• Vyučovanie od 11.1.2021

     • Vážení rodičia!

      Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území SR a na  základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR sa od 11. januára 2021 obnovuje vyučovanie pre žiakov 1. až 9. ročníka a to dištančnou formou, t.j. z domu.

      Pre všetkých žiakov našej školy platia „Pravidlá dištančného vyučovania“, preto ich znovu zverejňujeme a dávame do Vašej pozornosti. Súčasťou dištančnej výuky je aj on-line vyučovanie, pri ktorom je zostavený presný rozpis vyučovacích hodín.

      Žiaci 1. stupňa obdržia od svojich triednych učiteliek presný rozpis online hodín, ktoré sú povinné. Pani vychovávateľky majú pre deti taktiež pripravené rôzne on-line relaxačné hry a aktivity. Účasť je dobrovoľná, ale pre socializáciu detí veľmi prospešná.  

      Žiaci 2. stupňa pokračujú v online vyučovaní tak, ako pred prázdninami.

      Žiaci, ktorí potrebovali pomoc pri učení od pedagogických asistentov, budú mať naďalej k dispozícii ich asistenciu pri online hodinách, pri vypracovávaní úloh, príp. pri učení podľa dohody s rodičom.

      K dispozícii rodičom aj žiakom je náš psychologický servis pod vedením p. Moškovej a p. Branikovičovej ( mail: zs.poradna@gmail.com, moskova@zspodzaba.sk, branikovicova@zspodzaba.sk)

      Podľa pravidiel dištančného vyučovania budú učitelia jednotlivých predmetov zadávať žiakom úlohy v čase od 8:00 do 14:00 hod. v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie. Každý učiteľ pošle žiakom naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá týždennej dotácii predmetu (s výnimkou hlavných predmetov SJL a MAT). Preto je potrebné denne sledovať stránku Edupage, príp. Clasroom.

      V tomto termíne, príp. podľa dohody môžete podľa potreby kontaktovať triedneho učiteľa ohľadom individuálnej konzultácie.

      Pre prihlásené deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre bude od utorka 12.1.2021 zabezpečená prevádzka ŠKD  na našej škole od 7,00 do 16,00 hod. Od prihlásených zákonných zástupcov budeme vyžadovať potvrdenie o pretestovaní aspoň 1 rodiča, potvrdenie od zamestnávateľa, že nemôžu svoju prácu vykonávať z domu a potvrdenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Prevádzka bude zabezpečená v pavilóne ŠKD.

                                                                                  

                                                                                                                    Vedenie školy


     • Prevádzka ŠKD

     • Vážení rodičia,

      z prevádzkových dôvodov bude prevádzka klubu detí

      v PIATOK 18.12.2020 LEN DO 16,00 HOD.  Ďakujeme za pochopenie

     • Vianočné sviatky

     • Na Vianoce a v novom roku

      lásky, šťastie na každom kroku,

      úspechov a zdravia veľa

      z úprimného srdca želá,

      kolektív žiakov, učiteľov a zamestnancov ZŠ Podzáhradná.

      Všetkým našim žiakom 2. stupňa, rodičom a  priateľom školy posielame zopár pozdravov a fotiek z našej vianočnej výzdoby. Pekné sviatky!

     • Pytagoriáda

     • Dňa 9.12.2020 sa na našej škole uskutočnil 42. ročník celoslovenskej matematickej súťaže: PYTAGORIÁDA. Úspešní riešitelia z triednych kôl postúpili do celoškolského kola. V tejto ťažkej epidemiologickej situácii prezenčne súťažilo 25 žiakov z 3. a 4. ročníka. A tu sú výsledky:

      Úspešní riešitelia za 3. ročník:

      1. Púchy Jakub 3.C

          Kakulová Alica 3.A

      2.Orosz Martin 3.A

      3.Kendrová Kristýna 3.D

      4.Čikasová Karolína 3.B

      5.Bartek Tomáš 3.B

         Prieložný Martin 3.B

      Úspešní riešitelia za 4. ročník:

      1.Lipovská Michaela 4.A

      2.Tallo Adam 4.B

      3.Šebeňová Zuzana 4.A

      4.Kovácsová Emilly 4.A

      5. Mazúr Matej 4.A

      6.Jančiová Alexandra 4.B

      7.Csermáková Agátka 4.C

       

      Všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili súťaže blahoželáme.                                                                                                             Koordinátorka súťaže Mgr. Z. Koháryová

       

       

     • Presun vyučovania 1. stupňa

     • Vážení rodičia,

      dňa 8.12. pristúpil  náš zriaďovateľ MČ Pod. Biskupice k odstraňovaniu havarijného stavu na toaletách 1. stupňa. Z toho dôvodu sa vyučovanie žiakov presunulo do voľných tried 2. stupňa a do pavilónu ŠKD.

      Príchod detí do školy od 7,30 do 7,55 ostáva nezmenený (okrem 1.AB, ktorá vchádza cez pavilón)- hlavným vchodom a vchodom 1. stupňa. Odchod detí, ktoré nenavštevujú škd je zabezpečený cez východ 2. stupňa: 2.ABC, 3.B a hlavným vchodom ako doteraz: 3.CD, 3.A, 4.ABC. Pre deti navštevujúce škd je zabezpečená služna pri vchode 2. stupňa od 15,00 do 17,30. 

      Všetci prváci vchádzajú aj odchádzajú zo školy cez pavilón škd.

      Ďakujeme za porozumenie !

     • Info od psychologického servisu

     • Milí rodičia a žiaci, 
      ocitli sme sa už po druhýkrát v neľahkej situácii, ktorá preveruje naše počítačové zručnosti a našu trpezlivosť 😊 
      Prostredie triedy a školské lavice vystriedali Vaše detské izby, kuchyňa, či obývačka. Z Vašich rodičov sa stali učitelia, kuchári, vychovávatelia. Namiesto zvonenia si musíte nastaviť budík, aby ste nezabudli na online hodinu. Povinnosti, ktoré momentálne ostali na pleciach jednotlivých domácností však zvládate veľmi dobre. Naše pani učiteľky sa snažia na online hodinách pre Vás pripraviť učivo zrozumiteľnou formou a vysvetliť čo nie je jasné. Sú tu pre Vás v pracovných dňoch a s ochotou Vám pomôžu s čím budete potrebovať. 
      Vážení rodičia, nezabúdajte však, že taktiež je tu pre Vás aj školský psychologický servis v mene ktorého si Vám dovolíme sprostredkovať pár užitočných odkazov. Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby ponúka semináre pre rodičov . Odborne, bezplatne a diskrétne nonstop fungujú aj nasledujúce linky pomoci: - www.ipcko.sk (chat, email)
      - Covid-19 Krízová linka pomoci (chat, email, telefón, video) - www.krizovalinkapomoci.sk
      a 0800 500 333
      - Linka detskej istoty - 116 111
      - Rodičovská poradňa 116 000
      - Linka dôvery Nezábudka - 0800 800 566
      Slovenský inštitút mládeže IUVENTA ponúka bezplatné webináre na zaujímavé témy a vzdelávací portál V lavici  sprostredkúva online webináre a taktiež si môžete za malý poplatok pozrieť aj záznam z niektorého už odvysielaného.
      Naša škola Vám praje veľa pekných dní, zdravia a síl. Tešíme sa na Vás.

      PaedDr. Lucia Mošková, PaedDr. Lucia Branikovičová
      školský psychológ
      telefón:  02/4524-3151 pýtať si cez klapku psych. servis
      email: zs.poradna@gmail.com

     • ŠKD 23.11. do 16,00 hod.

     • Vážení rodičia, v pondelok 23.11.2020 v deň konania TAZRPŠ /on-line/

      bude prevádzka školského klubu detí len do 16,00 hod.             

                                                                                Za pochopenie ďakujeme

     • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

     • Naša škola je tento školský rok zapojená do projektu: 

      Názov projektu: Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

      Výzva – kód – OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03

      Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje

      Názov prioritnej osi – Vzdelávanie

      Názov investičnej priority – Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.

      Špecifický cieľ: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov.

      Obdobie realizácie: 30. 06. 2020 – 31. 12. 2022

      Problematika a charakteristika projektu:

      Projekt je zameraný na utváranie vhodných podmienok pre vzdelávanie s dôrazom na uplatňovanie rovnakých prístupov ku vzdelaniu a zlepšovaniu školských výsledkov a kompetencií žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sú najviac ohrození školským neúspechom.

      Inkluzívne vzdelávanie je inovatívny prístup v oblasti vzdelávania, ktorý predovšetkým zdôrazňuje právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie. Jeho cieľom je vytvárať také prostredie, v ktorom je možné uspokojiť rôznorodé vzdelávacie potreby každého jedinca bez výnimky. To samozrejme nie je možné bez pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sú neoddeliteľnou až nutnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Podieľajú sa na podpore žiakov so špecifickými potrebami a prostredníctvom ich plnohodnotnej účasti na vzdelávaní zvyšujú ich úspešnosť a predchádzajú ich dištancovaniu od vzdelania.

      Cieľom tohto projektu je vytvorenie takého školského prostredia, v ktorom je možné uspokojiť rôznorodé vzdelávacie potreby každého dieťaťa, vrátane detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Preto sme náš odborný tím tvorený školským psychológom, liečebným pedagógom a školským logopédom vďaka projektu rozšírili o asistentov učiteľa, ktorí svojou priamou činnosťou na vyučovaní pomáhajú sýtiť nielen vzdelávacie, ale aj sociálne, výchovné a emocionálne potreby našich žiakov. Vzájomná spolupráca a pomoc všetkých zložiek výchovy a vzdelávania podporuje komplexné rozvíjanie žiakov po stránke osobnostnej, emocionálnej, kognitívnej. Navyše prítomnosť asistentov učiteľa na vyučovaní vedie k tomu, že medzi žiakom a asistentom sa vytvára určitý vzťah dôvery a psychickej podpory, čo zvyšuje motiváciu žiakov k učeniu, dôveru vo vlastné sily a schopnosti, zlepšuje komunikáciu ako aj celkové prežívanie a vnímanie a v konečnom dôsledku zvyšuje chuť učiť sa a chodiť do školy.

       

      Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

      Viac informácií o projektových podporách ESF nájdete na www.esf.gov.sk; www.upsvr.gov.sk

      alebo www.minedu.sk

                                                                                                PaedDr. Lucia Mošková, školská psychologička

       

     • Vyučovanie na 1. stupni

     • Vedenie ZŠ oznamuje rodičom, že v utorok 3.11.2020 pokračuje prezenčné vzdelávanie žiakov na 1. stupni. 

      Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť" je potrebné, aby žiak 1. až 4. ročníka  pri nástupe do školy odovzdal Vyhlásenie ZZ o bezinfekčnosti. Toto Vyhlásenie je možné podať aj elektronicky na stránke Edupage cez rodičovské konto.

      RŠ alebo ním poverený zamestnanec je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných priestorov školy preukázanie sa negatívnym výsledkom testu. (jedná sa o dospelé osoby a deti nad 10 rokov.] 

      Celé Usmernenie si môžete preštudovať v prílohe tohto oznamu.

     • OZNAM

     • Vedenie školy oznamuje rodičom, aby si preštudovali Usmernenie Ministerstva školstva z 27.10.2020. Prvostupniarskym rodičom dávame do pozornosti bod č.8 a č.10. V pondelok 2.11.2020 podľa situácie po celoplošnom testovaní zverejníme organizáciu vyučovania a výchovy na 1. stupni a v ŠKD.

     • Opatrenia 12.10.2020

     • Vážení rodičia,

      Vedenie školy zodpovedne pristupuje k usmerneniam MŠVVaŠ SR a preventívnym opatreniam v súvislosti s epidemiologickou situáciou. Na škole naďalej pokračuje vyučovanie prezenčnou formou. V platnosti sú prísne epidemiologické opatrenia:

      • ranný filter a meranie telesnej teploty
      • žiaci do školy vstupujú 4 vchodmi
      • dezinfekčné prostriedky umiestnené na všetkých chodbách a v priestoroch školy
      • tekuté mydlá a papierové jednorazové utierky na ruky v priestoroch toaliet
      • nosenie rúšok je povinné od 12.10. pre všetkých žiakov 1. a 2. stupňa, aj všetkých zamestnancov
      • prevádzka školy je zabezpečená od 6,30 do 17,30 hod. pre prihlásených žiakov ŠKD
      • ranné a záverečné združovanie je zabezpečené v kmeňových triedach 1. stupňa- deti sa nepremiešavajú, dozor je zabezpečený 4 pedag. zamestnancami
      • žiaci sa cez prestávky zdržiavajú v triedach, kde je zabezpečené pravidelné vetranie
      • stravovanie v školskej jedálni je upravené tak, aby sa v jednom čase v miestnosti miešalo čo najmenej tried, žiaci čakajú v rozostupoch v aule školy, stoly sú oddelené paravánmi a pri stoloch je zabezpečený menší počet stoličiek..

      12.10.2020 vstúpili do platnosti nové usmernenia z MŠ SR a rozhodnutie MŠVV SR (viď príloha).

      https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-11102020/

      Chceme vás požiadať, aby ste sledovali školskú stránku Edupage, či vašu e -mailovú schránku, kde sú vždy aktuálne informácie.

      Na záver sa Vám chceme poďakovať za spoluprácu, trpezlivosť, za to, že aj Vy prispievate k tomu, aby sme v zelenej zóne, ktorá nám umožňuje vyučovať priamo v škole, vytrvali čo najdlhšie.

                                                                                                               Vedenie školy

     • Klokan

     • Minulý školský rok sa kvôli pandemickej situcáii celoslovenská matematická súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN realizoval online. Výsledky súťaže prišli až tento školský rok. Organizátori súťaže skonštatovali, že výsledky nemajú takú výpovednú hodnotu, ako po iné roky, a preto sa rozhodli odmeniť každého žiaka prihláseného do súťaže.

      Do súťaže sa z I. stupňa prihlásilo 175 žiakov, online robilo 132 detí. Z II. Stupňa bolo prihlásených 28 žiakov, do online sa zapojilo 14 detí. Všetci žiaci (203) dostali diplomy a darčeky. Tým, ktorí sa zapojili (146 detí) online, GRATULUJEME a ďakujeme, že to zvládli.

                                                                                                    Mgr. Zuzana Koháryová

                                                                                                  školská koordinátorka súťaže

     • Biela pastelka

     • Verejná zbierka Biela pastelka prebieha na Základnej škole Podzáhradná každý rok. Oficiálne ju organizuje od roku 2002 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska na základe registrácie Ministerstva vnútra SR. Ambasádorkou 19. ročníka zbierky je úspešná slovenská moderátorka Adela Vinczeová. Všetci naši žiaci sa na ňu každoročne veľmi tešia, lebo vedia, že majú možnosť prispieť na dobrú vec. Tento rok sa zapojili aktívne nielen pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy, ale aj všetky triedy a každý kto chcel, prispel dobrovoľne ľubovoľnou sumou. Výnos z verejnej zbierky slúži na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

      PaedDr. Lucia Branikovičová

      Vážení žiaci a pedagógovia,                                                                                                                                                  Ďakujeme veľmi pekne, že sa Vaša škola zapojila do zbierky Biela pastelka 2020. Vyzbierali ste krásnych 313,25€. 

      Osvetové video: https://www.youtube.com/watch?v=5W8ZVSKy76o

      Video s Malým Mišom: https://www.youtube.com/watch?v=OoBrDeG6n6o&t=45s

      Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa opäť o rok :)    Tomáš Bako  Vedúci Krajského strediska Bratislava

     • Škola v prírode 5.ABC

     • V pondelok 21.9. odcestovali naši piataci do školy v prírode. Tento rok sa koná v krásnom prostredí hotela Vršatec vo Vršatskom Podhradí. Deti sú v poriadku a pozdravujú svojich rodičov.