• 2% dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy, ak máte ešte možnosť darovať 2% dane, pomôžte nám skvalitniť výchovno- vzdelávací proces a prostredie školy pre vaše deti.

      Ďakujeme za každý príspevok od vás. 

     • Oznam vedúcej ŠJ

     • K dnešnému dňu 9.7.2020 boli do mailových schránok odoslané  prihlasovacie údaje na internetové prihlasovanie/odhlasovanie stravy všetkým stravníkom, ktorí odovzdali prihlášku na stravovanie.

      Ak niekto nedostal na e-mail tieto prihlasovacie údaje, je potrebné, aby sa ozval vedúcej ŠJ telefonicky alebo e-mailom od 9.7. -  18.7.2020 v čase 7,00 – 12,00 hod., a od 17.8. – 28.8.2020 v čase od 7,00 – do 14,00 hod.

      Tel.č.: 02/ 4524-5166 , dullova@zspodzaba.sk

     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Preplatky na stravnom a réžii za šk. rok 2019/2020 sa presúvajú na nový šk.rok.2020/2021. Výšku preplatku uvidíte po prihlásení do  aplikácie strava.cz v platbách. V prípade otázok kontaktujte vedúcu ŠJ  od  3.7. -  18.7.2020 v čase od 7,00 – 12,00 hod. a od 17.8. – 28.8.2020 v čase od 7,00 – 14,00 hod.

     • Pokyny pre stravníkov platné od septembra 2020

     • Spôsob úhrady na účet: SK 73 1100 0000 0026 2370 5145

      1/ trvalým bankovým príkazom       2./internet bankingom        3./ prevodným príkazom v banke

      (trvalý príkaz nastaviť od augusta do mája) máj posledná platba

      Denný poplatok  za odobraté jedlo            obed /deň              réžia/mesiac             suma/ mesiac

      Žiaci 1. stupeň (1. až 4. ročník)                       0,01 €                       10 €                         10,20 €

      Žiaci 2.stupeň ( 5. až 9. ročník )                      0,10 €                       10 €                          12,- €

       1. Stravu je možné platiť:

      - trvalým príkazom v banke;     - príkazom cez internetbanking;  - prevodným príkazom v banke

      - poštovou poukážkou  (na 1.st od p. vychovávateľky ŠKD,  2. st. u p.tr.učiteľky)

      2. číslo účtu:  SK 73 1100 0000 0026 2370 5145

      3  vygenerovaný variabilný symbol a prihlasovacie údaje dostane každý stravník (ktorý odovzdal

             prihlášku) z mailovej adresy (noreply@strava.cz) v termíne 6-20.7.2020

      4. do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno dieťaťa a triedu (z dôvodu kontroly)

      5. Stravné musí byť uhradené k 25.  dňu predchádzajúceho mesiaca!!!!

         (napr. stravné za september je potrebné uhradiť do 25.augusta, strava sa platí zálohovo na 20 pracovných dní      v mesiaci )

      6. ak si budete robiť trvalý príkaz, treba ho nastaviť od augusta do mája

      7. ak sú na škole súrodenci, platbu robiť za každé dieťa zvlášť (každý stravník je vedený pod iným číslom, čo je       VS v systéme)

      8. vyúčtovanie preplatkov  na základe žiadosti bude prebiehať v mesiaci júl

      9. pokiaľ bude úhrada pripísaná na účet ŠJ v stanovenom termíne 25. dňa v mesiaci,  nie je potrebné    posielať, alebo nosiť potvrdenia o úhrade!!!!!

      Objednávanie a odhlasovanie stravy

       10. stiahnuť si aplikáciu strava.cz (mobil al. počítač), kód jedálne 90510

        11. prihlasovacie meno a heslo dostane každý stravník iné (heslo = VS)/ heslo si po prihlásení do   

              aplikácie môžete zmeniť, ale  variabilný symbol zostáva nemenný po celú dobu žiaka na škole

        12. stravníci sú na stravu prihlásení na základe pripísania platby

        13. rodič môže odhlasovať alebo prihlasovať stravu cez internet na STRAVA.cz  do 7.00 hod  ráno  na     

               daný deň

       14. telefonické a mailové odhlasovanie je možné len v prípade výpadku aplikácie

        15. prihlasovanie detí rodičom cez aplikáciu strava.cz , je možné, len v  prípade že žiak nemá mínusové     

            konto (v mínuse môže prihlasovať len vedúca ŠJ)

        16. za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

        17. pri strate alebo zabudnutí čipu sa žiak bude hlásiť u pani kuchárky  vydávajúcej obedy , a obed

             mu bude vydaný na meno

       

      PLATBU NA SEPTEMBER REALIZUJTE AŽ AUGUSTE

       

      Kontakt na vedúcu ŠJ:  02/45 245 166

      e-mail:  dullova@zspodzaba.sk, misiakova@zspodzaba.sk

                                                                                                                   Vedúca ŠJ:  Andrea DULLOVÁ

       

    • Kontakt

     • Základná škola
     • +421 2 4524 3151
     • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
     • 31745041
     • 2020918790
     • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
     • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
     • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
     • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
     • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje