• Vedenie základnej školy ďakuje všetkým rodičom, známym a priateľom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali a podieľajú na pomoci a podpore našej školy.

     

    Z darov venovaných ZRPŠ sa počas škol.roku 2021/2022 zakúpilo:
    - nákup farebných popisovačov na biele tabule do tried a odborných učební
    - výmena videovrátnikov v každej triede 1. stupňa
     
    Z darov venovaných ZRPŠ sa počas škol.roku 2020/2021 zakúpilo:
    - korkové nástenky do tried 1.stupňa a ŠKD
    - penové matrace do škd
    - úrazové poistenie pre žiakov na všetky akcie školy aj mimo školy
    - príspevok na školský časopis a buletín pre žiakov 9. ročníka
    Z darov venovaných ZRPŠ sa počas škol.roku 2018/2019 zakúpilo:
    - príspevok pre prvákov na prvý deň v škole
    príspevok na akciu ŠKD- Vyrezávanie tekvíc
    - príspevok na Vianočný jarmok, Školu v prírode, predmetové olympiády, súťaže,
    - príspevok na zápis prvákov
    - príspevok na školský časopis a buletín pre žiakov 9. roč.
    príspevok na knihy pre ocenených žiakov na konci šk. roka
    -nábytkové skrine do 2 tried 1. stupňa a skrinky pre žiakov do 2 tried 2. st.
    - koberce do tried ŠKD
     -úrazové poistenie pre žiakov na všetky akcie školy aj mimo školy