• Školský inkluzívny tím je zabezpečovaný školským psychológom, sociálnym pedagógom a pedagogickými asistentkami. 

  Školský psychológ: Mgr. Diana Somogyiová, PaedDr. Lucia Mošková

  Sociálny pedagóg: Mgr. Pavlína Ferančíková

  Logopéd: Mgr. Nikoleta Sabová

  Pedagogické asistentky: Katarína Brezovská

                                             Stanislava Baranková

                                             Mgr. Melitta Czagan

                                             Mgr. Dana Počiatková

                                             Dagmara Švábová

  Kontakt na školskú poradňu:
  telefón:  02/4524-3151 pýtať si cez klapku psych. servis
  email: zs.poradna@gmail.com

  Konzultácie pre rodičov iba po predchádzajúcom telefonickom dohovore na t. č. 02/4524-3151 alebo prostredníctvom e-mailu: zs.poradna@gmail.com

  • Náplň našej spoločnej činnosti

   • pomáhame riešiť vzdelávacie problémy žiakov – nespokojnosť so známkami, zlepšenie spôsobov učenia, študijné návyky, motivácia k učeniu, tréma a strach zo skúšania;
   • venujeme sa žiakom s poruchami učenia, spolupracujeme pri vypracovávaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len žiakov so ŠVVP), zabezpečujeme integráciu týchto žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu;
   • vyhľadávame žiakov tvorivých, nadaných a talentovaných a v spolupráci s učiteľmi pripravujeme pre nich špeciálne diferencované postupy vo výchove a vzdelávaní;
   • pomáhame žiakom neprospievajúcim a žiakom učiacich sa pod svoje možnosti;
   •  venujeme sa žiakom s problémami a poruchami v správaní;
   • pomáhame žiakom nachádzajúcich sa v nejakej ťažkej životnej situácii (stres, napätie, frustrácia);
   • pomáhame žiakom riešiť osobnostné problémy - adaptačné problémy pri nástupe do školy, konflikty so spolužiakmi, vzťahy s rodičmi, psychické problémy pri zdravotných ťažkostiach, neprimerané sebavedomie, komunikačné ťažkosti, úzkosti, neistota....a pod.;
   • poskytujeme poradenstvo rodičom pri výchovných a vzdelávacích problémoch, pri školskej integrácii dieťaťa.

    

  • Spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPP) a Špeciálno-pedagogickou poradňou (ŠPP)

  • Našou úlohou je koordinovať proces, za pomoci ktorého sa žiak s problémami v učení stáva žiakom s diagnostikovanou a tolerovanou poruchou učenia. Tento proces vyžaduje spoluprácu nielen rodiča, žiaka, školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa, ale aj odborného garanta, ktorým je v tomto prípade CPPPP a ŠPP. CPPPP zabezpečuje komplexnú psychologickú a špeciálno-pedagogickú diagnostiku a zabezpečuje súhlas s individuálnou integráciou konkrétneho žiaka. 

  • Vzdelávanie a starostlivosť o začlenených žiakov

  • Začlenení žiaci (ZŽ) sú na našej škole vzdelávaní formou individuálnej integrácie. Každý integrovaný žiak má vypracovaný Individuálny výchovno-vzdelávací program (ďalej IVVP), ktorého súčasťou je úprava obsahu a foriem vzdelávania v jednotlivých predmetoch, prípadne úprava učebných osnov konkrétneho predmetu (len v prípade, ak žiak nemôže postupovať podľa učebných osnov daného ročníka). Integrované vzdelávanie žiakov na našej škole prebieha na základe diagnostiky a odporúčaní školského zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva. 

  • Význam IVVP

  • cieľom IVVP nie je hľadať úľavy pre začleneného žiaka na vyučovaní, ale spôsoby, ktoré umožnia žiakovi pracovať podľa svojich možností a individuálnym tempom

   • umožňuje dieťaťu pracovať na úrovni, ktorú dosahuje,
   • nutná je aktívna účasť žiaka, ktorá tvorí jeho rolu, pričom žiak nie je pasívnym objektom pôsobenia učiteľa a rodiča,
   • do prípravy sa zapájajú aj rodičia, ktorí sa tak stávajú zodpovednými za výsledky práce svojho dieťaťa.

    

   Integrovať žiaka neznamená – obrazne povedané, že „žiak bude mať nohy na stole a čítať noviny“. Znamená to pre žiaka drinu, prácu naviac, keď ostatné deti majú voľno, on musí vypracovávať cvičenia navyše: napr. na zlepšenie vnímania dlhých hlások pracuje so zvončekom, pri zlepšovaní analýzy a syntézy sa „hrá“ s rodičmi na robota, na tréning pozornosti musí urobiť cvičenia v štvorcovej sieti, aby sa zlepšil v čítaní, musí hľadať vynechané slabiky či slová v texte a pod.

  • Reedukácia

   • Na škole je pre začlenených žiakov zabezpečená reedukačná a psychoterapeutická odborná starostlivosť zameraná na reedukáciu, kompenzáciu negatívneho vplyvu ŠPU, progres a rozvoj začlenených žiakov vo výchovnom a vyučovacom procese.
   • Reedukácia špecifických porúch učenia neznamená doučovanie, ale kompenzáciu oslabených poznávacích funkcií dieťaťa podieľajúcich sa na učení (napr. pozornosť, pamäť, sluchová analýza a syntéza, logické myslenie a pod.).
   • Tento proces môže byť úspešný len za aktívnej účasti rodičov na ňom, pretože sa často stáva, že snaha učiteľov a snaha odborných zamestnancov nestačí a dieťa má stále problémy.
   • Rodičia by mali pravidelne navštevovať poradenské zariadenie (alebo školskú poradňu) a doma pracovať so svojím dieťaťom podľa ich pokynov, systematicky a pravidelne.
   • Dieťaťu sa treba venovať každý deň, precvičovať s ním zadané cvičenia, aby nastalo zlepšenie. To kladie zvýšené nároky na domácu prípravu.
   • Na záver si však treba uvedomiť, že integrácia sa môže kedykoľvek zrušiť, ak rodič s dieťaťom pravidelne nenavštevuje poradenské zariadenia, nepracuje podľa ich pokynov, zanedbáva domácu prípravu, príp. žiak zneužíva integráciu na vlastnú nečinnosť na vyučovaní či nepostihnuteľnosť.
  • Podpora a pomoc v krízovej situácii

  • Milí rodičia,

   súčasná situácia ovplyvnila vo výraznej miere aj našu prácu, a to predovšetkým možnosť priameho osobného kontaktu s Vami. Touto cestou Vás chceme uistiť, že keby ste čokoľvek od nás potrebovali, či už sa porozprávať, odkonzultovať vzniknutý problém, prípadne s niečím poradiť, sme Vám k dispozícií formou e-mailu: zs.poradna@gmail.com alebo na facebooku (kde môžeme fungovať aj pomocou chatu): https://www.facebook.com/skolska.poradna. 

   Novú formu podpory ponúkol aj Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, ktorý zriadil krízové telefónne linky a mailovú komunikáciu pre rodičov, učiteľov, odborných zamestnancov.

   Prostredníctvom nich sa môžu pýtať, ako dieťaťu vysvetliť situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu COVID-19, ale aj ako ho vzdelávať doma, ak ide o dieťa so zmyslovým, zdravotným alebo iným znevýhodnením alebo má špecifické vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia a podobne).

               Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa, je dostupná samostatná telefonická linka 

   02/ 4488 1649 (v pracovných dňoch od 9.30 h do 14.30 h) a taktiež nonstop podpora prostredníctvom e-mailu koronavirus@vudpap.sk.

   Bezplatná telefonická zelená linka 0800 864 833 (pracovné dni od 9.00 do 18.00) je k dispozícii nielen rodičom, ale aj tínedžerom v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú a špeciálno-pedagogickú intervenciu. Prajeme Vám všetkým veľa trpezlivosti, síl a samozrejme to najdôležitejšie – veľa zdravia a psychickej pohody.

    Lucia Mošková – školská psychologička, Alžbeta Duffeková – liečebná pedagogička 

   • Kontakt

    • Základná škola
    • +421 2 4524 3151
    • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
    • 31745041
    • 2020918790
    • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
    • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
    • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
    • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
    • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje