• Poďakovanie

     • Nemenovaný zákonný zástupca našej žiačky v spolupráci s p. starostom Mgr. Zoltánom Pékom zabezpečil 500 ks antigénových testov pre našu základnú školu. V mene všetkých detí a zamestnancov školy ďakujeme.

      Vedenie školy

     • Haloooo, kto je tam?

     • Bezpečnosť našich vašich detí je na našej škole priorita. Chápu to aj rodičia našej školy, preto nám finančne pomohli vyriešiť výmenu všetkých videvrátnikov v každej triede na prvom stupni. Ďakujeme CV ZRPŠ a všetkým rodičom, ktorí tento školský rok finančne prispeli do OZ ZRPŠ našej školy. Alena Bednárová, VvŠKD

     • Záleží nám na zdraví

     • Na našej škole sa nezaháľa ani cez polročné prázdniny. Keďže nám záleží na zdraví našich žiakov, do tried sme zakúpili čističky vzduchu, ktoré sú aktívne počas celého dňa. Naďalej v škole využívame germicídne žiariče (najväčší sa nachádza v jedálni školy),  na všetkých chodbách a pred jedálňou sú k dispozícii dávkovače na dezinfekciu.

      V januári škola zakúpila profesionálnu dezinfekčnú pištoľ, ktorá využíva princíp elektrostatickej indukcie pre efektívnu a rovnomernú distribúciu dezinfekčného roztoku na povrchy. Elektrostatický aplikátor dodáva elektrický náboj roztoku vychádzajúcemu z dýzy. Nabité molekuly sa navzájom odpudzujú, ale zároveň sú priťahované k povrchu, ktorý má byť dezinfikovaný. Pevnosť nabitých častí je väčšia ako gravitačná sila, takže sú okamžite priťahované povrchom a nepadajú na zem.

      Náš šikovný pán školník prvýkrát použil túto pištoľ na dezinfekciu priestorov tried, chodieb aj spoločných priestorov.           

                                                                            Ďakujeme !!!

     • Ypsilon je hra

     • Ypsilon – slovina je hra, je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je popularizovať slovenský jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov. Cieľom je teda ukázať žiakom, že slovina je hra.

      Do súťaže sa zapojilo 84 našich žiakov 2. stupňa z rôznych ročníkov, ktorí ukázali svoju šikovnosť a dosiahli veľmi pekné výsledky. Vecné ceny pre výhercov, diplomy a drobné darčeky, budú na školu zaslané najneskôr do 28.2.2022.

      Zoznam najúspešnejších žiakov v jednotlivých ročníkoch:

      5. ročník

      1. miesto – Mia Marin / 100 bodov /

      2. miesto – Agáta Csermáková, Matej Mazúr, Alexandra Jančiová / 98 bodov /

      3. miesto – Diana Vrbová / 97 bodov /

      6. ročník

      1. miesto – Tamara Grygarová / 100 bodov /

      2. miesto – Sofia Révayová / 95 bodov /

      3. miesto  - Tereza Pješčák / 91 bodov /

      7. ročník

      1. miesto – Alžbeta Slezáková / 89 bodov /

      2. miesto – Simona Kaiserová / 86 bodov /

      3. miesto – Róbert Varga / 81 bodov /

      8. ročník

      1. miesto – Hana Hanzlová  / 94 bodov /

      2. miesto – Patrik Gašpar / 93 bodov /

      3. miesto – Gréta Nopp / 91 bodov /

      9. ročník

      1. miesto – Matúš Volf / 92 bodov /

      2. miesto – Martin Žiška / 90 bodov /

      3. miesto – Sofia Gnjatovičová / 89 bodov /

      Ďakujem všetkým za účasť a výhercom gratulujeme.

      Mgr. Jana Gnjatovičová, koordinátorka súťaže

       

     • Olympiáda z anglického jazyka

     • Dňa 26.11. 2021 sa na škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v Anglickom jazyku. Žiaci mali možnosť otestovať si úroveň svojej angličtiny od slovnej zásoby, cez gramatiku po čítanie i počúvanie s porozumením. Žiaci boli rozdelení do dvoch kategórií. V mladšej kategórií zvíťazila Miška Borchová z triedy 7.D a v kategórii starších žiakov Angelika Janková z 9.A. Obe žiačky reprezentovali školu na okresnom kole, ktoré sa konalo 13.1. 2022 online formou. Aj keď dievčatá nepostúpili do ďalšieho kola, odnášajú si cenné skúsenosti a nové vedomosti. V mene školy im ďakujeme za reprezentáciu a prajeme veľa školských úspechov.

                                                              Mgr. Stanislava Nemčíková

     • Školský semafor- novelizácia od 19.1.2022

     • Výber textu zo semaforu:

      Povinnosti rodiča:

      a) Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami, dezinfekciu rúk a dodržiavanie odstupov v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR).

      b) Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

      c) Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z.z.).

      d) Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy na začiatku školského roka a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (Príloha č.1). V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ sa žiak považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča. Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti: odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo e-školy, poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom, alebo kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

      e) Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní/ dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní(víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5(žiak)/ 7(dieťa s PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Rodičia detí, s nepovinným predprimárnym vzdelávaním, „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú. Neospravedlnená neprítomnosť môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka alebo podozrenie za zanedbávania zdravotnej starostlivosti o dieťa/žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

      f) V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia (častejšie vetranie a dezinfekcia, častejšia kontrola dodržiavania protiepidemických opatrení zo strany žiakov, minimalizovanie premiešavania žiakov z triedy s ostatnými triedami, atď.). Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

      g) V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

      h) V prípade, že bol žiak testovaný Ag samotestom a má pozitívny výsledok, rodič o tom bezodkladne informuje školu. Po pozitívnom výsledku Ag samotestu je potrebné overiť pozitívny výsledok Ag testom, ktorý je vykonaný v mobilnom odberovom mieste u oprávneného subjektu alebo PCR testom. V prípade, že žiak nemôže absolvovať Ag test v mobilnom odberovom mieste alebo PCR test, rodič bezodkladne kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast.

      i) Rodič má povinnosť nahlasovať vykonanie Ag samotestu škole spôsobom, ktorý určí škola.

      Odporúčania pre rodiča:

      a) Odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Na Edupage). Riaditeľ tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.

      b) Odporúčame realizovať samotestovanie na ochorenie COVID-19 v domácom prostredí v priebehu školského roka Ag samotestami, ktoré budú distribuované prostredníctvom škôl. 5 testov dostane každý rodič žiaka základnej, strednej a špeciálnej školy, ktorý o ne prejaví záujem - záujem o samotestovanie budú zisťovať školy od 23. 8. 2021. Po vyzdvihnutí testov, školy rozdajú testy všetkým rodičom, ktorí nahlásili záujem, na základe podpisu.

                                                                        Ďakujeme, že rešpektujete naše usmernenia.

     • Vianočná pohľadnica

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočná pohľadnica.

      V predvianočnom období Ministerstvo školstva SR zverejnilo výzvu, aby sa školy zapojili do súťaže s názvom Vianočná pohľadnica. Naše deti s pani vychovávateľkami ju prijali s nadšením. Pred samotnou tvorbou bolo potrebné zvoliť vhodnú výtvarnú techniku, pripraviť pomôcky a naštartovať detskú fantáziu. Deti pracovali s radosťou a túžbou, aby ich návrh bol vybraný na oficiálnu pohľadnicu. Vianočné prázdniny sa skončili. V škole nás privítal list a odmeny za naše dielka od ministra školstva Branislava Gröhlinga. Veľmi nás to potešilo a tešíme sa na ďalší ročník tejto krásnej súťaže. Vych.Dáška

     • Žiaci 4.C využili predvianočný čas na krásny skutok dobra

     • S pani učiteľkou a v spolupráci s rodičmi sa rozhodli spríjemniť chvíle deťom v Detskom domove Nádej v Bernolákove. Od 1.12. do 16.12.2021 v triede zorganizovali zbierku hračiek, kde mohli všetci doniesť zachovalé́, čisté a nepoškodené hračky, ktoré už doma poslúžili, ale určite by  potešili iné deti. Podarilo sa im naplniť tri veľké vrecia!

      Teším sa, ak moje autíčko vyčarí niekomu úsmev na tvári.“ Lucas M.

      Veď čo môže byť krajšie ako urobiť radosť niekomu druhému?!        

       

                                                                                 Tr. učiteľka Lenka Duračková

       

     • Finančná gramotnosť

     • Tak ako každý rok sa žiaci 1. stupňa zapojili do školského projektu "Finančná gramotnosť". V tento týždeň riešili úlohy spojené s finančnou gramotnosťou, pracovali s papierovými peniazmi, nakupovali, pani učiteľky organizovali  zážitkové vyučovanie...

     • Veselé Vianoce

     • Ak láska topí ľad- čo pani Zima vyčarila,

      ak dá človek viac ako v sebe skrýva,

       ak vládne všade ticho a počuť praskať mráz,

      padajúce vločky a v detských očkách jas,

      tak prišla doba, keď pre každého máme pár prívetivých viet,

      sú tu Vianoce a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!  

       

       Vianoce 

     • Pytagoriáda

     • Aj tento školský rok sa na škole uskutočnila matematická súťaž Pytagoriáda pre žiakov 3. a 4. ročníka. Najšikovnejší matematikári si zmerali sily v online matematickej súťaži. Zúčastnilo sa jej 8 tretiakov a 16 štvrtákov. Najúspešnejší postúpia do obvodného kola. Budeme im držať palce.

      Za organizáciu súťaže ďakujeme pani učiteľke Zuzke Jendrálovej, ktorá to zvládla na výbornú.

     • Mikuláš od pána starostu

     • K príjemnej mikulášskej atmosfére na 1. stupni prispel aj náš pán starosta Mgr. Zoltán Pék, ktorý deťom poslal adventné kalendáre, čokolády a džúsiky. A preto sa mu chceme touto cestou poďakovať, že nezabúda na našich malých študentov.

      ĎAKUJEME !

     • Mikuláš na škole

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Mikuláš na škole.

      Aj napriek aktuálnej situácii aj tento rok prišiel do našej školy Mikuláš. Pani učiteľky pripravili pre deti zaujímavé tematické vyučovanie, hľadanie prekvapenia pomocou indícií, rôzne mikulášske úlohy, či kreslenie na počítačoch. A takto to u nás vyzeralo: 

     • Školská športová olympiáda

     • V pondelok 4.10. za pekného slnečného počasia sa žiaci 3. ročníka zúčastnili školskej športovej olympiády. Na školskom dvore súťažili v niekoľkých disciplínach: v skokoch, v behu, v hode loptičkou...Všetkým súťažiacim blahoželáme k úspešnému zvládnutiu hier.

     • Nová vyhláška č.250.

     • Od pondelka 4.10. 2021 rúška nebudú povinné pre žiakov ZŠ, špeciálnych ZŠ a žiakov prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom, a to v rámci výchovno- vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas vyučovania.

      Nosenie rúšok bude aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzatvoreného kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety.) V prípade detí vo vyšších ročníkoch a v prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre deti povinné.

      Nosenie rúšok u detí naďalej odporúčame a považujeme ho za účinnú súčasť prevencie nákazy vírusom SARS-CoV-2 a ďalších nákazlivých respiračných ochorení, ako je napríklad chrípka a jej podobné ochorenia.

      Vedenie školy

   • Kontakt

    • Základná škola
    • heldova@zspodzaba.sk
    • +421 2 4524 3151
    • Podzáhradná 51, 821 07 Bratislava 82107 Bratislava Slovakia
    • 31745041
    • 2020918790
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje