• English for Fun, s.r.o.:Zápis na šk. rok 2021/2022

     • Na základe dlhodobej spolupráce so ZŠ Podzáhradná ponúkame  pre prvákov a druhákov  výučbu anglického jazyka formou krúžku ako  pokračovanie angličtiny z materských škôl, kde pôsobíme už desať rokov.

      Forma: „zážitkové učenie“ - zábavnou hrou /aj v pohybe/, scénky s dialógmi každodennej komunikácie, súťaže , veľa pozitívnej energie  

      Cieľ: do budúcna vytvoriť kladný vzťah detí k angličtine a naučiť  ich základnú komunikáciu pri hre s anglicky hovoriacimi rovesníkmi

      Miesto a čas:  ZŠ Podzáhradná, po vyučovaní počas ŠKD   

                                2x polrok: október-január/február-máj                     

                                2x týždenne , lekcia 30-40 min., cca 10-12 deti v skupine                                                                                                               

      Lektorky: viac ako 5 rokov sme pracovali a žili s našimi deťmi v Anglicku. Mrs.Carter aj v súčasnosti žije v anglicky hovoriacej rodine.  Na základe tejto skúsenosti vznikol  základný učebný plán, zameraný na komunikáciu, krátke dialógy. Plán sa obmieňa a doplňuje podľa zrelosti  konkrétnej skupiny detí.

      Materiály s dialógmi a pracovné listy deti dostanú na hodinách a sú priebežne /podľa témy/ posielané  mailom.

      V prípade COVID 19 /tak ako tento rok/ – ONLINE lekcie formou hry, súťaží, videá s  pesničkami a dialógmi.  V prípade, že sa nebudete môcť dlhodobo zúčastňovať online lekcií, budú vrátené peniaze.

      Cena:   60,- Eur - polrok /25 hodín/

       PRIHLÁŠKA: Prihláška - Kliknite tu

      alebo mailom: jankablaho@hotmail.com

      Podrobnejšie informácie:  0944215564

                                                       Naše heslo: TALKING TALKING TALKING 

                                                   ...aby naše deti mali kamarátov z celého sveta...    

       

     • Angličtina- Star Right: Zápis na šk.rok 2021/2022

     • ZŠ Podzáhradná v spolupráci s jazykovou školou International House Bratislava ponúka  budúcim prvákom našej školy  poobedné vyučovanie angličtiny v rámci krúžkovej činnosti aj v roku 2021/2022.

      Všetci rodičia môžu už teraz zapísať svoje deti vyplnením a odoslaním ONLINE PRIHLÁŠKY.  

      Výhody angličtiny START RIGHT:

      • výučba v priestoroch ZŠ poobede po kmeňovej výučbe, v malých skupinách
      • 2x45 minút, pondelok a streda
      • kvalifikovaní slovenskí a zahraniční lektori
      • učebný plán je na základe učebníc vydávaných Cambridge University Press,  učebnica a cvičebnica je v cene
      • cena za jeden polrok 210 Eur ( vyučujeme v dvoch semestroch od 4.10.2021 – 6.2.2022 a 7.2.2022 – 19.6.2022)
      • príprava na skúšku a možnosť absolvovať cambridgeskú skúšku
      • v čase dlhodobej výluky prezenčnej výučby (ako je v súčasnosti) hodiny prebiehajú formou LIVE ONLINE vo virtuálnych triedach

      International House Bratislava, s.r.o.

      Námestie SNP 14

      www.ihbratislava.sk

      info@ihbratislava.sk

       

     • Chemická olympiáda-okresné kolo

     • V piatok 12.marca sa  uskutočnilo dištančnou formou okresné kolo chemickej olympiády kategórie D. Okresného kola sa zúčastnili chlapci a dievčatá z 5 základných škôl a osemročných gymnázií z okresu Bratislava II, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v školskom kole. Súťažné úlohy boli zverejnené presne o 9 hodine na webovej stránke Iuventy a žiaci museli za 2 hodiny teoretické aj praktické úlohy vyriešiť, odfotiť  a presne podľa vopred zadaných pokynov odoslať okresnej komisii chemickej olympiády. Do okresného kola postúpil aj Alex Zubčák z 9.B, ktorý bol aj úspešným riešiteľom.Gratulujeme!

                                                                                                RNDr. J. Skotnicová

       

     • Biologická olympiáda-krajské kolo

     • V piatok 19.marca sa konalo krajské kolo biologickej olympiády kategórie C, do ktorého v projektovej časti postúpila z okresného kola aj žiačka 9.B triedy Klára Kanávorová. Klára musela vypracovať poster, správu k projektu, abstrakt a videoprezentáciu v rozsahu 10 minút a všetko odoslať do 10.3. na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského, ktorá súťaž organizovala. V piatok 19.marca sa potom uskutočnilo online stretnutie všetkých súťažiacich s členmi poroty – pedagógmi fakulty, ktoré nahrádzalo diskusiu poroty so súťažiacim k jednotlivým projektom v prezenčnej forme. Deti odpovedali na otázky alebo  podávali krátke vysvetlenie k svojej práci. Klára svoju veľmi náročnú úlohu zvládla, v súťaži obsadila 4.miesto a je aj úspešnou riešiteľkou BIO. Gratulujeme. 

                                                                                                RNDr. Jarmila Skotnicová

       

     • Darujte obč. združeniu na škole 2% z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Naše občianske združenie rodičov a priateľov pracuje na škole už niekoľko rokov. Pomáha zabezpečiť lepšie podmienky pre učenie vašich detí.

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, všetky podrobnosti aj stručný návod nájdete na webovej stránke školy v sekcii: O škole- Administratíva - 2% dane.

                                                                                       Ďakujeme 

     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Žiaci 1. stupňa, ktorí sú prihlásení na prezenčné vyučovanie od 8.3.2021 sú automaticky prihlásený na stravu. Tí, ktorí nemajú záujem chodiť na obedy sa musia  individuálne odhlásiť v aplikácií strava.cz. Ďakujem za porozumenie.
                                                                 Andrea Dullová, vedúca ŠJ, dullova@zspodzaba.sk

     • Nástup do školy 8.3.2021

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 2.3.2021 s účinnosťou od 8.3. 2021 sa môže pokračovať v prezenčnej forme vyučovania na ZŠ na 1. stupni, ale v dôsledku obmedzenia mobility ľudí môžu prednostne nastúpiť do školy iba deti, ktorých obaja rodičia vykonávajú svoju prácu prezenčne, čiže na pracovisku. Podmienkou nástupu dieťaťa do školy je, že takýto rodičia sa musia preukázať potvrdením od zamestnávateľa, že svoju prácu musia vykonávať na svojom pracovisku a samozrejme negatívnym testom, nie starším ako 7 dní.Na základe zisťovania záujmu o prezenčné vyučovanie s dodržaním usmernení ministerstva školstva od 8.3. 2021 spúšťame prezenčné vyučovanie pre prihlásených žiakov cez anketu, ktorých obaja rodičia musia vykonávať svoju prácu na pracovisku.

      Prevádzka školy bude zabezpečená od 7,00 hod do 16,30 hod. Organizačne teda otvoríme 4 triedy, v každom ročníku jednu. Ranná ŠKD bude v prevádzke od 7,00 do 7,30 a záverečná do 16,30 hod.Žiaci budú vchádzať do budovy hlavným vchodom, kde sa bude vykonávať ranný filter, kontrolovať Čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti, (ktoré treba vyplniť elektronicky na EDUPAGE) príp. Potvrdenia od zamestnávateľov rodičov. Obedy budú zabezpečené v školskej jedálni. Žiakom, ktorí ostanú doma, bude zabezpečené dištančné vzdelávanie.

      Situáciu v škole budeme priebežne monitorovať. Ďakujeme za porozumenie.                      Vedenie školy

    • Kontakt

     • Základná škola
     • heldova@zspodzaba.sk
     • +421 2 4524 3151
     • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
     • 31745041
     • 2020918790
     • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
     • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
     • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
     • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
     • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje