• 2% dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy, ak máte ešte možnosť darovať 2% dane, pomôžte nám skvalitniť výchovno- vzdelávací proces a prostredie školy pre vaše deti.

      Ďakujeme za každý príspevok od vás. 

     • Oznam vedúcej ŠJ

     • K dnešnému dňu 9.7.2020 boli do mailových schránok odoslané  prihlasovacie údaje na internetové prihlasovanie/odhlasovanie stravy všetkým stravníkom, ktorí odovzdali prihlášku na stravovanie.

      Ak niekto nedostal na e-mail tieto prihlasovacie údaje, je potrebné, aby sa ozval vedúcej ŠJ telefonicky alebo e-mailom od 9.7. -  18.7.2020 v čase 7,00 – 12,00 hod., a od 17.8. – 28.8.2020 v čase od 7,00 – do 14,00 hod.

      Tel.č.: 02/ 4524-5166 , dullova@zspodzaba.sk

     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Preplatky na stravnom a réžii za šk. rok 2019/2020 sa presúvajú na nový šk.rok.2020/2021. Výšku preplatku uvidíte po prihlásení do  aplikácie strava.cz v platbách. V prípade otázok kontaktujte vedúcu ŠJ  od  3.7. -  18.7.2020 v čase od 7,00 – 12,00 hod. a od 17.8. – 28.8.2020 v čase od 7,00 – 14,00 hod.

     • Pokyny pre stravníkov platné od septembra 2020

     • Spôsob úhrady na účet: SK 73 1100 0000 0026 2370 5145

      1/ trvalým bankovým príkazom       2./internet bankingom        3./ prevodným príkazom v banke

      (trvalý príkaz nastaviť od augusta do mája) máj posledná platba

      Denný poplatok  za odobraté jedlo            obed /deň              réžia/mesiac             suma/ mesiac

      Žiaci 1. stupeň (1. až 4. ročník)                       0,01 €                       10 €                         10,20 €

      Žiaci 2.stupeň ( 5. až 9. ročník )                      0,10 €                       10 €                          12,- €

       1. Stravu je možné platiť:

      - trvalým príkazom v banke;     - príkazom cez internetbanking;  - prevodným príkazom v banke

      - poštovou poukážkou  (na 1.st od p. vychovávateľky ŠKD,  2. st. u p.tr.učiteľky)

      2. číslo účtu:  SK 73 1100 0000 0026 2370 5145

      3  vygenerovaný variabilný symbol a prihlasovacie údaje dostane každý stravník (ktorý odovzdal

             prihlášku) z mailovej adresy (noreply@strava.cz) v termíne 6-20.7.2020

      4. do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno dieťaťa a triedu (z dôvodu kontroly)

      5. Stravné musí byť uhradené k 25.  dňu predchádzajúceho mesiaca!!!!

         (napr. stravné za september je potrebné uhradiť do 25.augusta, strava sa platí zálohovo na 20 pracovných dní      v mesiaci )

      6. ak si budete robiť trvalý príkaz, treba ho nastaviť od augusta do mája

      7. ak sú na škole súrodenci, platbu robiť za každé dieťa zvlášť (každý stravník je vedený pod iným číslom, čo je       VS v systéme)

      8. vyúčtovanie preplatkov  na základe žiadosti bude prebiehať v mesiaci júl

      9. pokiaľ bude úhrada pripísaná na účet ŠJ v stanovenom termíne 25. dňa v mesiaci,  nie je potrebné    posielať, alebo nosiť potvrdenia o úhrade!!!!!

      Objednávanie a odhlasovanie stravy

       10. stiahnuť si aplikáciu strava.cz (mobil al. počítač), kód jedálne 90510

        11. prihlasovacie meno a heslo dostane každý stravník iné (heslo = VS)/ heslo si po prihlásení do   

              aplikácie môžete zmeniť, ale  variabilný symbol zostáva nemenný po celú dobu žiaka na škole

        12. stravníci sú na stravu prihlásení na základe pripísania platby

        13. rodič môže odhlasovať alebo prihlasovať stravu cez internet na STRAVA.cz  do 7.00 hod  ráno  na     

               daný deň

       14. telefonické a mailové odhlasovanie je možné len v prípade výpadku aplikácie

        15. prihlasovanie detí rodičom cez aplikáciu strava.cz , je možné, len v  prípade že žiak nemá mínusové     

            konto (v mínuse môže prihlasovať len vedúca ŠJ)

        16. za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

        17. pri strate alebo zabudnutí čipu sa žiak bude hlásiť u pani kuchárky  vydávajúcej obedy , a obed

             mu bude vydaný na meno

       

      PLATBU NA SEPTEMBER REALIZUJTE AŽ AUGUSTE

       

      Kontakt na vedúcu ŠJ:  02/45 245 166

      e-mail:  dullova@zspodzaba.sk, misiakova@zspodzaba.sk

                                                                                                                   Vedúca ŠJ:  Andrea DULLOVÁ

       

     • Zber vrchnáčikov

     • Napriek tomu, že tento školský rok bol iný, naši žiaci nezabudli na Peťka a nazbierali mu veľké množstvo vrchnáčikov. Podarilo sa nám niekoľkonásobne prekonať minulý rok a vyzbierali sme vyše 1000 kg. Najviac vrchnáčikov sa podarilo nazbierať triede 2.A. Veľkým množstvom prispeli aj triedy 4.A, 2.C, 8.A, 1.B, 1.A. V mene rodiny by sa chcela naša základná škola úprimne poďakovať všetkým ľuďom, ktorým osud malého Peťka nie je ľahostajný a rozhodli sa mu pomôcť. V ďalšom školskom roku bude zber na našej škole pokračovať.

      PaedDr. Lucia Branikovičová

     • Suchý obed 30.6.

     • Oznam vedúcej ŠJ

      Kto má záujem odhlásiť si obed na utorok 30.6.2020, žiadame ho, aby si ho odhlásil najneskôr do piatku 26.6.2020 do 11,00 hod. !!! mailom na: odhlasky@zspodzaba.sk alebo telefonicky: 02/45245166.

      Po tomto termíne už nebude možné obed odhlásiť.

     • Pokyny k poslednému dňu 30.6.2020

     • 8,30- Zraz žiakov 1. stupňa na školskom dvore

      8,30- 8,45: Slávnostné ukončenie školského  roka na školskom dvore

      8,45- Odchod žiakov do tried  pod vedením TU

      8,55- 9,40: Slávnostná triednická hodina, hodnotenie výchovno- vzdelávacích výsledkov žiakov, rozdávanie vysvedčení v triedach

      9,40 hod. odchod žiakov domov, suchý obed.

      V tento deň školský klub detí nebude v prevádzke. Deti si môžu rodičia vyzdvihnúť do 10,00 hod. pri vchode 1. stupňa.

       

      9,00- Zraz žiakov 2. stupňa na školskom dvore

      9,00- 9,30: Slávnostné ukončenie školského roka na školskom dvore, odovzdávanie vysvedčení

      9,45 hod. odchod žiakov domov, suchý obed.

       

      Všetkým rodičom a žiakom prajeme príjemné prázdniny a tešíme sa na vás v novom školskom roku.

                                                   Vedenie školy a celý pedagogický zbor

       

     • Nástup žiakov 25.6.2020

     • Žiaci 6. – 9. ročníka, ktorí sa prihlásili na dobrovoľné vyučovanie od štvrtku 25.6.2020 vchádzajú do školy vchodom 2.stupňa od 8.15 do 8.30 hod. Po skončení vyučovania o 11.45 hod. odchádzajú vchodom 2.stupňa. Žiaci sa prezúvajú v triedach.

     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Žiadame rodičov, ktorí majú záujem o školské stravovanie pre svoje deti v školskom roku 2020/2021 a ešte nevypísali záväznú prihlášku, aby ju čo najskôr poslali vypísanú vedúcej ŠJ - najneskôr do 24.6.2020. Je to z dôvodu nahratia stravníkov do nového stravovacieho programu a následného vygenerovania prihlasovacích údajov na internetové prihlasovanie /odhlasovanie obedov.

      Prihlášky posielať na mail: dullova@zspodzaba.sk alebo hodiť do schránky pri hlavnom vchode.

      Andrea Dullová, vedúca ŠJ

     • Pre rodičov budúcich prvákov

     • Oznamujeme rodičom prijatých detí do 1. ročníka, že je potrebné prísť si do školy prevziať rozhodnutie o prijatí. Môžu tak urobiť od pondelka 22.6. do piatku 26.6. 2020 v čase od 7,30 do 14,30 hod. v kancelárii zástupkyne riaditeľky školy pre 1. stupeň.

      Mgr. Gabriela Fajnorová

     • Zoznam prijatých detí do 1. ročníka

     • Meno                    Kód                  Verejný kód

      Diana A.           ETRBFYWCEH   2395379

      David A.           XG5W5RSHT9     5754126

      Vivien B.          KP72M2HC3C     1872476

      Simona B.         PA896YTWP7    3864214

      Muhammed B.   YZS3MDC6TP    3455128

      Olívia B.          JT83H69J5R         2454367

      Dominik B.       YR7ZW2FN4J      9184672

      Juliana B.        6PJZW9WG88      6342198

      Linda B.          EXH8374F4G        6584217

      Leila B.          WH8SFJX28N       7943965

      Dávid C.        CKD93AHNJM        8433514

      Šimon C.        6NBDHJABM5       5892186

      Lucas Č.         2J4ES34RNX        8238651

      Natália Č.       FYDC7HP9ZE      9165382

      Maxim Ď.        J9EW56N3B3      5296174

      Tereza F.         H5KA9T2YMS     2489341

      Nela F.            WZPH5Y8GJ5      9681348

      Daniel F.         8NCZ3K3BBJ       2691873

      Nikoloz G.       DKE2WNAJPT     4231656

      Alex H.            5RFD4A7AY7       8733946

      Viktória H.       CMSK85Y349       5941963

      Emma H.         ZJ7W74YCH2       6318365

      Natália H.         DA3SY4ZM9J     4785325

      Dorota H.         XRTFESPCYZ     3187464

      Žofia H.            3CHRXBGWM3   5794862

      Dominik H.       23D2457WXJ      3485146

      Leo J.              Y8P5NGZXRM    9634529

      Tomáš J.          NYT24EHKCX     8718964

      Dominik J.       2ECTDWM6SF     6851415

      Jakub J.          4T6WNHTBKA      9346175

      Matúš J.          TH885Y2566         9431627

      Teo J.             J48YZMWG9D       6747955

      Šimon K.        6RSXXTGKB8        2787451

      Sara K.           X8G2CA52GE        5971384

      Natália K.       3W34MESD8B       5834232

      Róbert K.       NKKF7R8MYZ       8245457

      Róbert K.        8457ZWYJA9      4525984

      Hana K.         49HFZ62DXM       2867546

      Laura K.        RHSRPYTGH5      7617149

      Christopher L.  2C9NPMZ8SM    7189856

      Nika L.            FCS3JP3ER8       3178546

      Vadym M.        4PTHZ6EMWJ     3612452

      Rebeka M.      GDXW6SZB25     3422736

      Simona M.      JNM4JS8YG6       1129643

      Liliana M.        RZC23FDYBD       8321497

      Karin M.          N97NE9XWGB       6622491

      Nela M.           NPZA26BEWW      4921531

      Filip M.            9NR4A9F5DJ         9716895

      Sofia M.           8SG9P2FCTW       7568949

      Lukáš N.          JHEANW8XP5       2372619

      Laura P.           C73BHMNT2K       8511623

      Max P.             4TWCSJK2A3        4195896

      Andrej P.         2ZTFDYGXDT        1857975

      Petra P.           PD94EGCMZ8        2565481

      Alexandra P.    DX7W2M4BDY       4528263

      Lea S.             8FH7EBW54T         6769833

      Simon S.         YDW82RFYXE        1625346

      Dominik S.       M98MXK4H3K        8973637

      Laura S.           N8HHP9CG5A        6159298

      Dominik S.        J25TCKYG3G        6399232

      Jakub S.           HDF8K5S8NJ        3527172

      Zoja S.            SWMXNAESB6       7163539

      Lujza S.          SN5E2J39F6           5396115

      Emil S.            G69DES7PY2         5262953

      Matej Š.          YAGAJ49X8P          7181596

      Patrik Š.          BNFWMZ46NG       5571697

      Ela Š.             SABDKN7FJD          9382546

      Amira T.          AW453GJPSS          6274938

      Sebastián T.    R2TH7XNJK5        1239944

      Juraj T.            4HDW6PPFK3       3264351

      Michaela T.      MP7PG6RW2A     4831624

      Nela V.            8DWGHT3XC7      2811764

      Matúš V.          GXMGDW42T9     6972487

      Šimon Ž.          F5J3P923M4         3824255

      Viktor Ž.           PF436PXT4D        2859747

     • Chemická olympiáda

     • Vo štvrtok 28.mája sa uskutočnilo krajské kolo 56.ročníka Chemickej olympiády, na ktoré postúpili všetci úspešní riešitelia okresných kôl. Aj krajské kolo sa uskutočnilo dištančnou formou a aj praktická časť súťaže bola len virtuálna, deti len odpovedali na teoretické otázky, ktoré súviseli s experimentom. Úlohy boli zverejnené presne o 14 hodine na webovej stránke Slovenského inštitútu mládeže IUVENTY. Vzhľadom na to, že bol opäť na vypracovanie úloh určený časový limit, v ktorom museli deti úlohy vypracovať a svoje prefotené riešenia odoslať predsedníčke krajskej komisie, nebol na vyhľadávanie v knihách a na internete určite  čas. Ale napriek tomu zvládli deti svoje úlohy výborne. Krajského kola sa zúčastnilo 54 detí, takmer presne rozdelených medzi základné školy a gymnázia celého Bratislavského kraja.

      Našu školu aj náš okres reprezentoval Daniel Viskup z 9.B, ktorý mal v okresnom kole najviac bodov. Aj teraz Daniel preukázal svoje výborné znalosti.  V teoretickej časti získal 60 bodov, čo je 100% bodov, v praktickej časti stratil  len 3 body, spolu tak  získal 77 bodov. V krajskom kole sa neurčovalo v tomto roku poradie, ale viac bodov získali len dvaja žiaci. Daniel Viskup tak vlastne obsadil v neoficiálnom poradí výborné 3.miesto. Gratulujeme!

       

     • Oznam vedúcej školskej jedálne

     • Žiadame rodičov, ktorí majú záujem o školské stravovanie v budúcom školskom roku 2020/2021, je potrebné vyplniť záväznú prihlášku / zápisný lístok a následne ju doručiť mailom vedúcej jedálne do 24.6.2020.
      Pokyny k platbám od septembra budú zverejnené na webovej stránke školy v auguste 2020.

      Kontakt: dullova@zspodzaba.sk                             Dullová- vedúca šk. jedálne

     • Klokan- matematická súťaž 2. st.

     • Oznamujeme prihláseným žiakom termíny online pripojenia k matematickej súťaži Klokan:

      6. ročníky: 8.6.2020

      7. ročníky: 10.6.2020

      8. ročníky: 10.6.2020

      9. ročníky: 11.6.2020

      Potrebné kódy k prihláseniu obrdžali žiaci cez správy v EDUPAGI. Držíme všetkým palce.

     • Dezinfekcia vchodov do budovy školy

     • Ďakujeme dobrovoľnému hasičskému zboru z Podunajských Biskupíc, že nám zabezpečil a vykonal dezinfekciu všetkých vchodov do budovy školy. 

      Vedenie školy, učitelia, žiaci a rodičia zo ZŠ Podzáhradná

     • Nástup do školy 1.6.

     • Pri vchode do školy predloží rodič Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (bez neho sa dieťa do školy nepríjme, nájdete ho aj na webovej stránke www.ucimanadialku.sk), podpíše súhlas s meraním teploty dieťaťa, dieťaťu sa zmeria teplota a dezinfikujú ruky.

      Po vstupe do budovy školy dieťa odíde so svojou učiteľkou do svojej triedy, kde bude prebiehať vzdelávanie. V prílohe sa nachádza Vyhlásenie pre dieťa, ktoré je potrebné odovzdať vyplnené 1.6.2020 a k nahliadnutiu Súhlas s meraním teploty.

      Žiadame rodičov, aby v prvý deň doviedli svoje deti osobne do školy, k určenému vchodu, pretože je to potrebné, kvôli podpisu. Ak bude chodiť dieťa samé zo školy, je povinnosťou rodiča túto skutočnosť písomne odovzdať triednemu učiteľovi, alebo vychovávateľovi.

      Ďakujeme za porozumenie.

     • Informácie o nástupe do školy

     • Predbežné informácie o organizácii výchovno- vzdelávacieho procesu od 1.6.2020:


      -    Prevádzka školy bude skrátená: od 7,30 do 15,30 hod. podľa pokynov zriaďovateľa ZŠ.
      -    Vyučovanie bude končiť 11,45 hod.
      -    Žiaci do školy budú prichádzať aj odchádzať rovnakým vchodom v časovom intervale.......

      Všetky podrobné informácie sú zverejnené v prílohe. Prosím venujte pozornosť všetkým pokynom. 
      Ďakujeme za porozumenie, vedenie školy


      Pri nástupe do školy dňa 1.6.2020 odovzdá rodič  pri vchode Vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia. Bez tohto vyhlásenia sa dieťa nebude môcť zúčastniť výučby. Tlačivo sa nachádza v prílohe tohto oznamu.