• DEŇ ŽIEN

     • Dnes je sviatok všetkých žien, prajeme im šťastie len, prajeme im krásu k tomu, nech sú ozdobou každého domu. Deti zo 4.BC

     • Hviezdoslavov Kubín-školské kolo 2. stupeň

     • Hviezdoslavov Kubín je najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese. Má dlhoročnú tradíciu a je pomenovaný podľa významného slovenského básnika Pavla Országha Hviezdoslava. Školské kolo žiakov 2. stupňa sa uskutočnilo na našej škole 7. marca 2022, kde sa predstavilo 12 súťažiacich v  kategóriách – poézia a próza. Recitátorov hodnotila porota v zložení Mgr. Veronika Holická, Mgr. Lucia Rattajová, Mgr. Anna Sirotová. Súťaže sa zúčastnila aj pani riaditeľka RNDr. Alena Heldová. Bonbónikom programu bolo sólové vystúpenie Patrika Gašpara, ktorý zahral na elektronickom piane skladbu s názvom Moonlight Sonata. Je žiakom 8. ročníka a zároveň absolventom SZUŠ Art Pegas. Na záver čakala všetkých zúčastnených sladká maškrta. Víťazi boli odmenení potleskom, diplomom a krásnymi cenami.  

      Výsledky školského kola sú nasledovné:

      POÉZIA (II. kategória, žiaci 5. – 6. ročníka)

      1. miesto Richard Kanávor 6.B

      2. miesto Barbora Bartoňová 5. A

      3. miesto Alexandra Jančiová 5. B

      POÉZIA (III. kategória, žiaci 7. – 9. ročníka)

      1. miesto Tristan Reicher 7. A

      2. miesto Lívia Smíkalová 7. A

      PRÓZA (II. kategória, žiaci 5. –  6. ročníka)

      1. miesto Lea Nemcová 5. B

      2. miesto Saša Hrušovská 6. B

      3. miesto  Diana Vrbová 5. C
      PRÓZA (III. kategória, žiaci 7. – 9. ročníka)

      1. miesto Samuel Ondreáš 7. C 


      Postupujúcim víťazom držíme palce na okresnom kole!

      Mgr. Anna Sirotová, organizátorka súťaže 

       

     • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II-projekt

     • Naša škola sa minulý školský rok zapojila do výzvy, ktorú vyhlásilo MPC, aby efektívnejšie realizovala inklúziu vo výchovno-vzdelávacom procese, a to utváraním vhodných podmienok pre vzdelávanie s dôrazom na uplatňovanie rovnakých prístupov ku vzdelaniu a zlepšovaniu školských výsledkov a kompetencií žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

      Napriek tomu, že na škole v tom čase pracovalo niekoľko odborných zamestnancov, nevyhnutným sa stala potreba vytvoriť ďalšie pracovné miesta, a to miesta asistentov učiteľa, ktorí sa stali neoddeliteľnou až nutnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. V rámci projektu sme preto zamestnali dve asistentky učiteľa na 100 % úväzok. Náš podporný tím tvorený školským psychológom, liečebným pedagógom a školským logopédom sa tak rozšíril, čo umožnilo vo väčšej miere sýtiť nielen vzdelávacie, ale aj sociálne, výchovné a emocionálne potreby našich žiakov.

      Po viac než roku pôsobenia asistentiek učiteľa na škole môžeme konštatovať, že od prvého momentu, čo začali pôsobiť na našej škole, to bola veľká a neoceniteľná pomoc a podpora, pričom vďaka ich pôsobeniu sa skvalitnil aj výchovno-vzdelávací proces v prospech všetkých žiakov. Ich intervenčné pôsobenie umožnilo učiteľom venovať viac času a pozornosti nielen slaboprospievajúcim, ale tiež ostatným žiakom v triede. Čo je však najpodstatnejšie, žiaci, ktorým asistent učiteľa bol pridelený, začali byť v škole úspešnejší, snaživejší, mali väčší pocit bezpečia a istoty, pretože vedeli, že niekto za nimi stojí a ponúka im pomocnú ruku.

       

      Hlavné činnosti asistentiek učiteľa na škole uvádzame v nasledujúcich bodoch:

      • príprava na vyučovanie v spolupráci s učiteľom,
      • priama činnosť týkajúca sa bezprostrednej práce so žiakmi so ŠVVP na vyučovaní (podľa potrieb samotného žiaka),
      • tvorba vlastných  pomôcok,
      • snaha o čo najnázornejšie sprostredkovanie učiva žiakom so ŠVVP v súlade s individuálnymi vzdelávacími plánmi,
      • preberanie úlohy učiteľa a práca s triedou v prípade, že pedagóg pracuje s dieťaťom s ŠVVP (vysvetľuje  mu učivo),
      • pomoc deťom aj v reálnych situáciách v škole (napr. počas prestávok, na školskom dvore, v jedálni),
      • pravidelné konzultácie s učiteľmi i rodičmi,
      • spolupráca so školským psychológom, špeciálnym pedagógom a logopédom zameraná aj na komplexné rozvíjanie žiakov po stránke osobnostnej, emocionálnej, kognitívnej, keďže časom sa medzi žiakom a asistentom vytvára určitý druh dôvery a psychickej podpory,
      • utváranie podmienok nevyhnutných na prekonávanie najmä jazykových, sociálnych a zdravotných bariér pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu.

      Najväčší prínos má však asistent učiteľa pre samotného žiaka, s ktorým pracuje. Jeho prítomnosť na vzdelávacom procese zlepšuje fungovanie žiakov so ŠVVP v týchto oblastiach:

      • zlepšuje sa motivácia žiakov, pretože vidia, že na svoje ťažkosti nie sú sami,
      • aktívnejšie sa zapájajú do vyučovania, pretože vďaka prítomnosti asistenta si viac veria,
      • sú komunikatívnejší,
      • napredujú v získavaní poznatkov, pretože zo strany asistenta je im venovaná dostatočná pozornosť,
      • zlepšuje sa celkové prežívanie, žiaci majú väčšiu chuť chodiť do školy.

      Na našej škole sa neustále zvyšuje počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a tento zvyšujúci sa trend kladie čoraz vyššie a vyššie nároky na prácu učiteľov. Našou najväčšou túžbou je poskytovať našim žiakom čo najkvalitnejšie vzdelávanie s prihliadaním na  všetky ich špecifiká, k čomu vo výraznej miere napomáha asistent učiteľa.

       Na záver nám nedá nespomenúť jeden krásny a pravdivý výrok našej žiačky, ktorý má tú najväčšiu výpovednú hodnotu: „Pani asistentka mi vrátila moje ruky, môj zrak a môj sluch, pretože robím, vidím a počujem to, čo som doteraz nerobila, nevidela a nepočula.“

      Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

                                                                    PaedDr. Lucia Mošková, šk.psychológ

       

      Riadiaci orgán: : www.ludskezdroje.gov.sk

      Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk

      Prijímateľ Národného projektu: www.mpc-edu.sk

     • STOLNÝ TENIS NA ŠKOLSKOM DVORE

     • Vďaka rodičom a celoškolskému výboru ZRPŠ máme na školskom dvore tri nové betónové stolnotenisové stoly. Zima- nezima, vyskúšané. Perfektné!

      Ďakujeme, rodičia.                                                                                                 Bednárová, VvŠKD

     • Daruj našim- vašim deťom 2%

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      tak ako každý rok sa uchádzame o Vašu priazeň darovať nášmu občianskemu združeniu pri ZŠ Podzáhradná  2% z dane. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho procesu, vybavenia školy a jej areálu. Využite túto možnosť darovania 2%. Všetky informácie ohľadom darovania aj tlačivo nájdete na našej stránke v sekcii: O škole- Administratíva- 2% dane.                                                                                                                                Ďakujeme !

       

      https://zspodzaba.edupage.org/percenta2/

       

       

     • Šaliansky Maťko

     • Dňa 8.2. 2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v recitácii slovenskej povesti - Šaliansky Maťko. Naši recitátori boli skvelí, preto bolo vyhodnotenie najlepších veľmi náročné. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách a takto to dopadlo:

      1. kategória:

      1. miesto: Hana Kremmerová 2. B

      2. miesto: Lianna Prekoppová 3.C

      3.miesto: Kiara Greš 3.B

      2 .kategória:

      1.miesto: Kristýna Kendrová 4.D

      2.miesto : Martin Laco 4.D

      3. miesto: Viktória Batthyányová 4. B

       

      Všetkým víťazom gratulujeme. Mgr. A. Ambrožová a PaedDr. M. Leváková

     • Fašiangy, Turice, Veľká noc príde,..

     • Kto to prišiel stredu do školy? Žiaci to neboli, ale princezné, kovboji, mačičky, piráti, .... Bol to karnevalový deň. Vyučovanie bolo v maskách, prestávky boli v maskách, aj fašiangové šištičky s lekvárom a banánom boli v maskách,.... No a potom sa veľa tancovalo, súťažilo, zabávalo a aj odmeňovalo. Bol to úžasný deň plný zábavy. Vych.Dáška 

     • Poďakovanie

     • Nemenovaný zákonný zástupca našej žiačky v spolupráci s p. starostom Mgr. Zoltánom Pékom zabezpečil 500 ks antigénových testov pre našu základnú školu. V mene všetkých detí a zamestnancov školy ďakujeme.

      Vedenie školy

     • Haloooo, kto je tam?

     • Bezpečnosť našich vašich detí je na našej škole priorita. Chápu to aj rodičia našej školy, preto nám finančne pomohli vyriešiť výmenu všetkých videvrátnikov v každej triede na prvom stupni. Ďakujeme CV ZRPŠ a všetkým rodičom, ktorí tento školský rok finančne prispeli do OZ ZRPŠ našej školy. Alena Bednárová, VvŠKD

     • Záleží nám na zdraví

     • Na našej škole sa nezaháľa ani cez polročné prázdniny. Keďže nám záleží na zdraví našich žiakov, do tried sme zakúpili čističky vzduchu, ktoré sú aktívne počas celého dňa. Naďalej v škole využívame germicídne žiariče (najväčší sa nachádza v jedálni školy),  na všetkých chodbách a pred jedálňou sú k dispozícii dávkovače na dezinfekciu.

      V januári škola zakúpila profesionálnu dezinfekčnú pištoľ, ktorá využíva princíp elektrostatickej indukcie pre efektívnu a rovnomernú distribúciu dezinfekčného roztoku na povrchy. Elektrostatický aplikátor dodáva elektrický náboj roztoku vychádzajúcemu z dýzy. Nabité molekuly sa navzájom odpudzujú, ale zároveň sú priťahované k povrchu, ktorý má byť dezinfikovaný. Pevnosť nabitých častí je väčšia ako gravitačná sila, takže sú okamžite priťahované povrchom a nepadajú na zem.

      Náš šikovný pán školník prvýkrát použil túto pištoľ na dezinfekciu priestorov tried, chodieb aj spoločných priestorov.           

                                                                            Ďakujeme !!!

     • Ypsilon je hra

     • Ypsilon – slovina je hra, je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je popularizovať slovenský jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov. Cieľom je teda ukázať žiakom, že slovina je hra.

      Do súťaže sa zapojilo 84 našich žiakov 2. stupňa z rôznych ročníkov, ktorí ukázali svoju šikovnosť a dosiahli veľmi pekné výsledky. Vecné ceny pre výhercov, diplomy a drobné darčeky, budú na školu zaslané najneskôr do 28.2.2022.

      Zoznam najúspešnejších žiakov v jednotlivých ročníkoch:

      5. ročník

      1. miesto – Mia Marin / 100 bodov /

      2. miesto – Agáta Csermáková, Matej Mazúr, Alexandra Jančiová / 98 bodov /

      3. miesto – Diana Vrbová / 97 bodov /

      6. ročník

      1. miesto – Tamara Grygarová / 100 bodov /

      2. miesto – Sofia Révayová / 95 bodov /

      3. miesto  - Tereza Pješčák / 91 bodov /

      7. ročník

      1. miesto – Alžbeta Slezáková / 89 bodov /

      2. miesto – Simona Kaiserová / 86 bodov /

      3. miesto – Róbert Varga / 81 bodov /

      8. ročník

      1. miesto – Hana Hanzlová  / 94 bodov /

      2. miesto – Patrik Gašpar / 93 bodov /

      3. miesto – Gréta Nopp / 91 bodov /

      9. ročník

      1. miesto – Matúš Volf / 92 bodov /

      2. miesto – Martin Žiška / 90 bodov /

      3. miesto – Sofia Gnjatovičová / 89 bodov /

      Ďakujem všetkým za účasť a výhercom gratulujeme.

      Mgr. Jana Gnjatovičová, koordinátorka súťaže

       

     • Olympiáda z anglického jazyka

     • Dňa 26.11. 2021 sa na škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v Anglickom jazyku. Žiaci mali možnosť otestovať si úroveň svojej angličtiny od slovnej zásoby, cez gramatiku po čítanie i počúvanie s porozumením. Žiaci boli rozdelení do dvoch kategórií. V mladšej kategórií zvíťazila Miška Borchová z triedy 7.D a v kategórii starších žiakov Angelika Janková z 9.A. Obe žiačky reprezentovali školu na okresnom kole, ktoré sa konalo 13.1. 2022 online formou. Aj keď dievčatá nepostúpili do ďalšieho kola, odnášajú si cenné skúsenosti a nové vedomosti. V mene školy im ďakujeme za reprezentáciu a prajeme veľa školských úspechov.

                                                              Mgr. Stanislava Nemčíková

     • Školský semafor- novelizácia od 19.1.2022

     • Výber textu zo semaforu:

      Povinnosti rodiča:

      a) Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami, dezinfekciu rúk a dodržiavanie odstupov v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR).

      b) Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

      c) Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z.z.).

      d) Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy na začiatku školského roka a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (Príloha č.1). V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ sa žiak považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča. Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti: odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo e-školy, poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom, alebo kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

      e) Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní/ dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní(víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5(žiak)/ 7(dieťa s PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Rodičia detí, s nepovinným predprimárnym vzdelávaním, „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú. Neospravedlnená neprítomnosť môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka alebo podozrenie za zanedbávania zdravotnej starostlivosti o dieťa/žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

      f) V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia (častejšie vetranie a dezinfekcia, častejšia kontrola dodržiavania protiepidemických opatrení zo strany žiakov, minimalizovanie premiešavania žiakov z triedy s ostatnými triedami, atď.). Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

      g) V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

      h) V prípade, že bol žiak testovaný Ag samotestom a má pozitívny výsledok, rodič o tom bezodkladne informuje školu. Po pozitívnom výsledku Ag samotestu je potrebné overiť pozitívny výsledok Ag testom, ktorý je vykonaný v mobilnom odberovom mieste u oprávneného subjektu alebo PCR testom. V prípade, že žiak nemôže absolvovať Ag test v mobilnom odberovom mieste alebo PCR test, rodič bezodkladne kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast.

      i) Rodič má povinnosť nahlasovať vykonanie Ag samotestu škole spôsobom, ktorý určí škola.

      Odporúčania pre rodiča:

      a) Odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Na Edupage). Riaditeľ tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.

      b) Odporúčame realizovať samotestovanie na ochorenie COVID-19 v domácom prostredí v priebehu školského roka Ag samotestami, ktoré budú distribuované prostredníctvom škôl. 5 testov dostane každý rodič žiaka základnej, strednej a špeciálnej školy, ktorý o ne prejaví záujem - záujem o samotestovanie budú zisťovať školy od 23. 8. 2021. Po vyzdvihnutí testov, školy rozdajú testy všetkým rodičom, ktorí nahlásili záujem, na základe podpisu.

                                                                        Ďakujeme, že rešpektujete naše usmernenia.

     • Vianočná pohľadnica

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočná pohľadnica.

      V predvianočnom období Ministerstvo školstva SR zverejnilo výzvu, aby sa školy zapojili do súťaže s názvom Vianočná pohľadnica. Naše deti s pani vychovávateľkami ju prijali s nadšením. Pred samotnou tvorbou bolo potrebné zvoliť vhodnú výtvarnú techniku, pripraviť pomôcky a naštartovať detskú fantáziu. Deti pracovali s radosťou a túžbou, aby ich návrh bol vybraný na oficiálnu pohľadnicu. Vianočné prázdniny sa skončili. V škole nás privítal list a odmeny za naše dielka od ministra školstva Branislava Gröhlinga. Veľmi nás to potešilo a tešíme sa na ďalší ročník tejto krásnej súťaže. Vych.Dáška

     • Žiaci 4.C využili predvianočný čas na krásny skutok dobra

     • S pani učiteľkou a v spolupráci s rodičmi sa rozhodli spríjemniť chvíle deťom v Detskom domove Nádej v Bernolákove. Od 1.12. do 16.12.2021 v triede zorganizovali zbierku hračiek, kde mohli všetci doniesť zachovalé́, čisté a nepoškodené hračky, ktoré už doma poslúžili, ale určite by  potešili iné deti. Podarilo sa im naplniť tri veľké vrecia!

      Teším sa, ak moje autíčko vyčarí niekomu úsmev na tvári.“ Lucas M.

      Veď čo môže byť krajšie ako urobiť radosť niekomu druhému?!        

       

                                                                                 Tr. učiteľka Lenka Duračková

       

     • Finančná gramotnosť

     • Tak ako každý rok sa žiaci 1. stupňa zapojili do školského projektu "Finančná gramotnosť". V tento týždeň riešili úlohy spojené s finančnou gramotnosťou, pracovali s papierovými peniazmi, nakupovali, pani učiteľky organizovali  zážitkové vyučovanie...