• Prihlasovanie na predmety v šk.r.2020/2021

     • Vážení rodičia,

      pre budúci školský rok 2020/2021 škola potrebuje zistiť záujem o niektoré predmety a ŠKD. Preto žiadame rodičov, ktorých sa to týka, o vyplnenie prihlasovania na Edupage do piatku 29.5.2020. Prihlásenie je záväzné a nemenné. Po tomto termíne sa už nebude dať zmeniť vaše rozhodnutie.

      Žiaci 1.-8. roč.: etická/náboženská výchova

      Žiaci 2. roč.: anglický/ nemecký jazyk

      Žiaci 1.-3. roč.: záujem o ŠKD

      Žiaci 6. ročníka: nemecký jazyk/konverzácia v anglickom jazyku

      Ďakujeme za porozumenie, vedenie školy

     • Matematický Klokan online

     • Žiaci od svojich triednych učiteľov dostanú kódy, s ktorými sa prihlásia na súťaž.

      Od 25. mája do 31. mája sa žiaci skúšobne prihlásia svojím kódom na stránke súťaže Matematický klokan. V prípade záujmu si môžu urobiť skúšobný test. Svoj kód si musia zapamätať a s ním sa prihlásiť na súťaž.

      Od 8. júna do 12. júna: ONLINE SÚŤAŽ – podľa Harmonogramu pripojenia pre jednotlivé kategórie. V daný deň sa žiaci môžu pripojiť v ľubovoľnom čase od 8:00 do 19:00.

      29. júna budú zverejnené  výsledky (počty bodov žiakov a rebríčky pre jednotlivé kategórie). Celoslovenské výsledky v tomto školskom roku sa zverejňovať nebudú.

      September 2020: školy dostanú diplomy a darčeky .

      Harmonogram pripojenia sa do ONLINE SÚŤAŽE

       

      1. ročník ZŠ: Klokanko 1: 9.6. utorok
      2. ročník ZŠ: Klokanko 2: 10.6. streda
      3. ročník ZŠ: Klokanko 3: 11.6. štvrtok
      4. ročník ZŠ: Klokanko 4: 12.6. piatok

      Priebeh online súťaže

      Na titulnej stránke súťaže Matematický klokan žiaci nájdu odkaz ONLINE KLOKAN, kde sa žiak v ľubovoľnom čase od 8.00 do 19:00 prihlási do súťaže svojím kódom. Čas pripojenia si môže vybrať podľa svojich školských aktivít alebo online vyučovania. Prihlásiť do súťaže v priebehu dňa sa dá iba raz. Výnimkou je prípad, keby z technických dôvodov došlo k prerušeniu pripojenia, vtedy sa môže prihlásiť opakovane.

      Po prihlásení sa žiakovi zobrazia „Pokyny na riešenie testu“. Po prečítaní pokynov stlačí tlačidlo ŠTART a objavia sa mu súťažné úlohy. Od tej chvíle začne plynúť súťažný  čas – 45 minút.

      Súťažiaci v kategórii Klokanko 1 nájdu pri každej úlohe aj ikonu . Po kliknutí na ňu si vypočujú znenie úlohy, prípadne im môžu zadania prečítať rodičia.

      Súťažiacim prajeme pri riešení úloh veľa úspechov. Držíme im palce!

      Mgr. Zuzana Koháryová, koordinátorka súťaže

     • Oznam pre budúcich prvákov

     • Oznamujeme všetkým rodičom, ktorí prihlásili svoje dieťa do 1. ročníka na šk. rok 2020/2021, že je potrebné, aby prišiel 1 zákonný zástupca v jednom z uvedených  termínoch do školy preukázať doklady potrebné k prijatiu do školy.

      Termíny: Deti rodičov s priezviskom od A po K: 25.5.2020 od 8,00 do 12,00 hod.

                       Deti rodičov s priezviskom od L po P: 26.5.2020 od 8,00 do 12,00 hod.

                       Deti rodičov s priezviskom od R po Ž: 27.5.2020 od 8,00 do 12,00 hod.

      Treba priniesť:

      • Vytlačenú elektronickú prihlášku a podpísanú oboma rodičmi (na mail vám prišiel oznam o vyplnení prihlášky aj kód) Ak vám nepôjde vytlačiť, pripravíme vám ju v škole.
      • Žiadosť o prijatie dieťaťa do školy (je zverejnená v tlačivách, nižšie na tejto stránke)
      • Rodný list dieťaťa
      • Občiansky preukaz rodiča
      • V prípade neúplnej rodiny rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy

      Pri odklade šk. dochádzky:

      • Vytlačenú elektronickú prihlášku a podpísanú oboma rodičmi (na mail vám prišiel oznam o vyplnení prihlášky aj kód)
      • Žiadosť o odklad školskej dochádzky (je zverejnená nižšie na tejto stránke)
      • Doklad o doporučení odkladu šk. dochádzky od pedagogicko-psychologickej poradne a potvrdenie od detského pediatra (dá sa doložiť aj dodatočne po vyšetrení)

      Pri vstupe do školy treba dodržiavať všetky hygienicko- epidemiologické nariadenia (rúško, vstup max. po 3, bez účasti detí...)

      V prípade, ak bude mať riaditeľka školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí, neprijatí, alebo odklade školskej dochádzky do 30. júna 2020. 

      Zoznam prijatých žiakov bude zverejnený na webovej stránke školy  www.zspodzaba.sk

      Zákonní zástupcovia budú upozornení na osobné prevzatie rozhodnutí riaditeľky školy.

      Preto vás žiadame, aby ste sledovali pokyny a oznamy na webovej stránke školy.

     • Nástup do školy

     • Vážení rodičia,
      Chceme Vás informovať, že neustále pracujeme na organizácii výchovno- vzdelávacieho procesu spolu so zriaďovateľom našej školy v zmysle usmernení hlavného hygienika a Ministerstva školstva. Celý režim školy bude závisieť od prejaveného záujmu vás- rodičov o vyučovanie, školský klub detí aj stravovanie.
      Predbežne už vieme povedať, že organizácia školy po dohode so starostom MČ Podunajské Biskupice, bude zabezpečená od 1.6.2020 od 7,30 do 15,30 hod. na všetkých školách našej mestskej časti. Stravovanie bude zabezpečené dovozom teplej stravy od dodávateľa ako pred krízou.
      Všetky podrobnosti zverejníme a upresníme po zistení záujmu rodičov o nástup detí do školy budúci týždeň.
      Ďakujeme za pochopenie, vedenie školy

     • Zisťovanie záujmu o nástup žiakov do školy od 1.6.2020

     • Na základe rozhodnutia MŠ SR sa od 1.6.2020 môžu otvoriť školy pre žiakov 1. až 5. ročníka. Rozhodnutie nastúpiť do školy je dobrovoľné a v plnej zodpovednosti zákonných zástupcov.

      Preto žiadame rodičov, ktorých sa to týka, o vyplnenie dotazníku na prihlasovanie do školy, škd a na školské stravovanie do piatku 22.5.2020. Je pre nás dôležité zistiť záujem rodičov o vyučovanie a stravovanie z dôvodu organizácie vyučovania a ostatných aktivít. 
      Uvedený dotazník bude zverejnený na Edupage od stredy 20.5.2020 do piatku 22.5.2020. Ďakujeme za porozumenie, vedenie školy.

     • Chemická olympiáda

     • Vo štvrtok 7. mája sa na celom Slovensku konali okresné kola chemickej olympiády kategórie D, ktorá je určená pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Slovenská komisia CHO v spolupráci s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravila pre deti dištančnú formu olympiády, keďže v súčasnej krízovej situácii nebolo možné uskutočniť olympiádu tak, ako po iné roky.

      Na stránke IUVENTY boli vo štvrtok presne o 14 hodine zverejnené súťažné úlohy, ktoré deti museli v určenom časovom limite vypracovať a zaslať elektronickou poštou predsedovi okresnej komisie. Okrem teoretických úloh riešili deti aj úlohy praktické, tento rok ale iba virtuálne, to znamená, že praktické úlohy boli doplnené o experimentálne výsledky a pozorovania a deti len odpovedali na súvisiace teoretické otázky.

      Tejto netradičnej olympiády sa zúčastnili aj žiaci 9.B našej školy Dominik V. a Daniel V., ktorý získal v okresnom kole Bratislava II najviac bodov a postúpil do krajského kola. Gratulujeme!

     • Príhovor riaditeľky školy

     • Milí čitatelia nášho webu .

      Sme v predveľkonočnom období. Za štandardných podmienok by sme boli v strese 

      z upratovania, nakupovania, pečenia. Niekto však od základu zmenil naše plány -  neviditeľný vírus sa bytostne dotkol  každého z nás. Sme zodpovední, nosíme rúšku a zostali sme doma.

      Využime to zmysluplne. Už sa to okolo nás deje: začali sme šiť rúška, pečieme  chlieb a delíme sa s receptami naň.  S vďakou myslíme na lekárov, zdravotníkov, požiarnikov, policajtov, smetiarov, predavačky, zásobovačov a celý rad ďalších, ktorí sa starajú o každodenný chod nášho života.

      Sme ohľaduplnejší  voči seniorom. Dokonca i prácu učiteľov s 25 deťmi v triede už nepokladáme za prácu snov po pár dňoch doma učenia sa s vlastnými deťmi.

      Veľkonočné sviatky môžeme vnímať rozdielne: niekto ich svätí v zmysle kresťanských tradícií, iný oslavuje príchod sviatkov jari, deti sa tešia na šibačkovú výslužku.

      Všetci ale máme teraz jedno spoločné: môžeme prežiť hodnotový posun, keď pochopíme cenu zdravia, zmysel života, význam rodiny a sociálnych kontaktov .

      Ponúkam Vám oporu školy ako komunity pre žiakov, rodičov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy.  

      Kontaktujte nás. Spolu to zvládneme.

      V budúcnosti,  po prekonaní tohto ťažkého obdobia,  tak  budeme silnejší a možno v medziľudských vzťahoch aj lepší.

      RNDr. Alena Heldová, riaditeľka školy

     • Podpora a pomoc v krízovej situácii

     • Milí rodičia,

      súčasná situácia ovplyvnila vo výraznej miere aj našu prácu, a to predovšetkým možnosť priameho osobného kontaktu s Vami. Touto cestou Vás chceme uistiť, že keby ste čokoľvek od nás potrebovali, či už sa porozprávať, odkonzultovať vzniknutý problém, prípadne s niečím poradiť, sme Vám k dispozícií formou e-mailu: zs.poradna@gmail.com alebo na facebooku (kde môžeme fungovať aj pomocou chatu): https://www.facebook.com/skolska.poradna. 

      Novú formu podpory ponúkol aj Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, ktorý zriadil krízové telefónne linky a mailovú komunikáciu pre rodičov, učiteľov, odborných zamestnancov.

      Prostredníctvom nich sa môžu pýtať, ako dieťaťu vysvetliť situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu COVID-19, ale aj ako ho vzdelávať doma, ak ide o dieťa so zmyslovým, zdravotným alebo iným znevýhodnením alebo má špecifické vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia a podobne).

                  Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa, je dostupná samostatná telefonická linka 

      02/ 4488 1649 (v pracovných dňoch od 9.30 h do 14.30 h) a taktiež nonstop podpora prostredníctvom e-mailu koronavirus@vudpap.sk.

      Bezplatná telefonická zelená linka 0800 864 833 (pracovné dni od 9.00 do 18.00) je k dispozícii nielen rodičom, ale aj tínedžerom v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú a špeciálno-pedagogickú intervenciu. Prajeme Vám všetkým veľa trpezlivosti, síl a samozrejme to najdôležitejšie – veľa zdravia a psychickej pohody.

      Lucia Mošková – školská psychologička, Alžbeta Duffeková – liečebná pedagogička 

     • Zápis do 1. ročníka

     • Základná škola na Podzáhradnej ulici oznamuje rodičom, ktorí majú záujem prihlásiť svoje dieťa do ZŠ, že zápis do 1. ročníka bude prebiehať elektronicky. T.z., že na webovej stránke školy: ww.zspodzaba.sk je potrebné vypísať a vytlačiť si Elektronickú prihlášku do 1. ročníka, ktorá sa následne odošle do administratívneho systému školy.

      Podľa rozhodnutia MŠ SR sa zápisy konajú elektronicky a bez osobnej prítomnosti detí. Bližšie info v sekcii Zápis do 1. ročníka.

     • Poďakovanie

     • Milí rodičia,

      Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa stali na určitú dobu našimi pomocníkmi. Vážime si snahu viacerých vás, ktorým nie je ľahostajné vzdelávanie vašich detí a s trpezlivosťou prijímate jednotlivé úlohy a zadania od vašich učiteľov. Ďakujeme za všetky hrejivé a povzbudivé slová, ktoré zahrejú pri srdci i presvedčia nás o tom, že tá naša práca stojí za to. Berieme na vedomie aj slová nespokojných a nevrlých rodičov, ktorí sú nahnevaní na celý svet. Verte, že najradšej by sme boli v škole s vašimi deťmi a budeme veriť, že sa nám to čo najskôr splní - k spokojnosti všetkých.

      A pridávame zopár fotografií z domácej školy:

     • Červené srdce vďaky do našich okien

     • Milé deti, musíme si pomáhať!

      A viete, kto teraz pomáha vašim rodičom chrániť vás a starať sa o vás?
      Lekári a lekárky, hasiči, páni policajti a panie policajtky, aj panie predavačky a kuriéri, ktorí vám nosia domov balíčky. Takýchto ľudí, ktorí nám pomáhajú, je naozaj mnoho. Za to im patrí veľké poďakovanie, nemyslíte?

      Nakreslite, či vyrobte s rodičmi červené srdce, z papiera, látky, stužiek, čo len doma nájdete, a umiestnite ho vo svojom okne ako poďakovanie pre všetkých, ktorí sa o vás, ale aj o vašich rodičov a kamarátov tak obetavo starajú.

      Rodičia, zapojte sa s nami do tejto výzvy!
      Ukážme hrdinom dnešných dní, že sme s nimi a vážime si ich profesionalitu, statočnosť a prácu, ktorú pre nás robia!"