• Vnútorný poriadok školy

    

   -školský poriadok-

    

    

   Tento vnútorný poriadok nadobúda účinnosť dňom

   1. septembra 2010 po prerokovaní na pedagogickej rade.

    

    

    

   Novelizácia, 29. apríla 2013                            
   Novelizácia, 27. apríla 2015
   Novelizácia, 31. augusta 2016
   Novelizácia, 1. februára 2018

    

   Vnútorný poriadok školy

    

   -školský poriadok-

    

   Vnútorný poriadok je súhrn noriem spolužitia celého školského kolektívu žiakov, učiteľov a správnych zamestnancov. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej  miere  prispieva k poslaniu školy. Dôsledné plnenie týchto zásad v praktickom živote školy je základnou povinnosťou každého žiaka a pracovníka. Sústavne  viesť žiakov k osvojeniu a dodržiavaniu vnútorného poriadku školy je veľmi vážnou a dôležitou pedagogickou činnosťou každého zamestnanca.

    

   Vnútorný poriadok školy má tieto časti :

    

   A/  Práva žiakov 

   B/  Povinnosti žiakov

   C/  Organizácia obedov a správanie sa žiaka v školskej jedálni

   D/  Školský klub detí

   E/  Štatút školskej knižnice

   F/  Rôzne

    

   A/  Práva žiakov

    

   1/  Žiak má právo na plnohodnotný rozvoj svojej osobnosti.

    

   2/  Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.

    

   3/  Žiak  na právo na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom.

    

   4/  Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď.

    

   5/  Žiak má právo na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu.

    

   6/  Žiak má právo na omyl.

    

   7/  Žiak má právo na objektívne hodnotenie.

    

   8/  Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov.

    

   9/  Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor.

    

   10/  Žiak má právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov.

    

   11/  Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám.

   12/  Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy.

    

   13/  Žiaci školy 1. stupňa majú právo navštevovať školský klub detí a školskú jedáleň.

    

   B/ Povinnosti žiakov

   Čl. I

   Príchod žiakov do školy

    

   1/ Žiaci prichádzajú na vyučovanie tak, aby10 minút pred začiatkom vyučovania boli v triede - na svojom mieste, s pripravenými učebnými pomôckami. Vyučovanie sa začína o 8.00 hod. Na prvú hodinu prichádzajú o 7.45 hod. Do budovy vstúpia cez určený vchod za dozoru vyučujúceho. Na popoludňajšie vyučovanie alebo záujmovú činnosť prichádzajú 10 minút pred začiatkom vyučovania, resp. záujmovej činnosti za dozoru interného, resp. externého zamestnanca školy.

    

   2/ Žiaci vchádzajú do školy podľa rozpisu :

       I. st.     -   vchodom "A"

       II.st.     -   vchodom "B"

   Disciplinovane sa správajú pred vchodom do školy tak, aby neohrozili svoju bezpečnosť a svoje zdravie.  Obidva vchody otvorí dozor konajúci pedagóg o 7.40 alebo o 7,45 hod. (podľa zimného alebo letného režimu školy) a o 7.55 hod. ich uzamkne. Všetky ostatné vchody do budovy sú počas celého vyučovania uzatvorené.

   3/ Žiaci, ktorí prídu do školy neskôr, rodičia, alebo návštevy vstupujú po celý deň od 7,55 až do 15,30 hod. do budovy hlavným vchodom z Podzáhradnej ulice cez vrátnicu, kde sa zapíšu do knihy návštev, alebo neskorých príchodov.

   4/ O 7.55 hod. a vždy 5 minút pred začiatkom popoludňajšieho vyučovania, akejkoľvek školskej plánovanej činnosti, pedagóg zabezpečí kontrolu šatní. Žiaci, ktorí prídu po tomto čase, zdôvodnia neskorý príchod na vyučovanie triednemu učiteľovi. Žiaci, ktorí z vážnych zdravotných dôvodov musia v sprievode rodičov počas vyučovania /spravidla v dobe prestávok/ opustiť budovu, požiadajú o otvorenie a uzamknutie šatne vrátnika. Pri náhlej nevoľnosti, úraze a pod. môže žiak opustiť budovu len  v sprievode zákonného zástupcu, resp. ním poverenej osoby, alebo ak zaň preberie zodpovednosť zdravotná služba.

   5/ Žiak je povinný prichádzať na vyučovanie včas, čisto upravený, v primeranom slušnom oblečení, bez výstredností v úprave vlasov a zovňajšku. Dievčatá s dlhšími vlasmi musia mať vlasy upravené.

   z psychohygienických dôvodov/.

    

   6/ Žiaci sú povinní v priestoroch šatní udržiavať poriadok, ktorý skontroluje dozor konajúci učiteľ. Nedostatky v šatniach služba zahlási na vrátnici školy.

    

   7/ Žiaci pri vstupe do budovy si  na rohožke dôkladne očistia zablatenú obuv, chlapci snímu čiapku, prezujú a prezlečú sa v šatniach a odoberú  sa k triede,  v ktorej majú prvú vyučovaciu hodinu. 

    

   8/ Žiaci, ktorí prídu pred školu skôr ako je stanovená  doba, musia sa pred školou správať disciplinovane nebehať na cestu  pred hlavným vchodom, nevyliezať na ochranné  zábradlie, nebehať po trávnatých priestoroch a športoviskách  a pod.

    

   9/ Pri príchode na popoludňajšie vyučovanie sa žiaci tiež  správajú podľa bodu 8.

    

   10/ Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v areáli školy  jazdiť na bicykloch, resp. iných dopravných prostriedkoch a presúvať sa na kolieskových korčuliach. Vodiť psov a iné zvieratá do školského areálu je prísne zakázané!
    

    

   11/ Rodičia majú voľný vstup do budovy školy zakázaný.

    

   Čl. II

   Správanie žiakov počas vyučovania

    

   1/ Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený so všetkými učebnicami a školskými  potrebami. Pred začiatkom vyučovacej hodiny si žiak pripraví učebnice a pomôcky na lavicu. Aktovku si zavesí na úchyt lavice. Dbá o to,  aby na lavici a v lavici sa nenachádzali zbytočné predmety. Pred hodinou telesnej výchovy alebo pracovného vyučovania sa žiak prezlečie do športového, resp. pracovného odevu.

    

   2/ Na vyučovacích hodinách sedí na svojom mieste, ktoré mu určuje zasadací poriadok triedy. Bez povolenia nesmie opustiť miesto ani triedu. V odborných učebniach a dielňach určuje miesto príslušný vyučujúci.

    

   3/ Po zazvonení  sa žiak pripravuje na svojom mieste na vyučovanie.

   Ak 3 minúty po zazvonení nie je príslušný učiteľ v triede, predseda triedy zahlási jeho neprítomnosť v zborovni, v kancelárii tajomníčky školy alebo zástupcovi riaditeľa školy.

    

   4/ Počas vyučovania sa žiak správa disciplinovane, sleduje výklad, plní prikázané povinnosti, pracuje samostatne,  nevyrušuje, nenašepkáva. Na každej hodine sa okrem uvedeného riadi žiak individuálnymi pokynmi vyučujúceho.

   5/ Ak chce žiak odpovedať, alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.

    

   6/ Žiak nesmie nosiť do školy predmety, ktoré nepotrebuje na vyučovanie. Všetky potrebné predmety si vo vlastnom  záujme označí svojím menom alebo symbolom. Ak učiteľ zistí, že žiak má v škole nepotrebné predmety, odoberie mu ich a vráti ich rodičom. Klenoty, hodinky, iné cenné predmety a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy len na vlastnú zodpovednosť. Pri ich odcudzení nebude škola podnikať opatrenia.

    

   7/ Stratu osobného predmetu /mimo odseku č.6/ oznámi žiak vyučujúcemu ihneď na hodine. Ten urobí okamžité opatrenia   pre nájdenie strateného predmetu a oznámi stratu predmetu triednemu učiteľovi žiaka, ktorý urobí ďalšie opatrenia.

    

   8/ Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi, regulátormi rozhlasu, učebnými pomôckami a didaktickou technikou môže len učiteľ.

    

   9/ Z bezpečnostných dôvodov je povolené otvárať spodné ventilačné obloky len v rozsahu bezpečnostného úchytu , žiaci  nesmú otvárať veľké okná.

    

   10/ Ak sa žiak nepripraví na vyučovanie, alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu po začatí vyučovacej hodiny.

    

   11/ Žiak môže opustiť školské zamestnanie len so súhlasom vyučujúceho a triedneho učiteľa. Vyučujúci dbajú o nenarušovanie vyučovania.

    

   12/ Žiak udržuje svoje miesto v čistote a v poriadku. Nie je dovolené vykláňať sa z okien, vyhadzovať von papiere  a odpadky.

   13/ Vo vstupnej hale sa môžu žiaci pohybovať len v sprievode zamestnanca školy.

    

   14/ Oslovovanie a pozdravy:

    

   a/ žiak zásadne oslovuje všetkých zamestnancov školy titulom pán/ pani: učiteľ, učiteľka, riaditeľ, zástupca  riaditeľa, zástupkyňa riaditeľa, školník, kuchárka,  upratovačka atď.

   b/ ak vstúpi do triedy riaditeľ, zástupca riaditeľa, vyučujúci, resp. iná dospelá osoba, všetci povstanú, pričom sa správajú disciplinovane a sadnú si na pokyn vyučujúceho. To isté platí pri odchode týchto osôb.

    

   15/ Počas vyučovania, prestávok a výchovno-vzdelávacej činnosti je zakázané v budove školy používať mobilné telefóny a iné prenosné záznamové  a prenosové prístroje a médiá. Ak žiak poruší toto nariadenie,  vyučujúci zapíše priestupok žiaka do záznamov v klasifikačnom zázname.

    

   16/ Ak má žiak 1. stupňa pri sebe mobilný telefón, tento musí byť vypnutý počas celej výchovno- vzdelávacej činnosti, prestávok, v Školskom klube detí a odložený v aktovke.

    

   17/ Žiak 2. stupňa je povinný po príchode do triedy uložiť svoj vypnutý mobilný telefón do svojej skrinky a uzamknúť ju. Mobilný telefón si môže vybrať po skončení poslednej vyučovacej hodiny.

    

   18/ Na škole platí zákaz nosenia, prechovávania a užívania nelegálnych drog, alkoholu a cigariet. Porušenie zákazu sa chápe ako závažné porušenie disciplíny a tohto školského poriadku.

    

    

   Čl. III

   Správanie žiakov cez prestávky, prechod do odborných učební

    

   1/ Cez malé prestávky /po 1,2,4,5 vyuč. hodine/ zostávajú  žiaci v triedach, vychádzajú len v nutných prípadoch,  resp. podľa  bodu 4. Cez druhú  prestávku  žiaci desiatujú.  Predtým si umyjú ruky a prestrú plátenné obrúsky na lavicu. Žiak desiatuje na svojom mieste, papier a ostatné zbytky hodí do koša, neodkladá si nedojedenú stravu do lavice. Z hygienických a prevádzkových dôvodov nie je povolené žiakom stravovanie v inom čase a v iných priestoroch školy (okrem školského obeda v jedálni).

    

   2/  Cez veľkú prestávku všetci žiaci opustia triedu a v sprievode vyučujúcich  podľa pokynov dozor konajúceho učiteľa odchádzajú na školský dvor do vymedzených  priestorov. Na dvore sa správajú disciplinovane, nenaháňajú sa a dodržujú pokyny službukonajúcich učiteľov. Zbytočne sa nezdržujú v šatniach. V prípade nepriaznivého počasia zostávajú v triedach.

    

   3/  Počas   veľkej  prestávky  sú   všetky  učebne  riadne uzamknuté  učiteľom. Nie je dovolené zdržovať sa v triedach a v šatniach bez dozoru učiteľa.

    

   4/  Ak má trieda nasledujúcu hodinu v odbornej učebni, alebo telesnú výchovu, 2 minúty pred ukončením prestávky si žiaci vezmú pomôcky, a pod vedením učiteľa odborného predmetu organizovane odídu do odbornej učebne. Učiteľ odborného predmetu určí  rozsah potrieb,  ktoré si vezmú na vyučovaciu hodinu  a uzamkne triedu.

    

   5/  Do zborovne školy môžu  žiaci vojsť len v nutných  prípadoch v sprievode učiteľa.

   6/  K riaditeľovi školy, alebo k zástupcovi riaditeľa  školy, prichádzajú žiaci len na osobitné pozvanie  učiteľom, zamestnancom školy.

    

   7/  Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú  prostredníctvom triedneho učiteľa.

    

   8/  Určení žiaci chodia pre pomôcky a kriedu cez prestávku.

    

   9/  Cez prestávku nesmú žiaci opustiť areál školy bez súhlasu triedneho učiteľa a službukonajúceho  pedagóga.

    

   10/ Žiaci I. stupňa odchádzajú do telovýchovného objektu a z neho pod vedením svojich učiteľov, pričom sa prezliekajú v šatniach TEV. Žiaci II. stupňa odchádzajú do telovýchovného traktu a z neho pod vedením učiteľa telesnej výchovy. Športový úbor si nosia na hodinu telesnej výchovy z tried a prezliekajú sa v šatniach  TEV.

    

   11/ Počas prestávok sa žiaci zbytočne nezdržujú v priestoroch WC!

    

   12/ Týždenníci počas prestávky vypnú osvetlenie triedy a skontrolujú uzavretie vodovodných kohútikov.

    

   13/ Pre používanie samoobslužných automatov (nápoje a desiata) v budove školy sa žiaci riadia platným rozpisom. Žiaci dbajú o ochranu predajných automatov a prípadné nedostatky a poruchy nahlásia na vrátnici školy.

    

   Čl. IV

   Odchod žiakov zo školy

    

   1/ Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, odstráni nečistotu  vo svojom okolí,  vyloží svoju stoličku na lavicu a čaká na pokyn učiteľa k nástupu triedy. Vyučovacia hodina končí pokynom učiteľa.

    

   2/ Týždenníci namokro zotnú tabuľu, skontrolujú čistotu v triede, zatvoria ventilačné okná, skontrolujú uzavretie vody, vypnutie osvetlenia. Vyučujúci po odchode žiakov uzamkne učebňu.

    

   3/ Ak majú žiaci poslednú hodinu v odbornej učebni, zachovajú sa aj tu podľa bodov 1,2, pričom učiteľ  pri kontrole kladie dôraz na vypnutie hlavnej poistky elektrického vedenia a hlavného uzáveru plynu.

    

   4/ Na pokyn vyučujúceho opustia žiaci triedu, disciplinovane zídu do šatne, kde sa prezujú, prezlečú a buď odídu do školskej jedálne na obed, alebo opustia budovu školy vchodom 1. stupňa. Pedagogický zamestnanec po odchode žiakov uzamkne šatňu. Za poriadok zodpovedá dozor konajúci učiteľ.

    

   5/ Po ukončení vyučovania, obeda, či záujmovej činnosti nie je dovolené zdržiavať sa v budove školy, ani v školskom areáli.

    

   Čl. V

   Dochádzka žiaka a ospravedlnenie z vyučovania

    

   1/ Povinná školská dochádzka je desaťročná a plní sa v základných a stredných školách. Žiaci sú povinní chodiť pravidelne do školy, pripravení podľa rozvrhu hodín, alebo iného organizačného zabezpečenia školského podujatia.

    

   2/ V prípade vážnych rodinných či zdravotných dôvodov, uvoľňuje žiaka z vyučovania na 1 vyučovaciu hodinu vyučujúci predmetu ( s vedomím triedneho učiteľa a písomnej žiadosti zákonného zástupcu), na viac ako 1 hodinu až 3 dni  triedny učiteľ- na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, na viac ako 3 dni uvoľňuje žiaka riaditeľ školy „Rozhodnutím o uvoľnení z vyučovania“.  Rozhodnutiu o uvoľnení predchádza včasná písomná žiadosť zákonného zástupcu, podaná na tlačive dostupnom na webovej stránke školy a odporúčanie triedneho učiteľa. Žiadosť musí byť doručená do kancelárie školy min. 10 dní pred  plánovaným vymeškaním vyučovania.

    

   3/ Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania, rodič je povinný oznámiť túto skutočnosť triednemu učiteľovi do 24 hodín. Zároveň oznámi aj predpokladanú dĺžku neprítomnosti žiaka na vyučovaní. Po návrate do školy prinesie žiak písomné ospravedlnenie.

    

   4/ Ak sa žiak nemôže zúčastniť 5 dní školského vyučovania pre chorobu, prinesie triednemu učiteľovi písomné ospravedlnenie od rodičov. Ospravedlnenie prinesie prvý deň po návrate do školy. Pri častej absencii žiaka ( aj zo zdravotných dôvodov ), je v právomoci školy požadovať lekárske potvrdenie alebo iný úradný doklad - aj pri absencii kratšej ako 5 dní.

    

   5/ Pri absencii dlhšej ako 5 dní prinesie žiak triednemu učiteľovi potvrdenie o chorobe alebo lekárskom vyšetrení od lekára, alebo iný úradný doklad podpísaný rodičom.

   6/ Triedny učiteľ nie je povinný vyzývať žiaka k predloženiu ospravedlnenia. Ak žiak nepredloží ospravedlnenie ani po uplynutí 3 dní po nástupe do školy, vymeškané hodiny sa považujú za neospravedlnené.

    

   7/ Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný na vyučovaní, triedny učiteľ to oznámi rodičom a pozve si ich na pohovor.

    

   8/ V prípade, že žiak vymešká viac ako 60% vyučovacích hodín, ktoré sú ospravedlnené a vyučujúci nemá dostatok podkladov na hodnotenie žiaka, riaditeľ školy uplatní § 56 ods. 2. §57 ods. 1 písm. b) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a §5 ods. 3 písm. h) alebo ods. 4 písm. k) zákona č.596/2003 a rozhodne o komisionálnej skúške – skúšaní žiaka v náhradnom termíne.

    

   9/ Neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní, trvajúcu viac ako 15 vyučovacích hodín škola oznámi obci a ÚPSVaR. Zákonní zástupcovia v prípade neplnenia povinnosti vyplývajúcich zo školského zákona a zákona o rodine nesú právnu zodpovednosť za svoje dieťa.

    

   10/ Neospravedlnená absencia na vyučovaní má za následok opatrenie vo výchove a vedie k zníženiu známky zo správania.

    

   Čl. VI

   Starostlivosť o školské zariadenie, učebnice a školské   potreby

    

   1/ Žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie. Akékoľvek poškodenie z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie, je žiak - zákonný zástupca žiaka- povinný v plnej hodnote nahradiť. Ak sa vinník nezistí, uhradí škodu kolektív triedy.

    

   2/ Ak žiak v priebehu školského roka poškodí učebnicu o viac než 10%, musí rozdiel škody uhradiť. Ak učebnicu stratí, musí zakúpiť novú, alebo ju zaplatiť v  pôvodnej  cene. 

    

   3/ Žiak je povinný šetriť aj školské potreby, zošity, učebnice, pracovné zošity a pod. musia byť zabalené /najvýhodnejšie v obaloch PVC/ a podpísané.

    

   4/ Žiacka knižka je vizitka žiaka, a preto ju udržuje v poriadku. Je neprípustné meniť výzor a obal žiackej  knižky, robiť v nej akékoľvek úpravy a zmeny. Žiacku knižku má kontrolovať rodič a má právo uvádzať v nej len  stručný dôvod neprítomnosti a podpisovať oznamy.

             

   Čl. VII

   Starostlivosť o zovňajšok

    

   1/ Žiak chodí do školy na všetky školské podujatia a mimoškolské akcie čistý, starostlivo a vkusne upravený v primeranom oblečení.

    

   2/ Na telesnú výchovu sa žiaci prezliekajú do čistého športového úboru, ako je tričko,  trenírky, príp. športové nohavice, tenisky s bielou podrážkou.../. Cvičiť v inej obuvi  nie je dovolené! Tenisky na  hodiny  telesnej výchovy, športovej a pohybovej výchovy nesmú byť  používané mimo  traktu telocvične. Ak žiaci použijú športovú obuv na športovom ihrisku, na nasledujúcu hodinu v telocvični si ju musia doma riadne očistiť.

    

   3/ Každý žiak  je povinný mať v škole uterák a dodržiavať hygienické predpisy.

    

   4/ Žiakom školy je zakázané farbenie vlasov a ich nápadná úprava, lakovanie nechtov, používanie kozmetických  prípravkov /okrem zdravotnej kozmetiky,/ a z bezpečnostných noriem aj nosenie obuvi s vysokými opätkami.

    

   5/ Chlapci  nesmú nosiť neupravené vlasy, ktoré  by sa priečili psychohygienickým normám.

    

   6/ Výstredné ozdoby nie sú povolené !

    

    

   Čl. VIII

   Odmeny a výchovné opatrenia

    

   1/Za usilovnosť, statočnosť, čestnosť, aktivitu, umiestnenie v súťažiach,  mimoriadnu prácu a reprezentáciu školy možno žiaka školy odmeniť :

   a/ pochvalou od triedneho učiteľa s písomným záznamom,

   b/ pochvalou od riaditeľa školy s písomným záznamom,

   c/ diplomom a prípadne i vecnou cenou - odmenou, so súhlasom riaditeľa školy.

   O odmene v bode a/ rozhoduje triedny učiteľ, v bode b/, c/ riaditeľ školy po prekonzultovaní v pedagogickej rade. Odmeny sa zapisujú do triedneho výkazu.

    

   2/ Za nedodržanie vnútorného poriadku školy môže byť žiakovi udelené výchovné opatrenie:

   a/ napomenutie od triedneho učiteľa s písomným oznámením rodičom,

   b/ pokarhanie od triedneho učiteľa s písomným oznámením rodičom,

   c/ pokarhanie od riaditeľa školy s písomným oznámením rodičom,

   d/ zníženie známky zo správania na 2. - 4. stupeň s písomným oznámením rodičom.

    

   O výchovnom opatrení pod bodom a/ a  b/rozhoduje triedny učiteľ po prerokovaní v príslušnej sekcii. O výchovných opatreniach pod bodom c/, d/ rozhoduje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade na základe návrhu triedneho učiteľa, alebo ktoréhokoľvek člena učiteľského zboru.

    

   3/ Pochvaly a výchovné opatrenia musia byť udeľované primeraným  a dôstojným spôsobom.

    

   4/  Za neospravedlnené hodiny môžu byť udelené žiakovi nasledovné výchovné opatrenia:

    

   Počet neospravedlnených hodín:

   Výchovné opatrenie:

   1   - 6 hodín

   podľa závažnosti pokarhanie triednym učiteľom, v prípade recidívy riaditeľom školy

   7   - 12 hodín

   znížená známka zo správania o 1 stupeň

   13 - 18 hodín

   znížená známka zo správania o 2 stupne

   viac než 18 hodín

   znížená známka zo správania o 3 stupne

         

   5/ Za opakované priestupky zaznamenané v klasifikačnom zázname triedy o preukázateľnom porušení  školského poriadku môžu nasledovať výchovné opatrenia:

   Počet zápisov za štvrťročné klasifikačné obdobie správania:

   Výchovné opatrenie:

   3

   napomenutie od triedneho učiteľa

   5

   pokarhanie od triedneho učiteľa

   7

   pokarhanie od riaditeľa školy

   9

   pokarhanie od riaditeľa školy s návrhom na zníženú známku zo správania o 1 stupeň

   12

   pokarhanie od riaditeľa školy s návrhom na zníženú známku zo správania o 2 stupne

   15

   pokarhanie od riaditeľa školy s návrhom na zníženú známku zo správania o 3 stupne

    Poznámky:

   Ak žiak neporuší v ďalšom štvrťroku zásady vnútorného poriadku školy bude mu v rámci polročnej súhrnnej klasifikácie udelené výchovné opatrenie zo právania podľa uznesenia štvrťročnej pedagogickej rady.

   Ak žiak porušuje naďalej zásady vnútorného poriadku školy v ďalšom štvrťroku, v rámci súhrnnej polročnej klasifikácie môže byť  žiakovi znížená známka zo správania podľa polročného počtu záznamov o porušení noriem vnútorného poriadku školy.

    

   6/ Za obzvlášť závažné porušenie vnútorného poriadku školy žiakom sa považuje:

   • prechovávanie a užívanie alkoholu, omamných a návykových látok,
   • drzé správanie voči vyučujúcim, nerešpektovanie ich príkazov a pokynov,
   • krádeže a podvody,
   • odmietnutie pridelenej práce na hodine, ktorá vychádza z učebných osnov,
   • vulgárne vyjadrovanie,
   • prejavy násilia a šikanovanie,
   • poškodzovanie majetku školy,
   • nedodržanie pokynov zákazu používania mobilných telefónov a záznamových médií počas vyučovania a prestávok,
   • prechovávanie nebezpečných predmetov, ktoré môžu ohroziť zdravie a bezpečnosť žiakov ( ako sú napr. zapaľovače, zápalky, nožíky, orezávače a pod.)

    

   Za uvedené priestupky bude žiakovi spravidla znížená známka zo správania.

    

   Čl. IX

   Samospráva triedy

    

     1/ Žiacky kolektív triedy 2. stupňa si volí na začiatku školského roka triednu samosprávu, ktorá je pomocným a poradným orgánom triedneho učiteľa v tomto zložení:

   Predseda triedy: zastupuje triedu, predkladá požiadavky triedy triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim, zodpovedá za poriadok v triede, ochranu zariadenia triedy a avizuje ich prípadné nedostatky.

    

   Týždenníci: sú funkcionári, ktorých menuje triedny učiteľ na 1. vyučovacej hodine v pondelok. Ich povinnosťou je:

   a) na každej hodine nahlásiť neprítomných žiakov,

   b) pred každou vyučovacou hodinou zotrieť tabuľu, pripraviť dostatok kriedy a ostatné pomôcky, napr. rysovacie potreby

   c) zodpovednosť za poriadok a čistotu triedy

   d) cez malé prestávky môžu otvoriť malé okná, polievajú izbové kvety

    

   Po skončení vyučovania prekontrolujú čistotu lavíc, triedy, vyložené stoličky, zatvorené okná a uzatvorený prívod vody. Nedostatky hlásia triednemu učiteľovi, resp. vyučujúcemu poslednej vyučovacej hodiny.

    

   Šatniari : sú zodpovední za poriadok a čistotu v šatniach, prípadné nedostatky hlásia triednemu učiteľovi.

    

   Čl. X

   Lekárske prehliadky

    

   1/ Hromadné prehliadky zubnou lekárkou, ktorá pôsobí na škole, sa  robia na základe dohody s vedením školy. Pre žiakov si musí prísť zdravotná sestrička, ktorá zodpovedá aj ich bezpečnosť a návrat do tried.

    

   2/ Ku školskému stomatológovi vstupujú žiaci cez kancelársky trakt. Nie je povolené bezdôvodne /bez pozvania lekára, bez vedomia triedneho učiteľa, príp. vyučujúceho/, zdržiavať sa počas vyučovania v čakárni stomatologickej ambulancie.

    

   3/ V čakárni stomatológa sa žiaci správajú disciplinovane, rešpektujú pokyny lekára, alebo zdravotnej sestry.

    

   4/ Ak žiak užíva predpísané lieky, musí o tejto skutočnosti informovať triedneho učiteľa. Dbá o to, aby mal dostatočné množstvo liekov v škole, pričom ich uloží tak, aby sa k nim nedostal žiadny spolužiak. Rodič je povinný včas informovať triedneho učiteľa a školu o zdravotných zvláštnostiach svojho dieťaťa !

    

   Čl. XI

   Správanie žiakov mimo školy

    

   1/ Žiak je povinný sa slušne správať aj mimo vyučovania a dodržiavať bezpečnostné a dopravné predpisy.

    

   2/ Vnútorný poriadok školy platí na všetkých akciách organizovaných školou, ako sú napr. exkurzie, školské výlety, školy v prírode, lyžiarske, či plavecké výcvikové kurzy.

    

   3/ Žiaci základnej školy majú zakázané fajčiť a požívať alkoholické  nápoje, resp. užívať akékoľvek toxické prostriedky v škole i mimo nej.

    

   4/ Vo verejných priestoroch a na verejných akciách sa žiaci správajú podľa spoločenských pravidiel.

    

   Čl. XII

   Bezpečnostný štatút odborných učební

    

   1/ Pedagogický vedúci -učiteľ pred vstupom žiakov do odbornej  učebne skontroluje bezpečnosť priestoru pre činnosť.

   2/ Žiaci do odbornej učebne vstupujú výhradne pod vedením vyučujúceho  /vedúceho krúžku, skupiny/.

   3/ Žiaci manipulujú s rozvodmi vody, plynu a elektriny  len na základe pokynu vyučujúceho /vedúceho/ a to  až vtedy, ak je zaručená bezpečnosť práce s nimi.

   4/ Pri práci s prístrojmi, zariadením a pod. žiaci sú povinní používať ochranné pomôcky a odev nariadený  platnými bezpečnostnými predpismi pre prevádzku v učebni.

   5/ Žiak počas práce je povinný :

   a/ dôsledne plniť pokyny vyučujúceho, príp. vedúceho,

   b/ vo zvýšenej miere dbať o bezpečnosť práce, nevzďaľovať sa zo svojho pracovného miesta bez povolenia  pedagogického zamestnanca,

   c/ dôsledne dodržiavať nariadenia vnútorného poriadku školy, najmä dbať vo zvýšenej miere na disciplínu  a sebakontrolu,

   d/ dbať o ochranu a pravidelnú údržbu zverených predmetov, ich poškodenie ihneď ohlásiť pedagogickému zamestnancovi,

   e/ udržiavať poriadok v pracovnej skrinke, chýbajúce predmety ihneď ohlásiť pedagogickému zamestnancovi,

   f/ dodržiavať čistotu pracoviska a jeho hygienu, dbať  o osobnú hygienu počas práce,

   g/ porušenie hygienických a bezpečnostných noriem ihneď ohlásiť vedúcemu pracovnej skupiny,

   h/ pracovať len s nástrojmi a zariadeniami, ktoré  mu zadelil vedúci pracovnej skupiny,

   i/ vytvárať len tie práce a výrobky, ktoré mu boli  zadelené pedagogickým vedúcim,

   j/ sústrediť sa len na svoju prácu, nevyrušovať ostatných spolužiakov,

   k/ dodržiavať ďalšie pokyny pedagogického vedúceho.

    

   6/ Žiak počas práce v odbornej učebni nesmie :

   a/ pracovať so strojmi,

   b/ pracovať so zariadeniami, ktoré sú pod väčším napätím ako 24 V,

   c/ pracovať s jedmi a chemikáliami, ktoré by mohli ohroziť jeho zdravie a bezpečnosť kolektívu,

   d/ vykonávať úkony, ktorými ho nepoveril pedagogický zamestnanec,

   e/ svojvoľne opustiť pracovisko,

   f/ porušovať normy uvedené v bodoch 1-5.

    

    

   C/  Organizácia obedov a správanie sa

   žiaka v školskej jedálni

    

   1/ V školskej jedálni sa pri výdaji obedov používajú čipové prívesky. Čipy sú neprenosné a oprávňujú stravníka na odber jedného obeda, za podmienky zaplatenia stravného. Čipový kľúč nesie jedinečný kód každého stravníka, v prípade straty a nájdenia kľúča, dokáže identifikovať majiteľa čítacie zariadenie, umiestnené u vedúcej ŠJ. 
    

   2/ Žiak, ktorý má záujem stravovať sa v školskej jedálni, obdrží najneskôr do 22. v mesiaci šek s predpisom stravného na mesiac, na ktorom sú uvedené všetky údaje potrebné taktiež k elektronickému bankovníctvu.

    

   3/ Uhradené kontrolné ústrižky šekov s okrúhlou pečiatkou pošty, alebo vytlačené avízo o zrealizovaní platby bankovým prevodom je potrebné vhodiť do schránok určených na odhlasovanie obedov. Tie sa nachádzajú pred hlavným vchodom do budovy školy a druhá je umiestnená pri kancelárii školskej kuchyne (vchod do pavilónu ŠKD).  Obidve schránky sú označené názvom – ŠJ odhlasovanie obedov. 

    

   4/ Platby treba realizovať včas, aby suma platby bola pripísaná na účet školskej jedálne najneskôr do 29. dňa v mesiaci. Pri platbe bankovým prevodom je potrebné do poznámky napísať meno a triedu žiaka, nie rodiča. Na základe prijatej platby, bude čipový kľúč každý mesiac aktivovaný. 

   5/ V prípade straty čipového kľúča, je nutné si zakúpiť nový čip. Odhlasovanie obedov je možné formou mailu na adresu: lnovotnaspodzaba.sk, alebo na telefónnom čísle 02 /45245166.

    

    

   6/ Žiak obeduje len v čase určenom pre jeho ročník. Termín výdaja stravy pre jednotlivé stupne stanoví  každoročne vedenie školy. Prichádzať na obed v priebehu vyučovania alebo cez prestávky nie je dovolené.

    

   7/ Pred vstupom do priestoru školskej jedálne si ponechajú žiaci svoje veci v šatni, disciplinovane podľa pokynov vyučujúceho sa odoberú k výdajovému okienku. Pohyb a prevádzku v jedálni riadi službukonajúci učiteľ.

    

   8/ Žiak je povinný mať čipový kľúč, nepodvádzať. Žiak, ktorý nemá čipový kľúč (stratil alebo zabudol), upozorní na to vedúcu ŠJ  alebo hlavnú  kuchárku a v čase od 13:45-14:00 hod. dostane obed /max.3x/.

    

   9/ Každý žiak vchádza do jedálne v čistom odeve, s upravenými vlasmi, v prípade dlhších vlasov - s čelenkou príp. gumičkou.

    

   10/ Pred konzumáciou obeda si žiaci umyjú ruky mydlom.

    

   11/ Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa žiaci správajú kultivovane, nebehajú, nevykrikujú, nerozprávajú nahlas, nezanechávajú na stoloch odpadky, nesiahajú iným do jedla, udržujú čistotu, neničia obrusy, tácky, taniere, príbory. Celý obed skonzumujú v jedálni.

    

   12/ Stravníkom je vydávaný kompletný obed vrátane mäsa a príloh. Žiaci nesmú byť nútení ku konzumácií celej vydanej stravy a vracaní

   k jej dojedeniu.

    

   13/ Po konzumácii jedla ukladajú žiaci tácky, príbory a taniere na určené miesto. V jedálni sa zbytočne nezdržiavajú.

    

   14/ Rešpektujú pedagogický dozor, vedúcu i personál jedálne.

    

   15/  Pri nevoľnosti alebo úraze sú stravníci povinní túto skutočnosť okamžite hlásiť pedagogickému dozoru.

    

   16/  Žiaci, ktorí nie sú stravníkmi jedálne, majú zákaz vstupu do týchto priestorov. Za opakované priestupky závažnejšieho charakteru, či hrubé nekultúrne správanie môže byť žiak dočasne vylúčený zo školského stravovania.

    

   17/ Dozor konajúci a pedagógovia, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, venujú pozornosť dodržiavaniu základných hygienických pravidiel personálom stravovacieho zariadenia. Prípadné pochybnosti konzultujú s riaditeľkou školy a ten s vedúcou školskej jedálne.

    

    

   D/  Školský klub detí

    

   I. Riadenie a organizácia školského klubu detí

    

   1/ Školský klub detí (ďalej len ŠKD) riadi riaditeľka školy.

   2/ Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vedúci vychovávateľ, ktorý je zároveň členom vedenia školy.

   3/ Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov na pravidelnú a nepravidelnú dochádzku.

   4/ V oddelení ŠKD môže byť zapísaných najviac 25 žiakov.

    

   II. Prevádzka ŠKD

    

   1/ ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 6,00 do 18,00 hod.

   2/ Počas školských prázdnin je prevádzka v ŠKD, ak sa prihlási minimálne 12 detí.

   3/ ŠKD sa riadi skladbou dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD.

    

   III. Zaraďovanie žiakov

    

   1/ Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na 1 školský rok, na  základe písomnej prihlášky podanej zákonnými zástupcami žiaka.

   2/ O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy, alebo ním poverený zástupca.

   3/ Do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.

   4/ Žiaci sa zaraďujú do oddelení podľa veku a do záujmových útvarov podľa osobného záujmu o jednotlivé činnosti.

    

   IV. Dochádzka žiakov

    

   1/  Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.

   2/ Aby sa nenarušovala výchovno-vzdelávacia činnosť, žiak môže byť, ak to nie je na zápisnom lístku uvedené, z ŠKD uvoľnený len na základe písomného oznámenia rodičov po obede, po 15,00 hod. v stredu po 16,00 hod. /Inak až v čase, ktorý majú jednotlivé oddelenia stanovené/.

   3/  Žiak, ktorý neodôvodnene a bez písomného ospravedlnenia vynechá dochádzku 7 za sebou nasledujúcich pracovných dní alebo 12 dní v mesiaci, sa vyradí zo zoznamu pravidelne dochádzajúcich žiakov.

   4/  Žiaka možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred ukončením mesiaca.

   5/ Za príchod dieťaťa do rannej činnosti klubu detí, ktorý je v prevádzke od 6,00 do 7,40 hod., zodpovedajú rodičia. O 7.40 hod. žiaci pod dozorom vychovávateľa odchádzajú do kmeňových tried.

    

   V. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov

    

   1/ Za bezpečnosť žiakov počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľ.

   2/ Prechod žiakov do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľ prípadne zastupujúci učiteľ.

   3/ Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod žiakov, po dohode s vychovávateľom učiteľ, ktorý má poslednú vyučovaciu hodinu.

   4/ Počas konania popoludňajšieho vyučovania, náboženskej výchovy a záujmových krúžkov, vyučujúci, vedúci krúžku, tréner preberajú deti od vychovávateľa do svojej zodpovednosti a po skončení podľa dohody s rodičmi dieťa uvoľňujú domov, alebo odovzdávajú vychovávateľovi.

   5/ Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľ povinný poučiť žiakov o bezpečnosti.

   6/ Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľ najviac 25 detí.

   7/ Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy alebo jeho zástupca vyšší počet pedagogických pracovníkov, alebo nižší počet žiakov.

   8/ V prípade úrazu poskytne vychovávateľ prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy, zapíše ho do knihy úrazov, prípadne napíše záznam o úraze.

   9/   Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.

   10/ Dieťa musí mať hygienické vrecúško a prezuvky.

   11/ Žiaci majú mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie - vetrovky, kabáty, bundy, prezuvky, topánky ...) označené pre prípad odcudzenia.

   12/ Straty z uzavretých priestorov v ŠKD u poisteného žiaka vybavuje vychovávateľ v spolupráci s rodičmi a vedením školy.

   13/ Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľ až do ich rozchodu pred objektom ŠKD.

   14/ Z miesta konania môže byť žiak uvoľnený len na základe písomného súhlasu rodičov.

   15/ Ak zistí vychovávateľ u žiaka zdravotné ťažkosti, nevoľnosť, teplotu, upovedomí o tom rodičov.

    

   VI. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD

    

   1/ Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD uhrádza zákonný zástupca polročne/vo výnimočných situáciách mesačne/, vždy do 10-teho septembra/februára.

   2/ Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

   3/ Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

   4/ Po predložení dokladov o sociálnej podpore, môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení, alebo o odpustení príspevku na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD.

   5/ Spôsob úhrady za pobyt žiaka v ŠKD sa uskutočňuje nasledovne :

   Rodič uhradí poplatok  na pol roka v hotovosti pani vychovávateľke.

   6/ Pokiaľ zákonný zástupca žiaka neuhradí stanovený príspevok za pobyt žiaka v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD

         o vyradení žiaka z klubu.

    

   E/  Štatút školskej knižnice

    

   V súlade s ustanovením § 14 odsek 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ustanovenie § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej (ďalej len „zákon o knižniciach“) vydávam tento Štatút školskej knižnice v Základnej škole Podzáhradná 51 v Bratislave.

    

   Čl. I

   Základné ustanovenia

    

   1/ Školská knižnica v Základnej škole Bratislava, Podzáhradná ul.č.51 (ďalej len „knižnica“) je školskou knižnicou v zmysle zákona o knižniciach.

   2/ Knižnica je odborným, študijným, informačným, internetovým a čitateľským centrom pre žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov (ďalej len „používatelia knižnice“)  Základnej školy Bratislava, Podzáhradná 51 (ďalej len „škola“).

    

   Čl. II

   Názov, adresa a identifikačné číslo školy

    

   1/ Názov školy znie „Základná škola“

   2/ Adresa školy: Podzáhradná 51, 821 07 Bratislava

   3/ Identifikačné číslo školy: 31745041

    

   Čl. III

   Názov a adresa knižnice

    

   1/ Názov knižnice znie „Školská knižnica v Základnej škole“

   2/ Adresa knižnice: Podzáhradná 51, 821 07  Bratislava

    

   Čl. IV

   Právne postavenie a riadenie knižnice

    

   1/ Knižnica sa zriaďuje ako súčasť Základnej školy Podzáhradná 51 v Bratislave. Knižnica nemá právnu  subjektivitu. V právnych vzťahoch zastupuje knižnicu riaditeľ školy. 

   2/ Činnosť knižnice v zmysle jej poslania riadi a kontroluje riaditeľ školy.

   3/ Riaditeľ školy poveruje vedením knižnice školského knihovníka.

   4/ Na podporu činnosti knižnice môže riaditeľ školy zriadiť knižničnú radu.

    

   Čl. V

   Dátum zriadenia knižnice

    

   1/ Knižnica bola zriadená dňa 1.septembra 1985.

    

   Čl. VI

   Poslanie a úlohy knižnice

    

   1/ Knižnica poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastného knižničného fondu a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov zabezpečuje:

   a/ slobodný prístup k informáciám šírených na všetkých druhoch nosičov,

   b/ uspokojovanie kultúrnych, informačných, čitateľských a vzdelávacích potrieb,

   c/ celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.

    

   2/ Knižnica v rámci zabezpečovania ďalších úloh:

   a/ utvára knižničný fond, ktorý využíva na prípravu, riadenie a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti,

   b/ poskytuje knižnično-informačné služby používateľom knižnice,

   c/ vedie základnú odbornú evidenciu dokumentov a pomocnú odbornú evidenciu periodík,

   d/ vedie evidenciu používateľov knižnice a evidenciu výpožičiek,

   e/ realizuje aktivity zamerané na podporu a rozvoj čitateľskej kultúry používateľov knižnice,

   f/ spolupracuje pri individuálnej príprave žiakov na vyučovanie,

   g/ koordinuje a metodicky usmerňuje informačnú výchovu,

   h/ pripravuje učebné pomôcky a programy na informačnú výchovu v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov,

   i/ spolupracuje so školou, kultúrnymi, záujmovými a inými vzdelávacími inštitúciami v regióne,

   j/ zabezpečuje propagáciu služieb a plánovaných aktivít.

    

   Čl. VII

   Poskytovanie knižnično-informačných služieb

    

   1/ Knižnica poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby používateľom knižnice.

    

   2/ V súlade s ustanovením § 13 ods. 2 písm. d) zákona o knižniciach spôsob a rozsah knižnično-informačných služieb upravuje knižnica v Knižničnom a výpožičnom poriadku Školskej knižnice v Základnej škole Podzáhradná 51 v Bratislave.

    

   Čl. VIII

   Financovanie knižnice

    

   1/ Objem finančných prostriedkov pre činnosť knižnice sa každoročne vyčleňuje v rozpočte školy z pridelených finančných prostriedkov v takom rozsahu, aby bolo možné koncepčne a systematicky zabezpečovať úlohy knižnice podľa článku 6.

    

   2/ Finančné prostriedky sa prerozdeľujú na:

   a/ doplňovanie knižničného fondu knižnice, prístup k vonkajším databázam a na internet,

   b/ mzdové náklady na školského knihovníka,

   c/ priestorové, technické a technologické zabezpečenie knižnice.

    

   3/ Financovanie knižnice sa môže realizovať aj prostredníctvom doplnkových zdrojov.

    

   Čl. IX

   Kompetencie školského knihovníka

    

   1/ Školský knihovník v rámci zabezpečenia odborných činností vykonáva najmä:

   a/ budovanie, uchovávanie, ochranu a sprístupňovanie knižničného fondu,

   b/ vedenie odbornej evidencie, vyraďovanie a revíziu knižničného fondu,

   c/ tvorbu a využívanie informačných zdrojov,

   d/ sprostredkovanie a poskytovanie informácií,

   e/ poznávanie a uspokojovanie kultúrnych, informačných, čitateľských a vzdelávacích potrieb používateľov knižnice,

   f/ poskytovanie špeciálnych knižnično-informačných služieb,

   g/ plánovanie a realizáciu informačnej výchovy,

   h/ vypracúvanie koncepčného zámeru rozvoja knižnice.

    

   2/ Školský knihovník zabezpečuje v rámci odbornej činnosti vyhodnocovanie a vykazovanie štatistických ukazovateľov o stave a činnosti knižnice v súlade so zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a s požiadavkami Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Na schválenie ich predkladá riaditeľovi školy.

    

   Čl. X

   Výpožičný poriadok

    

   1. Čas prevádzky

    

   1/ Školská knižnica je v prevádzke spravidla vo štvrtok od 13,45 hod. do 15,00 hod. ( čas môže byť upravený každý školský rok).

    

   2/ V uvedenom čase si môžu členovia vyzdvihnúť, resp. vrátiť výpožičky, taktiež vedúca knižnice zapisuje nových členov, resp. vyraďuje členov z evidencie.

    

   3/ Knižnica požičiava všetky dokumenty zo svojich fondov po uvedení evidenčného čísla čitateľa. Niektoré časti fondu sa požičiavajú len prezenčne v priestoroch knižnice.

    

   4/ Dokumenty, ktoré si chce čitateľ vypožičať mimo knižnice sa evidujú v zozname požičaných kníh a evidenčnom liste, kde ich prevzatie potvrdí čitateľ vlastným podpisom. Vrátenie  materiálu vedúci knižnice vyznačí  v zozname požičaných kníh a evidenčnom liste.

    

   2. Výpožičné lehoty

    

   1/ Výpožičná lehota  (doba, na ktorú si môže člen zapožičať knihu) je u žiakov  1 mesiac a u zamestnancov podľa dohody, najdlhšie však na dobu 1 školského  roka. Vypožičané noviny a časopisy  je potrebné vrátiť o l týždeň. Výpožičnú lehotu je možné na požiadanie predĺžiť.

    

   2/ U kníh a časopisov, ktoré sú v určitom období veľmi vyhľadávané (povinné čítanie, žiadaná pedagogická literatúra a.p.) môže vedúca knižnice výpožičnú  dobu skrátiť. Na túto skutočnosť musí byť člen upozornený.

   3/ Nedodržanie výpožičnej lehoty je závažným priestupkom voči výpožičnému poriadku a jeho opakovanie môže byť dôvodom na zrušenie členstva v knižnici.

    

   3. Povinnosti a práva členov

    

   1/ Členom školskej knižnice sa môže stať každý žiak školy od 2.polroku 1.ročníka a každý zamestnanec školy, ak sa riadne zaeviduje u vedúcej školskej knižnice, pričom členstvo vzniká zápisom a pridelením evidenčného čísla čitateľa. Materiál  pre žiakov I. stupňa zapožičiavajú triedne učiteľky.

   Podmienkou vzniku členského vzťahu je oboznámenie sa s výpožičným poriadkom a vyjadrenie súhlasu s jeho ustanoveniami. Členstvo v knižnici je spravidla 1 školský rok.

    

   2/ Členstvo v školskej knižnici zaniká:

       a/ odhlásením čitateľa,

       b/ neobnovením členstva v kalendárnom roku,

       c/ ukončením povinnej školskej dochádzky na škole,

       d/ pred prestupom na inú školu,

       e/ ukončení pracovného pomeru v organizácii,

       f/ závažným alebo opätovným porušením výpožičného poriadku.

    

   3/ Každý člen školskej knižnice má tieto povinnosti:

       a/ dodržovať výpožičné lehoty,

       b/ navštevovať školskú knižnicu výhradne v dobe prevádzky,

       c/ rešpektovať pokyny vedúcej školskej knižnice,

       d/ počas návštevy školskej knižnice sa správať podľa pravidiel vnútorného poriadku školy,  najmä svojím správaním nevyrušovať ďalších návštevníkov,

       e/ ochraňovať výpožičný fond, zabrániť jeho opotrebovaniu, úmyselnému poškodeniu a strate,

       f/  v prípade straty nahradiť kúpou z vlastných prostriedkov hodnotu straty  resp. nahradiť stratu iným dielom v zodpovedajúcej hodnote,

       g/ v prípade poškodenia uhradiť škole finančnú čiastku v rozsahu percenta poškodenia,

       h/ v prípade ukončenia povinnej školskej dochádzky (ukončenia pracovného pomeru v organizácii)  a pri zmene školy vrátiť všetky výpožičky do školskej knižnice.

    

   4/ Každý člen školskej knižnice má tieto práva:

       a/ navštevovať školskú knižnicu v dobe jej prevádzky,

       b/ vypožičať si akúkoľvek publikáciu knižného fondu, ktorá zodpovedá zásade veku primeranosti, pričom maximálny počet sú 2 tituly,

       c/ požiadať vedúcu školskej knižnice o rezerváciu knihy,

       d/ využívať školskú knižnicu v dobe prevádzky ako študovňu,

       e/ informovať sa o aktuálnych prírastkoch knižného fondu,

       f/ zúčastňovať sa na živote školskej knižnice.

    

   4. Záverečné ustanovenia

    

   1/  Zmeny údajov v štatúte sa vykonávajú jeho dodatkom.

   2/  Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2010.

   3/ Dodržovanie ustanovení výpožičného poriadku je záväzné pre všetkých členov školskej    knižnice.

   3/ Vedúca knižnice zabezpečí umiestnenie výpožičného poriadku v knižnici na prístupnom mieste pre všetkých členov.

    

    

   F/ Rôzne:

    

   Úradné hodiny riaditeľstva školy pre návštevy:

                                                                          (po telefonickom, alebo mailovom dohovore)

    

   S t r e d a: riaditeľka školy:   13,30  -  15,00 hod.

    

   Služba členov vedenia školy je zabezpečená počas vyučovacích dní

   do 15,00 hod..

   Počas školských prázdnin  - podľa zverejneného rozpisu.

    

    

   Tento vnútorný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2010 po prerokovaní na pedagogickej rade.

    

   Novelizácia vnútorného poriadku školy z apríla 2013 nadobúda účinnosť dňom 29.4.2013 po prerokovaní na pedagogickej rade.

    

   Novelizácia vnútorného poriadku školy z apríla 2015 nadobúda účinnosť dňom 27.4.2015 po prerokovaní na pedagogickej rade.

    

   Novelizácia vnútorného poriadku školy z augusta 2016 nadobúda účinnosť dňom 31.8.2016 po prerokovaní na pedagogickej rade.

    

   Novelizácia vnútorného poriadku školy z januára 2018 nadobúda účinnosť dňom 1.2.2018 po prerokovaní na pedagogickej rade.

    

    

    

   Bratislava, september 2010                      RNDr. Alena Heldová                                                                                         

                                                                          riaditeľka školy

   • Kontakt

    • Základná škola
    • +421 2 4524 3151
    • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
    • 31745041
    • 2020918790
    • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
    • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
    • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
    • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
    • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje