Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Podzáhradná 51, Bratislava
Adresa školyPodzáhradná 51, 821 07 Bratislava
Telefón+421 2 4524 3151
E-mailheldova@zspodzaba.sk
WWW stránkazspodzaba.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľRNDr. Alena Heldová   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 600

Počet tried: 27

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried43443322227
počet žiakov767697827561474640600
z toho ŠVVP154457109651
z toho v ŠKD737084501    278

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCVMCVSDEJETVFYZGEOHUVCHEMILIINVINFKAJMAT
1.A              1
1.B              1
1.C              1
1.D              1,07
2.A              1,32
2.B1             1,17
2.C              1,28
3.A1,21           1 1,58
3.B1,54           1 1,46
3.C1,46           1 1,88
3.D1,67           1 1,42
4.A1,15          1  1,4
4.B1,15          1  1,7
4.C1,37          1  1,58
4.D1,48          1  1,52
5.A1,41,4  1,76  1,441   1 1,8
5.B1,241,04  1,12  1,081   1 1,84
5.C1,541,35  1,46  1,271   1 2
6.A21,52 1,241,95 1,91,951,14   1 2,38
6.B1,422,05 2,051,53 21,841,16   1,05 2,68
6.C1,91,76 1,382,1 2,051,671,1   1 2,9
7.A2,412,59  1,86 2,051,731,232,27  1,231,62,5
7.B2,221,79  1,67 2,171,461,382,25  1,041,42,38
8.A2,171,91 2,431,91 2,832,3 3,39  1 2,61
8.B2,091,96 1,832,35 2,782 3,09  1 2,7
9.A2,122 1,832,6 3,282,4 3,33    3,56
9.B2,451,75 1,41,45 2,352,1 2,95    2,4

TriedaNBVNADNEJOBNPHRPRVPRIPVORŠFSJLSprSVPTECHTSVTEV
1.A       1 11    
1.B       1 1,091    
1.C       1 1,121    
1.D       1 1,071    
2.A       1,04 1,41    
2.B       1,13 1,291    
2.C       1,04 1,361    
3.A      1,29  1,541    
3.B      1,38  1,631    
3.C      1,71  1,631    
3.D      1,83  1,761    
4.A      1,45  1,381    
4.B      1,25  1,751    
4.C      1,32  1,581    
4.D      1,38  1,811    
5.A         1,721    
5.B         1,321,04    
5.C         1,51,04    
6.A   1,24     1,761    
6.B   1     2,581,05    
6.C   1,29     1,951    
7.A  2,081,32     2,781,18    
7.B  1,771,21     2,081,08    
8.A  2,351,13     2,261    
8.B  2,041     2,131    
9.A  2,821,33     2,21    
9.B  2,31,05     2,151    

TriedaTKCTRHVLAVYUVYV
1.A     
1.B     
1.C     
1.D     
2.A     
2.B     
2.C     
3.A  1,46  
3.B  1,38  
3.C  1,67  
3.D  1,56  
4.A  1,29  
4.B  1,35  
4.C  1,42  
4.D  1,48  
5.A     
5.B     
5.C     
6.A     
6.B     
6.C     
7.A     
7.B     
8.A     
8.B     
9.A     
9.B     

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A232200
1.B222200
1.C171600
1.D141400
2.A252500
2.B252300
2.C262500
3.A242400
3.B242400
3.C242400
3.D252500
4.A222100
4.B202000
4.C191900
4.D212100
5.A252500
5.B252500
5.C262600
6.A212100
6.B191900
6.C212100
7.A232110
7.B242400
8.A232210
8.B232210
9.A202000
9.B202000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A23116851,99116851,9900,00
1.B22168376,50168376,5000,00
1.C17100059,83100059,8300,00
1.D1467648,2967648,2900,00
2.A25105842,32105842,3200,00
2.B2566729,0066729,0000,00
2.C26158763,48158763,4800,00
3.A24127052,92127052,9200,00
3.B24153964,13153964,1300,00
3.C24179074,58179074,5800,00
3.D25180573,55180573,5500,00
4.A22139167,50139167,5000,00
4.B20137968,95137968,9500,00
4.C19176292,74176292,7400,00
4.D21142267,71142267,7100,00
5.A252829113,162817112,68120,48
5.B25234693,84234693,8400,00
5.C26246794,88246694,8510,04
6.A212132101,522120100,95120,57
6.B19133270,11133270,1100,00
6.C212828134,672828134,6700,00
7.A232825124,992800123,88251,11
7.B242925121,882919121,6360,25
8.A233115135,433114135,3910,04
8.B232913126,652901126,13120,52
9.A203624188,083616187,6680,42
9.B203775188,753774188,7010,05

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku43443322227
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
01.oddelenie 1.A ŠKD22 Bc. Alžbeta Bielčíková
02.oddelenie 1.B ŠKD21 Dagmara Švábová
03.oddelenie 1.C ŠKD16 Zuzana Václavová
04.oddelenie 1.D ŠKD16 Oľga Fedorková
05.oddelenie 2.A ŠKD24 Bc. Ingrid Šnircová
06.oddelenie 2.B ŠKD22 Andrea Hubaľová
07.oddelenie 2.C ŠKD23 Mgr. Lucia Humenská
08.oddelenie 3.A ŠKD20 Bc. Simona Mikšíková
09.oddelenie 3.B ŠKD21 PhDr. Beáta Adámková
10.oddelenie 3.C ŠKD23 Mgr. Zuzana Lilová
11.oddelenie 3.D ŠKD20 Mgr. Valéria Jurovatá
12.oddelenie 4.ACD ŠKD26 Katarína Brezovská
13.oddelenie 4.BCD ŠKD24 Petra Debnárová
Anglický jazyk14 Mgr. Alexandra Ághová
Basseball20  
Biblický13 Mgr. Marek Korňan
Bowling16 PhDr. Beáta Adámková
Enviro- akvaristický12 Mgr. Zuzana Lilová
Florbal chlapci14 PaedDr. Janka Rákošová
Historicko-turistický20 Mgr. Margita Krausová
Literárno- dramatický14 Mgr. Katarína Kiss
Matematický13 Mgr. Ivana Kajabová
Nemčina hrou19 Mgr. Lucia Humenská
Orientačný beh12  
Príprava na testovanie z matematiky0 Mgr. Martina Musilová
Stolný tenis0 Mgr. Viera Mintálová
Šachový0 PaedDr. Janka Rákošová
Športové hry 3.-4. ročník0 Mgr. Ivana Barková
Športové hry dievčat0 RNDr. Jarmila Skotnicová
Športové hry chlapcov0 Mgr. Viera Mintálová
Tenis0  
Tvorivá informatika0 Mgr. Adriana Matušiková
Varenie hrou0 Mgr. Gabriela Bobovnická
Vlastivedný0 Mgr. Zuzana Koháryová
Volejbal / Florbal dievčatá0 RNDr. Jarmila Skotnicová

Záver

Vypracoval: RNDr. Alena Heldová

V Bratislave, 11. júna 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

   • Kontakt

    • Základná škola
    • +421 2 4524 3151
    • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
    • 31745041
    • 2020918790
    • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
    • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
    • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
    • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
    • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje