• Dezinfekcia vchodov do budovy školy

     • Ďakujeme dobrovoľnému hasičskému zboru z Podunajských Biskupíc, že nám zabezpečil a vykonal dezinfekciu všetkých vchodov do budovy školy. 

      Vedenie školy, učitelia, žiaci a rodičia zo ZŠ Podzáhradná

     • Nástup do školy 1.6.

     • Pri vchode do školy predloží rodič Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (bez neho sa dieťa do školy nepríjme, nájdete ho aj na webovej stránke www.ucimanadialku.sk), podpíše súhlas s meraním teploty dieťaťa, dieťaťu sa zmeria teplota a dezinfikujú ruky.

      Po vstupe do budovy školy dieťa odíde so svojou učiteľkou do svojej triedy, kde bude prebiehať vzdelávanie. V prílohe sa nachádza Vyhlásenie pre dieťa, ktoré je potrebné odovzdať vyplnené 1.6.2020 a k nahliadnutiu Súhlas s meraním teploty.

      Žiadame rodičov, aby v prvý deň doviedli svoje deti osobne do školy, k určenému vchodu, pretože je to potrebné, kvôli podpisu. Ak bude chodiť dieťa samé zo školy, je povinnosťou rodiča túto skutočnosť písomne odovzdať triednemu učiteľovi, alebo vychovávateľovi.

      Ďakujeme za porozumenie.

     • Informácie o nástupe do školy

     • Predbežné informácie o organizácii výchovno- vzdelávacieho procesu od 1.6.2020:


      -    Prevádzka školy bude skrátená: od 7,30 do 15,30 hod. podľa pokynov zriaďovateľa ZŠ.
      -    Vyučovanie bude končiť 11,45 hod.
      -    Žiaci do školy budú prichádzať aj odchádzať rovnakým vchodom v časovom intervale.......

      Všetky podrobné informácie sú zverejnené v prílohe. Prosím venujte pozornosť všetkým pokynom. 
      Ďakujeme za porozumenie, vedenie školy


      Pri nástupe do školy dňa 1.6.2020 odovzdá rodič  pri vchode Vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia. Bez tohto vyhlásenia sa dieťa nebude môcť zúčastniť výučby. Tlačivo sa nachádza v prílohe tohto oznamu.

     • Prihlasovanie na predmety v šk.r.2020/2021

     • Vážení rodičia,

      pre budúci školský rok 2020/2021 škola potrebuje zistiť záujem o niektoré predmety a ŠKD. Preto žiadame rodičov, ktorých sa to týka, o vyplnenie prihlasovania na Edupage do piatku 29.5.2020. Prihlásenie je záväzné a nemenné. Po tomto termíne sa už nebude dať zmeniť vaše rozhodnutie.

      Žiaci 1.-8. roč.: etická/náboženská výchova

      Žiaci 2. roč.: anglický/ nemecký jazyk

      Žiaci 1.-3. roč.: záujem o ŠKD

      Žiaci 6. ročníka: nemecký jazyk/konverzácia v anglickom jazyku

      Ďakujeme za porozumenie, vedenie školy

     • Matematický Klokan online

     • Žiaci od svojich triednych učiteľov dostanú kódy, s ktorými sa prihlásia na súťaž.

      Od 25. mája do 31. mája sa žiaci skúšobne prihlásia svojím kódom na stránke súťaže Matematický klokan. V prípade záujmu si môžu urobiť skúšobný test. Svoj kód si musia zapamätať a s ním sa prihlásiť na súťaž.

      Od 8. júna do 12. júna: ONLINE SÚŤAŽ – podľa Harmonogramu pripojenia pre jednotlivé kategórie. V daný deň sa žiaci môžu pripojiť v ľubovoľnom čase od 8:00 do 19:00.

      29. júna budú zverejnené  výsledky (počty bodov žiakov a rebríčky pre jednotlivé kategórie). Celoslovenské výsledky v tomto školskom roku sa zverejňovať nebudú.

      September 2020: školy dostanú diplomy a darčeky .

      Harmonogram pripojenia sa do ONLINE SÚŤAŽE

       

      1. ročník ZŠ: Klokanko 1: 9.6. utorok
      2. ročník ZŠ: Klokanko 2: 10.6. streda
      3. ročník ZŠ: Klokanko 3: 11.6. štvrtok
      4. ročník ZŠ: Klokanko 4: 12.6. piatok

      Priebeh online súťaže

      Na titulnej stránke súťaže Matematický klokan žiaci nájdu odkaz ONLINE KLOKAN, kde sa žiak v ľubovoľnom čase od 8.00 do 19:00 prihlási do súťaže svojím kódom. Čas pripojenia si môže vybrať podľa svojich školských aktivít alebo online vyučovania. Prihlásiť do súťaže v priebehu dňa sa dá iba raz. Výnimkou je prípad, keby z technických dôvodov došlo k prerušeniu pripojenia, vtedy sa môže prihlásiť opakovane.

      Po prihlásení sa žiakovi zobrazia „Pokyny na riešenie testu“. Po prečítaní pokynov stlačí tlačidlo ŠTART a objavia sa mu súťažné úlohy. Od tej chvíle začne plynúť súťažný  čas – 45 minút.

      Súťažiaci v kategórii Klokanko 1 nájdu pri každej úlohe aj ikonu . Po kliknutí na ňu si vypočujú znenie úlohy, prípadne im môžu zadania prečítať rodičia.

      Súťažiacim prajeme pri riešení úloh veľa úspechov. Držíme im palce!

      Mgr. Zuzana Koháryová, koordinátorka súťaže

     • Oznam pre budúcich prvákov

     • Oznamujeme všetkým rodičom, ktorí prihlásili svoje dieťa do 1. ročníka na šk. rok 2020/2021, že je potrebné, aby prišiel 1 zákonný zástupca v jednom z uvedených  termínoch do školy preukázať doklady potrebné k prijatiu do školy.

      Termíny: Deti rodičov s priezviskom od A po K: 25.5.2020 od 8,00 do 12,00 hod.

                       Deti rodičov s priezviskom od L po P: 26.5.2020 od 8,00 do 12,00 hod.

                       Deti rodičov s priezviskom od R po Ž: 27.5.2020 od 8,00 do 12,00 hod.

      Treba priniesť:

      • Vytlačenú elektronickú prihlášku a podpísanú oboma rodičmi (na mail vám prišiel oznam o vyplnení prihlášky aj kód) Ak vám nepôjde vytlačiť, pripravíme vám ju v škole.
      • Žiadosť o prijatie dieťaťa do školy (je zverejnená v tlačivách, nižšie na tejto stránke)
      • Rodný list dieťaťa
      • Občiansky preukaz rodiča
      • V prípade neúplnej rodiny rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy

      Pri odklade šk. dochádzky:

      • Vytlačenú elektronickú prihlášku a podpísanú oboma rodičmi (na mail vám prišiel oznam o vyplnení prihlášky aj kód)
      • Žiadosť o odklad školskej dochádzky (je zverejnená nižšie na tejto stránke)
      • Doklad o doporučení odkladu šk. dochádzky od pedagogicko-psychologickej poradne a potvrdenie od detského pediatra (dá sa doložiť aj dodatočne po vyšetrení)

      Pri vstupe do školy treba dodržiavať všetky hygienicko- epidemiologické nariadenia (rúško, vstup max. po 3, bez účasti detí...)

      V prípade, ak bude mať riaditeľka školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí, neprijatí, alebo odklade školskej dochádzky do 30. júna 2020. 

      Zoznam prijatých žiakov bude zverejnený na webovej stránke školy  www.zspodzaba.sk

      Zákonní zástupcovia budú upozornení na osobné prevzatie rozhodnutí riaditeľky školy.

      Preto vás žiadame, aby ste sledovali pokyny a oznamy na webovej stránke školy.

     • Nástup do školy

     • Vážení rodičia,
      Chceme Vás informovať, že neustále pracujeme na organizácii výchovno- vzdelávacieho procesu spolu so zriaďovateľom našej školy v zmysle usmernení hlavného hygienika a Ministerstva školstva. Celý režim školy bude závisieť od prejaveného záujmu vás- rodičov o vyučovanie, školský klub detí aj stravovanie.
      Predbežne už vieme povedať, že organizácia školy po dohode so starostom MČ Podunajské Biskupice, bude zabezpečená od 1.6.2020 od 7,30 do 15,30 hod. na všetkých školách našej mestskej časti. Stravovanie bude zabezpečené dovozom teplej stravy od dodávateľa ako pred krízou.
      Všetky podrobnosti zverejníme a upresníme po zistení záujmu rodičov o nástup detí do školy budúci týždeň.
      Ďakujeme za pochopenie, vedenie školy

     • Zisťovanie záujmu o nástup žiakov do školy od 1.6.2020

     • Na základe rozhodnutia MŠ SR sa od 1.6.2020 môžu otvoriť školy pre žiakov 1. až 5. ročníka. Rozhodnutie nastúpiť do školy je dobrovoľné a v plnej zodpovednosti zákonných zástupcov.

      Preto žiadame rodičov, ktorých sa to týka, o vyplnenie dotazníku na prihlasovanie do školy, škd a na školské stravovanie do piatku 22.5.2020. Je pre nás dôležité zistiť záujem rodičov o vyučovanie a stravovanie z dôvodu organizácie vyučovania a ostatných aktivít. 
      Uvedený dotazník bude zverejnený na Edupage od stredy 20.5.2020 do piatku 22.5.2020. Ďakujeme za porozumenie, vedenie školy.

     • Chemická olympiáda

     • Vo štvrtok 7. mája sa na celom Slovensku konali okresné kola chemickej olympiády kategórie D, ktorá je určená pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Slovenská komisia CHO v spolupráci s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravila pre deti dištančnú formu olympiády, keďže v súčasnej krízovej situácii nebolo možné uskutočniť olympiádu tak, ako po iné roky.

      Na stránke IUVENTY boli vo štvrtok presne o 14 hodine zverejnené súťažné úlohy, ktoré deti museli v určenom časovom limite vypracovať a zaslať elektronickou poštou predsedovi okresnej komisie. Okrem teoretických úloh riešili deti aj úlohy praktické, tento rok ale iba virtuálne, to znamená, že praktické úlohy boli doplnené o experimentálne výsledky a pozorovania a deti len odpovedali na súvisiace teoretické otázky.

      Tejto netradičnej olympiády sa zúčastnili aj žiaci 9.B našej školy Dominik V. a Daniel V., ktorý získal v okresnom kole Bratislava II najviac bodov a postúpil do krajského kola. Gratulujeme!