• Podpora a pomoc v krízovej situácii

     • Milí rodičia,

      súčasná situácia ovplyvnila vo výraznej miere aj našu prácu, a to predovšetkým možnosť priameho osobného kontaktu s Vami. Touto cestou Vás chceme uistiť, že keby ste čokoľvek od nás potrebovali, či už sa porozprávať, odkonzultovať vzniknutý problém, prípadne s niečím poradiť, sme Vám k dispozícií formou e-mailu: zs.poradna@gmail.com alebo na facebooku (kde môžeme fungovať aj pomocou chatu): https://www.facebook.com/skolska.poradna. 

      Novú formu podpory ponúkol aj Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, ktorý zriadil krízové telefónne linky a mailovú komunikáciu pre rodičov, učiteľov, odborných zamestnancov.

      Prostredníctvom nich sa môžu pýtať, ako dieťaťu vysvetliť situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu COVID-19, ale aj ako ho vzdelávať doma, ak ide o dieťa so zmyslovým, zdravotným alebo iným znevýhodnením alebo má špecifické vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia a podobne).

                  Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa, je dostupná samostatná telefonická linka 

      02/ 4488 1649 (v pracovných dňoch od 9.30 h do 14.30 h) a taktiež nonstop podpora prostredníctvom e-mailu koronavirus@vudpap.sk.

      Bezplatná telefonická zelená linka 0800 864 833 (pracovné dni od 9.00 do 18.00) je k dispozícii nielen rodičom, ale aj tínedžerom v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú a špeciálno-pedagogickú intervenciu. Prajeme Vám všetkým veľa trpezlivosti, síl a samozrejme to najdôležitejšie – veľa zdravia a psychickej pohody.

      Lucia Mošková – školská psychologička, Alžbeta Duffeková – liečebná pedagogička 

     • Zápis do 1. ročníka

     • Základná škola na Podzáhradnej ulici oznamuje rodičom, ktorí majú záujem prihlásiť svoje dieťa do ZŠ, že zápis do 1. ročníka bude prebiehať elektronicky. T.z., že na webovej stránke školy: ww.zspodzaba.sk je potrebné vypísať a vytlačiť si Elektronickú prihlášku do 1. ročníka, ktorá sa následne odošle do administratívneho systému školy.

      Podľa rozhodnutia MŠ SR sa zápisy konajú elektronicky a bez osobnej prítomnosti detí. Bližšie info v sekcii Zápis do 1. ročníka.

     • Poďakovanie

     • Milí rodičia,

      Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa stali na určitú dobu našimi pomocníkmi. Vážime si snahu viacerých vás, ktorým nie je ľahostajné vzdelávanie vašich detí a s trpezlivosťou prijímate jednotlivé úlohy a zadania od vašich učiteľov. Ďakujeme za všetky hrejivé a povzbudivé slová, ktoré zahrejú pri srdci i presvedčia nás o tom, že tá naša práca stojí za to. Berieme na vedomie aj slová nespokojných a nevrlých rodičov, ktorí sú nahnevaní na celý svet. Verte, že najradšej by sme boli v škole s vašimi deťmi a budeme veriť, že sa nám to čo najskôr splní - k spokojnosti všetkých.

      A pridávame zopár fotografií z domácej školy:

     • Červené srdce vďaky do našich okien

     • Milé deti, musíme si pomáhať!

      A viete, kto teraz pomáha vašim rodičom chrániť vás a starať sa o vás?
      Lekári a lekárky, hasiči, páni policajti a panie policajtky, aj panie predavačky a kuriéri, ktorí vám nosia domov balíčky. Takýchto ľudí, ktorí nám pomáhajú, je naozaj mnoho. Za to im patrí veľké poďakovanie, nemyslíte?

      Nakreslite, či vyrobte s rodičmi červené srdce, z papiera, látky, stužiek, čo len doma nájdete, a umiestnite ho vo svojom okne ako poďakovanie pre všetkých, ktorí sa o vás, ale aj o vašich rodičov a kamarátov tak obetavo starajú.

      Rodičia, zapojte sa s nami do tejto výzvy!
      Ukážme hrdinom dnešných dní, že sme s nimi a vážime si ich profesionalitu, statočnosť a prácu, ktorú pre nás robia!"

       

     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Stravné na mesiac apríl sa uhrádza v  riadnom termíne ako bolo uvedené v pokynoch do 25.dňa v mesiaci.V prípade nejakej mimoriadnej situácie (napr.že by sa vyučovanie začalo neskôr ako v apríli) sa platby presunú na mesiac máj, alebo budú vedené ako preplatky (tak ako za mesiac marec),ktoré sa v rámci vyúčtovania budú posielať na účty rodičov na konci šk.roka.
      V prípade nejakých otázok kontaktujte vedúcu ŠJ mailom:  dullova@zspodzaba.sk.
      Ďakujeme za porozumenie. Andrea Dullová, vedúca ŠJ

     • Info o zápise prvákov

     • Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl pre školský rok 2020/2021 sa má uskutočniť v piatok 3. apríla a v sobotu 4. apríla 2020. V materských školách je termín podávania žiadostí pre školský rok 2020/2021 naplánovaný na týždeň od 15. do 22. apríla 2020.

      Vzhľadom na prerušenie vyučovania na základných a materských školách a v nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie ešte nemáme informácie a usmernenie Ministerstva školstva SR, či termín zápisov zachová a zvolí elektronickú formu prihlášky alebo či sa termín zápisu presunie.

      O rozhodnutí MŠ SR vás budeme včas informovať. ( info od zriaďovateľa MČ Pod. Biskupíc).

      Záujemci o zaškolenie do 1. ročníka na našej škole môžu aspoň vypísať elektronickú prihlášku na webovej stránke školy, ktorá je aktívna.

     • List rodičom!

     • Pani riaditeľka školy RNDr. Alena Heldová vydala usmernenie pre rodičov k vzniknutej situácii. Všetky informácie sú uvedené v prílohe tohto oznamu, alebo na EDUPAGE.

     • Karanténa pre ZŠ Bieloruská a MŠ Estónska 3

     • Miestny úrad Podunajské Biskupice:

      Vec: Nariadenie  zriaďovateľa pre Materskú školu Estónska 3, 821 06 Bratislava

      Nariadenie  zriaďovateľa pre Základnú školu Bieloruská 1, 821 06 Bratislava

      Starosta Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice, Mgr. Zoltán Pék nariaďuje plniť  karanténne opatrenie u všetkých žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov navštevujúcich tieto školy.

      V súvislosti s výskytom COVID-19 u rodinného príslušníka detí navštevujúcich Materskú školu Estónska 3, Bratislava a Základnú školu Bieloruská 1, Bratislava a na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 je potrebné podrobiť sa karanténnym opatreniam:

      • Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu od 13.marca 2020  do 31.marca 2020,
      • Poučenie všetkých žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov.

      Osoby sú povinné vykonať nasledovné opatrenia:

      1. sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a RÚVZ Bratislava a podrobiť sa odberu biologického materiálu,
      2. zostať v domácej izolácii,
      3. zdržať sa sociálnych kontaktov (všetkých),
      4. necestovať,
      5. zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce ,,home office“.

                                                                                               Mgr. Zoltán Pék

                                                                                                   starosta

       

     • Prerušené vyučovanie

     • Na základe rozhodnutia starostu mest. časti Podunajské Biskupice od zajtra 10.3.2020 až do odvolania bude ZŠ Podzáhradná 51 v Bratislave uzatvorená z dôvodu šírenia chrípkového vírusu. Žiadame všetkých rodičov, aby pozorne sledovali oznamy na webovej stránke školy, mailové správy  a EDUPAGE, kde budú učitelia zverejňovať pokyny a domáce úlohy.
      Vedenie školy!

     • Darujte 2% z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno- vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane. Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich daroch. Darované finančné prostriedky budú využité na skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho procesu a skvalitnenia vybavenia našej školy.

      Stručný návod aj ďalšie informácie nájdete v sekcii: O škole- Administratíva- 2% dane.

      Ďakujeme za každý príspevok.