedálne: Andrea Dullová                                          Mail: odhlasky@zspodzaba.sk

    IBAN: SK73 1100 0000 002623705145
    Variabilný symbol: 92018 ( podľa mesiacov v roku)
    Poznámka: Meno a trieda žiaka

    Žiak je prihlásený na stravovanie na základe zápisného lístka , ktorý je potrebné podpísať rodičmi a odovzdať vedúcej školskej jedálne. Prihláška na stravovanie sa nachádza na webovej stránke školy: www.zspodzaba.sk v DOKUMENTOCH.
    Výška príspevku:
    Od 1.1.2019 vstúpila do platnosti novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, kedy štát poskytuje dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Ide o dotáciu zo strany štátu, nie o bezplatné stravovanie. Dotácia je vo výške 1,20 € . Podmienkou je, aby sa dieťa v daný deň zúčastnilo aspoň 1 vyučovacej hodiny výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ a odobralo obed.

    Na základe VZN č.5 zo dňa 11.06.2019 mestskej časti Podunajské Biskupice, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách, bolo vydané záväzné nariadenie: dotácia na stravu je určená primárne na zabezpečenie obeda finančným pásmom 3.

    Suma obedov:
    1.stupeň: 1,21 € ( 1,20 je dotácia, doplatok rodiča 0,01 x počet prac. dní + 10 € réžia pri odobratí minimálne 1 obeda )
    2.stupeň: 1,30 € (1,20 je dotácia, doplatok rodiča 0,10 x počet prac. dní + 10 € réžia pri odobratí minimálne 1 obeda)

    Neodhlásená strava:
    Ak žiak, ktorý je prihlásený na stravovanie a z nejakého dôvodu sa nezúčastní vyučovacieho procesu, zároveň si neodhlási stravu, alebo nepríde na obed, dotácia od štátu mu priznaná nebude a celú sumu uhrádza zákonný zástupca. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná, ani vecná náhrada neposkytuje. 
    Zákonný zástupca má povinnosť odhlásiť žiaka z poskytovania stravy v školskej jedálni a to do 14,00 predchádzajúceho dňa, vo výnimočných prípadoch do 7:30 hod. v deň stravovania a to:

    · Telefonicky na čísle: 02/4524-5166
    · Mailom:
    odhlasky@zspodzaba.sk


    Oznamy o nedoplatkoch za prípadné uhradenie štátnej dotácie budú mailom rozposielané vždy začiatkom nového mesiaca. 
    Prípadné pripomienky a reklamácie zo strany rodičov je potrebné realizovať ihneď po obdržaní mailu, ale najneskôr do 10. dňa v príslušnom mesiaci. Po tomto termíne už nebudeme môcť vykonať prípadné zmeny, nakoľko štátna dotácia už bude zúčtovaná.

    Od 1.10.2019 je stravovanie v školskej jedálni - po verejnom obstarávaní - zabezpečené firmou Global Gastro s.r.o. Bratislava.   • Jedálny lístok