• Oznam vedúcej ŠJ

     • Stravné na mesiac apríl sa uhrádza v  riadnom termíne ako bolo uvedené v pokynoch do 25.dňa v mesiaci.V prípade nejakej mimoriadnej situácie (napr.že by sa vyučovanie začalo neskôr ako v apríli) sa platby presunú na mesiac máj, alebo budú vedené ako preplatky (tak ako za mesiac marec),ktoré sa v rámci vyúčtovania budú posielať na účty rodičov na konci šk.roka.
      V prípade nejakých otázok kontaktujte vedúcu ŠJ mailom:  dullova@zspodzaba.sk.
      Ďakujeme za porozumenie. Andrea Dullová, vedúca ŠJ

     • Info o zápise prvákov

     • Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl pre školský rok 2020/2021 sa má uskutočniť v piatok 3. apríla a v sobotu 4. apríla 2020. V materských školách je termín podávania žiadostí pre školský rok 2020/2021 naplánovaný na týždeň od 15. do 22. apríla 2020.

      Vzhľadom na prerušenie vyučovania na základných a materských školách a v nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie ešte nemáme informácie a usmernenie Ministerstva školstva SR, či termín zápisov zachová a zvolí elektronickú formu prihlášky alebo či sa termín zápisu presunie.

      O rozhodnutí MŠ SR vás budeme včas informovať. ( info od zriaďovateľa MČ Pod. Biskupíc).

      Záujemci o zaškolenie do 1. ročníka na našej škole môžu aspoň vypísať elektronickú prihlášku na webovej stránke školy, ktorá je aktívna.

     • List rodičom!

     • Pani riaditeľka školy RNDr. Alena Heldová vydala usmernenie pre rodičov k vzniknutej situácii. Všetky informácie sú uvedené v prílohe tohto oznamu, alebo na EDUPAGE.

     • Karanténa pre ZŠ Bieloruská a MŠ Estónska 3

     • Miestny úrad Podunajské Biskupice:

      Vec: Nariadenie  zriaďovateľa pre Materskú školu Estónska 3, 821 06 Bratislava

      Nariadenie  zriaďovateľa pre Základnú školu Bieloruská 1, 821 06 Bratislava

      Starosta Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice, Mgr. Zoltán Pék nariaďuje plniť  karanténne opatrenie u všetkých žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov navštevujúcich tieto školy.

      V súvislosti s výskytom COVID-19 u rodinného príslušníka detí navštevujúcich Materskú školu Estónska 3, Bratislava a Základnú školu Bieloruská 1, Bratislava a na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 je potrebné podrobiť sa karanténnym opatreniam:

      • Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu od 13.marca 2020  do 31.marca 2020,
      • Poučenie všetkých žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov.

      Osoby sú povinné vykonať nasledovné opatrenia:

      1. sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a RÚVZ Bratislava a podrobiť sa odberu biologického materiálu,
      2. zostať v domácej izolácii,
      3. zdržať sa sociálnych kontaktov (všetkých),
      4. necestovať,
      5. zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce ,,home office“.

                                                                                               Mgr. Zoltán Pék

                                                                                                   starosta

       

     • Prerušené vyučovanie

     • Na základe rozhodnutia starostu mest. časti Podunajské Biskupice od zajtra 10.3.2020 až do odvolania bude ZŠ Podzáhradná 51 v Bratislave uzatvorená z dôvodu šírenia chrípkového vírusu. Žiadame všetkých rodičov, aby pozorne sledovali oznamy na webovej stránke školy, mailové správy  a EDUPAGE, kde budú učitelia zverejňovať pokyny a domáce úlohy.
      Vedenie školy!

     • Darujte 2% z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno- vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane. Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich daroch. Darované finančné prostriedky budú využité na skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho procesu a skvalitnenia vybavenia našej školy.

      Stručný návod aj ďalšie informácie nájdete v sekcii: O škole- Administratíva- 2% dane.

      Ďakujeme za každý príspevok.

     • Hviezdoslavov Kubín

     • P. O. Hviezdoslav bol významným slovenským spisovateľom. Na jeho počesť každoročne realizujeme v triedach 1. stupňa triedne kolá súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Najúspešnejší žiaci triedneho kola ďalej postupujú do školského kola.

      Žiaci 2.-4. ročníka zabojovali v školskom kole dňa 12.2.2020 o výhru a postup do okresného  kola.

      Najúspešnejší žiaci v prednese poézie boli:
      1. miesto získala Klára Kusovská 4.B
      2.miesto získala Barbora Bartoňová 3.A
      3.miesto získala Lucka Molnárová 2.D
      Cenu poroty získali Lea Bartovicová z 3.A a Simona Jančulová zo 4.C. 

      Najúspešnejší žiaci v prednese prózy boli:
      1. miesto získala Nataša Majerčáková 4.B
      2. miesto získala Martina Marázová 4.A
      3. miesto získala Agáta Csermáková 3.C
      Cenu poroty získali Saša Hrušovská zo 4.B a Emma Kvak z 3. B.

      Všetkým žiakom, ktorí postúpili gratulujeme a všetkým ďakujeme za účasť a krásny prednes.

            Mgr. Petra Kyžňanská

     • Fašiangy u nás

     • Tak ako každý rok sa na 1. stupni konalo fašiangové projektové vyučovanie. Pani učiteľky pripravili pre svojich žiakov úlohy, testy, súťaže zamerané na tradície a zvyky obdobia fašiangov, zabavili sa pri veselých pesničkách, výtvarne spracúvali fašiangové masky, či pracovali v skupinách.

     • Všetkovedko 2020

     • Do celoslovenskej súťaže Všetkovedko sa z 1. stupňa našej školy zapojilo 111 žiakov. Titul VŠETKOVEDKO získalo 31 žiakov a VŠETKOVEDKOV UČEŇ 80 žiakov. Najvyšší titul  VŠETKOVEDKO ŠKOLY získala Klára Kusovská zo 4.B triedy.

      Všetci súťažiaci dostali diplomy a ceruzky „Súťažím s Talentídou“. Tí najšikovnejší, ktorí dosiahli titul VŠETKOVEDKO, obdržali aj darčeky.

      Všetkým žiakom srdečne ďakujeme za odvahu, šikovnosť a reprezentáciu svojej triedy a našej školy.

     • Výstraha pred vetrom

     • Podľa odporúčaní Hydrometeorologického ústavu upozorňujeme žiakov a rodičov, aby sledovali okolie na školskom dvore a nezdržiavali sa pod korunami stromov.

      Výstraha MHÚ 5.2.2020:

      V okrese Bratislava sa MIESTAMI očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 23 - 26 m/s (85 - 95 km/h) alebo priemernú rýchlosť 16 m/s (60 km/h). Táto rýchlosť predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná
      a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.

     • Polročné vysvedčenie

     • Dňa 31.1.2020 prevzali naši žiaci Výpis klasifikácie a slovného hodnotenia. Polročné vysvedčenie určite potešilo malých prvákov, ktorí ho obdržali po prvýkrát.

      Kto nebol spokojný, určite má šancu si svoje hodnotenie opraviť na konci školského roku.