• Kurz plávania

     •  

      Po dvoch náročných rokoch opäť obnovujeme spoluprácu s pánom Mišovičom -ponukou na kurz plávania. 82 detí sa rozhodlo spolu s rodičmi, že sa chcú naučiť plávať, alebo zdokonaliť svoje znalosti v plávaní. Držíme vám všetkým palce. Alena Bednárová

      V utorok sa deti naposledy zúčastnili výcviku plávania. Privítali ich tréneri a povedali im, že si dnes vyskúšajú všetko, čo sa naučili. Nakoniec dostanú odmenu ( zlatú medailu). Všetci sa veľmi tešili a dali do toho všetko. Po odovzdaní medailí im tréneri podali ruky a povedali im ,že sa na nich budú tešiť aj v budúcom školskom roku. Vych.Inge

     • Zbierajme vrchnáčiky

     • Aj tento školský rok sa naša škola zapojí do zberu vrchnáčikov, aby pomohla rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii a bojujú o zdravie svojich detí.  

       Zbierkou plastových vrchnáčikov z fliaš, mlieka, kávy, džúsu a pracích práškov pomôžeme ťažko chorému Marekovi zo Skalice. Je to 13-ročný chlapček, ktorý má za sebou 45 operácií. Od narodenia zápasí s mnohými diagnózami. Má Downov syndróm, detskú mozgovú obrnu, mikrocefáliu a  ťažký stupeň hluchonemoty.  Jeho zdravotný stav si vyžaduje pravidelné liečebné pobyty, vďaka ktorým môže napredovať, ale jeho rodina si ich nemôže dovoliť financovať z vlastných zdrojov. 

      Zapojte rodičov, starých rodičov, susedov a kamarátov! Keď sa spojíme, dokážeme úžasné veci! Na konci školského roka odmeníme najlepšiu triedu a taktiež jednotlivcov.  

      P.uč. Anna Sirotová   

     • Začiatok školského roku

     • Naša škola otvorila svoje brány už po 38 krát. Slávnostného zahájenia školského roku sa zúčastnil aj pán starosta Mgr. Zoltán Pék, ktorý symbolicky odovzdal prvákom školské pomôcky. Pani riaditeľka RNDr. Alena Heldová všetkým zaželala veľa šťastia a úspechov do nového školského roku. Školu navštevuje 617 žiakov, z toho 66 prvákov. 

     • Pokyny pre zákonných zástupcov

     • Pokyny pre zákonných zástupcov

      (k septembru 2022)

      Zákonný zástupca musí pri prvom nástupe žiaka do školy predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Formulár je k dispozícii na Edupage, prvácki rodičia ho predložia triednemu učiteľovi v papierovej forme.

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predkladá rodič pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

      Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí žiak predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

      Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty.

      Samotestovanie žiakov je dobrovoľné, resp. podľa potreby, v prípade opätovného výskytu ochorenia COVID-19. Ak má žiak pozitívny výsledok antigénového samotestu, rodič žiaka bezodkladne oznámi túto skutočnosť všeobecnému lekárovi, škole a žiak ostáva doma.

       

      Izolácia žiaka trvá po dobu 5 dní a pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia prvých klinických príznakov ochorenia. Koniec izolácie určuje lekár len v prípade výskytu klinických príznakov. Všeobecný lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie. Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

      Na základe rozhodnutia ministra školstva v období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa školy.

      Spracované podľa dokumentu Zelená otvoreným školám, zo dňa 15.8.2022

     • Začiatok školského roku 2022/2023

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

      sa uskutoční na školskom dvore

      dňa 5. 9. 2022 o 8,30 hod.

      8,00 - Zraz prvákov na školskom dvore pred vchodom 1. stupňa

                         (zaraďovanie do tried, odovzdávanie Vyhlásení o bezinfekčnosti..)

      8,30 - Slávnostné otvorenie školského  roka  na školskom dvore pre žiakov

      1. - 9. ročníka, ( hymna, príhovor RŠ )

      Pri prvom nástupe žiaka do školy je potrebné predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Formulár je k dispozícii na Edupage, prvácki rodičia ho môžu predložiť triednemu učiteľovi v papierovej forme.

      8,40 - 8,45: Odchod žiakov do tried  pod vedením TU, ( žiaci sa neprezúvajú, idú rovno do tried ). Vstup do budovy školy je povolený len prváckym rodičom.

      8,55- 9,40:  Triednická hodina 2.-9. roč. s TU, organizačné pokyny pre žiakov..

      9,55– 10,30: Triednická hodina 2.- 9. roč., spoločná komunita, administratívne práce v triede

      10,30: Odchod žiakov zo školy

      Školský klub detí ani školské stravovanie nebude

      v pondelok 5.9.2022 v prevádzke.

      Pokyny pre žiakov:        

      1. Žiaci prvého ročníka si prinesú prázdnu aktovku a farbičky.
      2. Žiaci 2. až 9. ročníka si prinesú písacie potreby a poznámkový blok.
      3. Obuv na prezutie nie je v tento deň potrebná.
      4. Celý týždeň budú mať žiaci 2.- 9. ročníka vyučovanie do 11,45 hod.
      5. V utorok a v stredu budú mať žiaci 1. ročníkov vyučovanie do 10,40 hod., potom odchádzajú domov, alebo do ŠKD
      6. Vo štvrtok a v piatok budú mať žiaci 1. ročníkov vyučovanie do 11,45 hod.
      7. Prvácki rodičia m9ôžu vstúpiť do budovy školy spolu s deťmi, ostatní rodičia a cudzie osoby majú vstup do budovy zakázaný.

       

     • LETO 2022

     • Počas letných prázdnin 100 našich detí bude spoznávať naše slovenské farmy, farmičky, ranče,lode, rieky, prírodu a oblohu. Veríme, že zažijete krásne prázdninové chvíle. Pani vychovávateľky

      Planetárium Hlohovec a plavba loďou v Piešťanoch po Sĺňave

      2.týždeň letných prázdnin 

      UTOROK 12.7. Farma Náš sen a Baťov kanál

      STREDA 13.7. Planetárium a loď v Piešťanoch 2.-4.ročníky, Baťov kanál, Skalica-1.ročníky,

      V stredu 2. skupina navštívila Planetárium v Hlohovci, kde sa dozvedeli o tajomstvách vesmíru , naučili sa ako merajú čas slnečné hodiny, pozreli si slnko cez astronomický ďalekohľad.V Piešťanoch nás čakala vyhliadková plavba, počas ktorej sme si prezreli čarovné zákutia rieky Váh, Sklenný most. Hlad sme počas plavby zahnali čerstvou pizzou. Vych.Beca a Anka

      Dnešná cesta autobusom za ďalším dobrodružstvom, bola trošku dlhšia, ale rozhodne stála za to! Cieľom dnešnej cesty bol Baťov kanál. Pekne nás privítali a hneď aj všelijaké zaujímavosti nám porozprávali. Zodpovedali nám aj na naše zvedavé otázky. Po rozhovore sme si nasadli do troch super lodičiek a krásna plavba sa začala. Počas príjemnej plavby, sme videli aj rôzne zvieratká, ktoré v okolí žijú a pozreli sme sa aj našim Českým susedom. Páni kapitáni, nám dovolili si trošičku aj loďku pošoférovať. Naučili sme sa aj námornícky pozdrav - AHÓÓÓJ! Ktorý sme použili pri stretnutí s inými loďami. Plavba bola výborná, ale trošičku nám z nej vyhladlo. Najprv, sme energiu doplnili pri ochutnávke výborného Skalického trdelníka a neskôr v Skalickej reštaurácii Srdiečko. Tam nám naozaj zo srdiečka navarili, pretože jedlo bolo veľmi chutné. Trošičku sme sa prešli aj po meste Skalica, ale čas bol neúprosný a prišiel aj čas na odchod domov. Vych.Dáška a Iwka

      ŠTVRTOK 14.7. Ranč na Striebornom jazere-2.4.r., Planetárium a Piešťany-1.r

      Dnes sme získali informácie o živote na ranči, spoznali starostlivosť o zvieratká a dozvedeli sme sa zaujímavosti zo sveta westernu a jazdenia na koni. Pečené kuriatko s ryžou nám po aktivitách na ranči veľmi chutilo. Vych.Betka a Anka

      PIATOK 15.7. Biofarma-2.-4.r., Včelárske múzeum a Ekopark-1.r.

      Posledný deň výletov...Biofarma je vlastne areál bývalej botanickej záhrady Univerzity Komenského. Krásne miesto na relax, oddych, na poznávanie ešte nepoznaných zvieratiek a dobre sa tu napapať. 

      Najväčší včelársky skanzem v strednej Európe.

     • Gratulujeme

     • Na Majstrovstvách Slovenska v Leviciach  dňa 18.6.2022 sa zúčastnili aj žiaci z našej školy.

      iško Markusek z 1.D sa stal majstrom Slovenska v kumite a Samko Czaner z 8.C bronzovým medailistom na majstrovstvách Slovenska v kumite.

      Chlapcom GRATULUJEME a želáme ešte veľmi veľa úspechov!

     • Moja mama

     • Centrum voľného času na Kulíškovej ulici vyhlásilo 1.ročník okresnej výtvarnej súťaže MAMA. Do dvoch kategórií  prihlásili základné školy 174 súťažných  prác.

      Odborná porota vybrala v 1.kategórii 5 najlepších výtvarných prác. Naša škola získala tieto  ocenenia v 1.kategórii:

      1.miesto: Benjamin Duša      4.D

      2.miesto: Lea Kotásková       4.D

      2.miesto: Kristína Fričová     4.D

      v 2.kategórii:

      1.miesto: Karolína Vadászová 5.A.

      Víťazi si prevezmú diplomy a vecné ceny v CVČ. Mgr. Alena Ambrožová, Mgr. Iveta Sarvašová

     • Minihádzaná

     • Dňa 17.6.2022 boli žiaci 3.ročníka (výber) reprezentovať našu školu v športovej súťaži Minihádzaná. V základnej tabuľke sme odohrali 3 zápasy. Dva z nich sme dotiahli do úspešného konca, čím sa nám podarilo obsadiť 2.priečku v tabuľke. Naša pozícia v tabuľke stačila však len na boj o 3.miesto. Svojou bojovnosťou, rýchlosťou a obratnosťou sme dokázali poraziť súpera a získať tak krásne 3.miesto!

      Reprezentujúcim žiakom srdečne gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy!

      Mgr. Ivana Barková

     • Divadelné predstavenie

     • Žiaci 5-6.ročníka sa zúčastnili v dňoch 9. a 10.6 divadelného predstavenia v divadle Colorato na Františkánskom námestí s názvom:  Bejby Bajbl Band. Žiaci si predstavenie veľmi užili, boli vtiahnuté do deja príbehou. Všetky príbehy boli veľmi krásne spracované  vizuálne a herci podali krásne spevácke výkony. Veríme, že návšteva tohto divadla nebola naša posledná a tešíme sa na ďalšie predstavenia, ktoré pripravia pre deti. 

      Mgr. Lucia Rattayová

       

       

   • Kontakt

    • Základná škola
    • +421 2 4524 3151
    • Podzáhradná 51 82107 Bratislava Slovakia
    • 31745041
    • 2020918790
    • RNDr. Alena Heldová - riaditeľka školy
    • Mgr. Vladimíra Ondrušová -zástupkyňa RŠ pre 2.st.
    • Mgr. Gabriela Fajnorová -zástupkyňa RŠ pre 1.st.
    • Alena Bednárová - vedúca ŠKD
    • Darovací účet školy: TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 SWIFT (BIC) : TATRSKBX
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje