•                                                                                                                                                  

    Vedenie základnej školy ďakuje všetkým rodičom, známym a priateľom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali a podieľajú na pomoci a podpore našej školy.

    Z darov venovaných ZRPŠ sa počas škol.roku 2022/2023 zakúpilo:

    • nákup farebných popisovačov na biele tabule do tried a odborných učební
    • Komparo 9- testovanie žiakov 9. ročníka
    • penové podložky pre deti do ŠKD
    • príspevok na Imatrikulácie prvákov
    • príspevok na akciu ŠKD- Deň tekvíc
    • príspevok na knihy pre víťazov Šalianskeho Maťka
    • príspevok na lyžiarsky výcvik siedmakov
    • príspevok na ceny za súťaž vo florbale
    Z darov venovaných ZRPŠ sa počas škol.roku 2021/2022 zakúpilo:
    • nákup farebných popisovačov na biele tabule do tried a odborných učební
    • výmena videovrátnikov v každej triede 1. stupňa
    • ping-pongové stoly na školskom dvore
    • úrazové poistenie žiakov školy
    • pitná fontána na školskom dvore (zatiaľ nespustená do prevádzky)
    • pomôcky do matematického kabinetu pre žiakov
    • kancelársky papier na matematické súťaže
    • knihy pre žiakov za literárne súťaže
    • ohradenie altánku na školskom dvore
    • Komparo- testovanie žiakov 4. ročníka- vstupné
    • náplň do tulivakov do ŠKD
    • odmeny pre žiakov za florbalovú súťaž
     
    Z darov venovaných ZRPŠ sa počas škol.roku 2020/2021 zakúpilo:
    • korkové nástenky do tried 1.stupňa a ŠKD
    • penové matrace do škd
    • úrazové poistenie pre žiakov na všetky akcie školy aj mimo školy
    • príspevok na školský časopis a buletín pre žiakov 9. ročníka
    Z darov venovaných ZRPŠ sa počas škol.roku 2018/2019 zakúpilo:
    • príspevok pre prvákov na prvý deň v škole
    • príspevok na akciu ŠKD- Vyrezávanie tekvíc
    • príspevok na Vianočný jarmok, Školu v prírode, predmetové olympiády, súťaže,
    • príspevok na zápis prvákov
    • príspevok na školský časopis a buletín pre žiakov 9. roč.
    • príspevok na knihy pre ocenených žiakov na konci šk. roka
    • nábytkové skrine do 2 tried 1. stupňa a skrinky pre žiakov do 2 tried 2. st.
    • koberce do tried ŠKD
    •  úrazové poistenie pre žiakov na všetky akcie školy aj mimo školy
   • Kontakt

    • Základná škola
    • +421 2 4524 3151
    • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
    • 31745041
    • 2020918790
    • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
    • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
    • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
    • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
    • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje