• Pokyny pre zákonných zástupcov

     • Pokyny pre zákonných zástupcov

      (k septembru 2022)

      Zákonný zástupca musí pri prvom nástupe žiaka do školy predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Formulár je k dispozícii na Edupage, prvácki rodičia ho predložia triednemu učiteľovi v papierovej forme.

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predkladá rodič pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

      Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí žiak predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

      Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty.

      Samotestovanie žiakov je dobrovoľné, resp. podľa potreby, v prípade opätovného výskytu ochorenia COVID-19. Ak má žiak pozitívny výsledok antigénového samotestu, rodič žiaka bezodkladne oznámi túto skutočnosť všeobecnému lekárovi, škole a žiak ostáva doma.

       

      Izolácia žiaka trvá po dobu 5 dní a pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia prvých klinických príznakov ochorenia. Koniec izolácie určuje lekár len v prípade výskytu klinických príznakov. Všeobecný lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie. Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

      Na základe rozhodnutia ministra školstva v období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa školy.

      Spracované podľa dokumentu Zelená otvoreným školám, zo dňa 15.8.2022

     • Začiatok školského roku 2022/2023

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

      sa uskutoční na školskom dvore

      dňa 5. 9. 2022 o 8,30 hod.

      8,00 - Zraz prvákov na školskom dvore pred vchodom 1. stupňa

                         (zaraďovanie do tried, odovzdávanie Vyhlásení o bezinfekčnosti..)

      8,30 - Slávnostné otvorenie školského  roka  na školskom dvore pre žiakov

      1. - 9. ročníka, ( hymna, príhovor RŠ )

      Pri prvom nástupe žiaka do školy je potrebné predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Formulár je k dispozícii na Edupage, prvácki rodičia ho môžu predložiť triednemu učiteľovi v papierovej forme.

      8,40 - 8,45: Odchod žiakov do tried  pod vedením TU, ( žiaci sa neprezúvajú, idú rovno do tried ). Vstup do budovy školy je povolený len prváckym rodičom.

      8,55- 9,40:  Triednická hodina 2.-9. roč. s TU, organizačné pokyny pre žiakov..

      9,55– 10,30: Triednická hodina 2.- 9. roč., spoločná komunita, administratívne práce v triede

      10,30: Odchod žiakov zo školy

      Školský klub detí ani školské stravovanie nebude

      v pondelok 5.9.2022 v prevádzke.

      Pokyny pre žiakov:        

      1. Žiaci prvého ročníka si prinesú prázdnu aktovku a farbičky.
      2. Žiaci 2. až 9. ročníka si prinesú písacie potreby a poznámkový blok.
      3. Obuv na prezutie nie je v tento deň potrebná.
      4. Celý týždeň budú mať žiaci 2.- 9. ročníka vyučovanie do 11,45 hod.
      5. V utorok a v stredu budú mať žiaci 1. ročníkov vyučovanie do 10,40 hod., potom odchádzajú domov, alebo do ŠKD
      6. Vo štvrtok a v piatok budú mať žiaci 1. ročníkov vyučovanie do 11,45 hod.
      7. Prvácki rodičia m9ôžu vstúpiť do budovy školy spolu s deťmi, ostatní rodičia a cudzie osoby majú vstup do budovy zakázaný.

       

    • Kontakt

     • Základná škola
     • +421 2 4524 3151
     • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
     • 31745041
     • 2020918790
     • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
     • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
     • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
     • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
     • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje