• Biela pastelka

     • Verejná zbierka Biela pastelka prebieha na Základnej škole Podzáhradná každý rok. Oficiálne ju organizuje od roku 2002 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska na základe registrácie Ministerstva vnútra SR. Ambasádorkou 19. ročníka zbierky je úspešná slovenská moderátorka Adela Vinczeová. Všetci naši žiaci sa na ňu každoročne veľmi tešia, lebo vedia, že majú možnosť prispieť na dobrú vec. Tento rok sa zapojili aktívne nielen pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy, ale aj všetky triedy a každý kto chcel, prispel dobrovoľne ľubovoľnou sumou. Výnos z verejnej zbierky slúži na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

      PaedDr. Lucia Branikovičová

      Vážení žiaci a pedagógovia,                                                                                                                                                  Ďakujeme veľmi pekne, že sa Vaša škola zapojila do zbierky Biela pastelka 2020. Vyzbierali ste krásnych 313,25€. 

      Osvetové video: https://www.youtube.com/watch?v=5W8ZVSKy76o

      Video s Malým Mišom: https://www.youtube.com/watch?v=OoBrDeG6n6o&t=45s

      Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa opäť o rok :)    Tomáš Bako  Vedúci Krajského strediska Bratislava

     • Škola v prírode 5.ABC

     • V pondelok 21.9. odcestovali naši piataci do školy v prírode. Tento rok sa koná v krásnom prostredí hotela Vršatec vo Vršatskom Podhradí. Deti sú v poriadku a pozdravujú svojich rodičov.

     • Organizácia vyučovania od 16.9.2020

     • Riaditeľka školy vypracovala Interný predpis, ktorý upravuje podmienky výchovy a vzdelávania od 21.9.2020. Všetky informácie čítajte v prílohe.

      Ranná služba začína o 6,30h do 7,30h a bude prebiehaťv triedach ZŠ - príchod len cez hlavný vchod okrem 1.CD/pavilón ŠKD/.

      Od 7,30h do 7,55h bude otvorený aj vchod 1.stupňa - príchod detí podľa už stanoveného harmonogramu. Meranie teploty zostáva.

      Vyučovanie nude prebiehať podľa rozvrhu jednotlivých tried ZŠ. 

      Po vyučovaní prebieha obed, ktorý má stále veľmi prísne hygienické pravidlá, preto žiadame rodičov o trpezlivosť pri čakaní dieťaťa.

      Záverečná družina sa koná tiež v triedach 1. stupňa (okrem prvákov) a je zabezpečená do 17,30 hod.

     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Žiaci z 2.A  a 3.A triedy, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, sú na stravu  na deň 14.9. (pondelok) hromadne prihlásení. Pokiaľ niektorí žiaci z týchto tried nepôjdu dňa 14.9. do školy, je nutné sa individuálne odhlásiť cez aplikáciu strava.cz. 

     • Vzdelávacie poukazy

     • Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok na záujmové vzdelávanie žiaka ZŠ. Žiak môže vzdelávací poukaz odovzdať škole alebo šk. zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude záujmové vzdelávanie v danom školskom roku poskytovať.

       

      • Triedny učiteľ rozdá žiakom vzdelávacie poukazy (VP), ponuku  krúžkov a prihlášku. Rodič poukaz 1x podpíše a odovzdá v škole triednemu učiteľovi na krúžok, o ktorý má žiak záujem, alebo na činnosť v ŠKD.
      • Kto sa na krúžok v škole neprihlási, ani nechodí do ŠKD, môže VP uplatniť v inom zariadení. 
      • Vedúci krúžku musí so žiakmi absolvovať krúžok po celý šk. rok, preto je prihláška záväzná.
      • Z krúžku sa nedá odhlásiť!!!
      • Žiak sa zaviaže povinne navštevovať krúžok celý šk. rok na základe písomného súhlasu rodiča a prihlášky.
      • Žiaci môžu navštevovať iba neplatený 1 krúžok, preto je dôležité, čím skôr odovzdať prihlášku a podpísaný poukaz.
      • Žiaci ŠKD odovzdajú poukaz na činnosť ŠKD, ostatní žiaci odovzdajú poukaz na činnosť krúžku, ktorý majú záujem  navštevovať.
      • Žiaci odovzdajú podpísaný vzdelávací poukaz a prihlášku najneskôr do 14.9.2020 triednemu učiteľovi, ktorý ju obratom odovzdá vedúcemu krúžku!!!
      • Ak je už krúžok naplnený, môže sa žiak prihlásiť do iného krúžku.

       

     • Rekonštrukcia školskej kuchyne

     • V pondelok 7.9.2020 starosta Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice Mgr. Zoltán Pék prestrihnutím pásky slávnostne odovzdal do užívania školskú kuchyňu na ZŠ Podzáhradná. V kuchyni a priľahlých priestoroch boli realizované stavebné úpravy.

      Vymenili sa elektrické rozvody, rozvody vzduchotechniky, vody a kanalizácie, odstránili sa jestvujúce povrchy stien, stropov a podláh a nahradili novými. Realizovali sa drobné dispozičné úpravy z dôvodu vytvorenia optimálnych podmienok pre celkové fungovanie modernej kuchyne (posuny priečok v rámci priestoru kuchyne a priľahlých priestorov na I. NP). Obstaralo sa nové technologické vybavenie.

      Vďaka tejto rekonštrukcii sa od utorka v našej kuchyni začalo variť pre vyše 400 stravníkov. Ďakujeme.

     • 1.deň v škole

     • V stredu 2.9.2020 otvorila brány naša škola pre 613 školákov, z toho 74 prvákov. Prváčikov prišiel povzbudiť aj pán starosta Mgr. Zoltán Pék a vedúca školského úradu pani Beáta Biksadská. Slávnostná triednická hodina prebehla v kmeňových triedach za prísnych bezpečnostných opatrení. 

      Prváčikov a druháčikov privítali novo vymaľované triedy. Tak veľa zdaru do nového školkého roku. 

     • Oznam o ŠVP 5. ročníka

     • Vážení rodičia žiakov 5. ročníka,

      preložená škola v prírode na 21. september 2020 cez štátnu dotáciu -je zatiaľ stále aktuálna. Momentálne čakáme na povolenie od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici. Od ich vyjadrenia závisí organizovanie ŠVP. Ak bude kladné, žiaci budú potrebovať potvrdenie od detského lekára, že sú zdravé a potvrdenie o bezinfekčnosti od rodiča, ktoré nesmie byť staršie ako 1 deň. Všetky informácie dostane rodič od triedneho učiteľa. Samozrejme naďalej sledujeme vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku a odporúčania odborníkov a MŠ SR.

      Vedenie školy

     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Žiadame všetkých rodičov, ktorých deti sa budú stravovať v školskej jedálni, aby si skontrolovali prihlásené obedy a uhradené platby za september 2020 v aplikácii strava.cz .

      Je to novinka, na ktorú prechádza škola v organizácii stravovania v školskej jedálni. Rodič môže odhlásiť stravu najneskôr v daný deň do 7,00 hod. iba cez túto aplikáciu: strava.cz.

      Podrobnejšie pokyny čítajte v prílohe.                                     Andrea Dullová, dullova@zspodzaba.sk

     • Dôležitý oznam

     • V pondelok 7.9.2020 sa v školskej kuchyni ešte variť nebude. Školský klub detí bude v prevádzke do 16,00 hod. Deti, ktoré budú v klube si musia v tento deň priniesť suchý obed.

      Prevádzka v školskej kuchyni bude obnovená od utorka 8.9.2020.

      Organizácia vyučovania na 1. a 2. stupni bude zabezpečená od 7.9.2020 do 14.9.2020 vrátane-  na 4 vyučovacie hodiny.

      Žiaci 1. stupňa prichádzajú do školy hlavným vchodom a vchodom 1. stupňa od 7,15 do 7,55 hod.

      Žiaci 2. stupňa prichádzajú a odchádzajú zo školy vchodom 2. stupňa podľa doterajšieho rozpisu.

      Prevádzka v ŠKD je zabezpečená do 14.9. vrátane iba do 16,00 hod.                 

                                                                                                                                            Vedenie školy 

    • Kontakt

     • Základná škola
     • heldova@zspodzaba.sk
     • +421 2 4524 3151
     • Podzáhradná 51, 821 07 Bratislava 82107 Bratislava Slovakia
     • 31745041
     • 2020918790
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje