• Rekonštrukcia školskej kuchyne

     • V pondelok 7.9.2020 starosta Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice Mgr. Zoltán Pék prestrihnutím pásky slávnostne odovzdal do užívania školskú kuchyňu na ZŠ Podzáhradná. V kuchyni a priľahlých priestoroch boli realizované stavebné úpravy.

      Vymenili sa elektrické rozvody, rozvody vzduchotechniky, vody a kanalizácie, odstránili sa jestvujúce povrchy stien, stropov a podláh a nahradili novými. Realizovali sa drobné dispozičné úpravy z dôvodu vytvorenia optimálnych podmienok pre celkové fungovanie modernej kuchyne (posuny priečok v rámci priestoru kuchyne a priľahlých priestorov na I. NP). Obstaralo sa nové technologické vybavenie.

      Vďaka tejto rekonštrukcii sa od utorka v našej kuchyni začalo variť pre vyše 400 stravníkov. Ďakujeme.

     • 1.deň v škole

     • V stredu 2.9.2020 otvorila brány naša škola pre 613 školákov, z toho 74 prvákov. Prváčikov prišiel povzbudiť aj pán starosta Mgr. Zoltán Pék a vedúca školského úradu pani Beáta Biksadská. Slávnostná triednická hodina prebehla v kmeňových triedach za prísnych bezpečnostných opatrení. 

      Prváčikov a druháčikov privítali novo vymaľované triedy. Tak veľa zdaru do nového školkého roku. 

     • Oznam o ŠVP 5. ročníka

     • Vážení rodičia žiakov 5. ročníka,

      preložená škola v prírode na 21. september 2020 cez štátnu dotáciu -je zatiaľ stále aktuálna. Momentálne čakáme na povolenie od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici. Od ich vyjadrenia závisí organizovanie ŠVP. Ak bude kladné, žiaci budú potrebovať potvrdenie od detského lekára, že sú zdravé a potvrdenie o bezinfekčnosti od rodiča, ktoré nesmie byť staršie ako 1 deň. Všetky informácie dostane rodič od triedneho učiteľa. Samozrejme naďalej sledujeme vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku a odporúčania odborníkov a MŠ SR.

      Vedenie školy

     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Žiadame všetkých rodičov, ktorých deti sa budú stravovať v školskej jedálni, aby si skontrolovali prihlásené obedy a uhradené platby za september 2020 v aplikácii strava.cz .

      Je to novinka, na ktorú prechádza škola v organizácii stravovania v školskej jedálni. Rodič môže odhlásiť stravu najneskôr v daný deň do 7,00 hod. iba cez túto aplikáciu: strava.cz.

      Podrobnejšie pokyny čítajte v prílohe.                                     Andrea Dullová, dullova@zspodzaba.sk

     • Dôležitý oznam

     • V pondelok 7.9.2020 sa v školskej kuchyni ešte variť nebude. Školský klub detí bude v prevádzke do 16,00 hod. Deti, ktoré budú v klube si musia v tento deň priniesť suchý obed.

      Prevádzka v školskej kuchyni bude obnovená od utorka 8.9.2020.

      Organizácia vyučovania na 1. a 2. stupni bude zabezpečená od 7.9.2020 do 14.9.2020 vrátane-  na 4 vyučovacie hodiny.

      Žiaci 1. stupňa prichádzajú do školy hlavným vchodom a vchodom 1. stupňa od 7,15 do 7,55 hod.

      Žiaci 2. stupňa prichádzajú a odchádzajú zo školy vchodom 2. stupňa podľa doterajšieho rozpisu.

      Prevádzka v ŠKD je zabezpečená do 14.9. vrátane iba do 16,00 hod.                 

                                                                                                                                            Vedenie školy 

     • Čo si treba priniesť v 1. deň do školy?

     • Žiaci 2.-9. ročníkov si prinesú písacie potreby a nejaký zápisník, alebo zošit na poznámky. Žiaci 2. stupňa a zverejnené 2 triedy 1. st. aj čip na obedy.

      Žiaci 1. ročníkov si prinesú školskú aktovku a peračník. V tento deň prezuvky nie sú potrebné. Treba si ich priniesť až nasledujúce dni, pretože šatne budú od 3.9. v prevádzke.

      Tešíme sa na vás !!!

     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Stravníci, ktorí majú preplatky sú automaticky prihlásení na stravu na celý mesiac.

      Je nutné, aby žiaci 2. stupňa a žiaci 3.A + 4.C v deň nástupu do školy, t.j. 2.9.2020 priniesli svoje čipy na stravu, odovzdali ich vychovávateľkám na zaregistrovanie do nového systému a na druhý deň im budú vrátené. V prípade, že čip nebude preregistrovaný, nebude funkčný pri výdaji stravy.

     • Slávnostné otvorenie šk. roka

     • Pokyny k prvým dňom v škole

      Streda 2.9.2020

      Rodič je povinný pri prvom nástupe svojho dieťaťa do školy odovzdať TU Zdravotný dotazník pred začiatkom šk.roka 2020/2021 a Vyhlásenie ZZ o bezinfekčnosti. Bez týchto potvrdení nemôže žiak vstúpiť do budovy školy. (Príloha č.3 a 4 dolu)

      https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-2682020/

      8,00 Zraz žiakov 2.-4. ročníka na školskom dvore pred vchodom 1. stupňa, odovzdávanie zdravotných dotazníkov a vyhlásení, odchod do budovy cez 1. stupeň pod vedením triednej učiteľky a vychovávateľky.

      8,30 Zraz žiakov 1. ročníka hlavným vchodom pod vedením triednej učiteľky a vychovávateľky, odovzdávanie zdravotných dotazníkov a vyhlásení, odchod do tried cez hlavný vchod, 1.CD okolo do pavilónu. Do budovy vchádza iba 1 prvácky rodič pri dodržaní všetkých epidemiologických opatrení.

      8,30 Zraz žiakov 5.-9. ročníka na školskom dvore pred vchodom 2. stupňa, odovzdávanie zdravotných dotazníkov a vyhlásení TU, odchod do budovy pod vedením TU.

      9,00 Slávnostné otvorenie šk. roka cez školský rozhlas, hymna, príhovor riaditeľky školy.

      9,10- 9,40   Triednická hodina 2.-9. roč. s TU

      9,40            Prestávka

      9,55- 10,40 Triednická hodina 2.-9. roč. s TU

       

      Žiaci 1. ročníkov končia cca okolo 10,15.

      Žiaci 2.-9. ročníkov končia cca 10,40.

      Žiaci 1. stupňa odchádzajú vchodom 1. stupňa a hlavným vchodom. Žiaci 2. stupňa odchádzajú vchodom 2. stupňa.

       

      Školský klub detí ani školské stravovanie nebude v prevádzke do 6.9.2020.

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Štvrtok 3.9.2020, Piatok 4.9.2020

      Príchod žiakov do školy:

      Žiaci 1. stupňa:

      Budova školy pre 1. stupeň sa otvára o 7,15. Žiaci 1. stupňa prichádzajú do školy od 7,15 do 7,55 hod. podľa nasledovného rozpisu:

      • Žiaci 1.AB, 2.AB + 2.C, 3.B: vchodom 1. st. do šatní a do tried.
      • Žiaci 3.ACD  a 4.ABC: hlavným vchodom do šatní a do tried.
      • Žiaci 1.CD vchádzajú vchodom do pavilónu ŠKD.

      Žiaci 2. stupňa:

      Budova školy pre 2. stupeň sa otvára o 7,30. Žiaci 2. stupňa prichádzajú do školy vchodom 2. stupňa do šatní a následne do tried podľa nasledovného rozpisu:

      • 7,30-7,40  5.ABC
      • 7,40- 7,50  6.ABCD
      • 7,50- 8,00  7.ABC
      • 8,00- 8,10  8.AB
      • 8,10- 8,20  9.AB

      Vyučovanie, odchod zo školy:

      • Žiaci 1. roč. majú vyučovanie do 10,40 hod. 
      • Žiaci 2.4. roč. majú cca 4 vyuč. hodiny a odchádzajú podľa rozpisu vchodom 1. stupňa alebo hlavným vchodom:

      2.ABC o 11,30

      3.ABCD o 11,40

      4.ABC o 11,50

      • Žiaci 5.9. roč. majú cca 4 vyuč. hodiny a odchádzajú vchodom 2. stupňa podľa rozpisu:

      5.ABC o 11,30

      6.ABCD o 11,35

      7.ABC o 11,40

      8.AB o 11,45

      9.AB o 11,50

                                                                                                 Vedenie školy

     • 2% dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy, ak máte ešte možnosť darovať 2% dane, pomôžte nám skvalitniť výchovno- vzdelávací proces a prostredie školy pre vaše deti.

      Ďakujeme za každý príspevok od vás. 

     • Oznam vedúcej ŠJ

     • K dnešnému dňu 9.7.2020 boli do mailových schránok odoslané  prihlasovacie údaje na internetové prihlasovanie/odhlasovanie stravy všetkým stravníkom, ktorí odovzdali prihlášku na stravovanie.

      Ak niekto nedostal na e-mail tieto prihlasovacie údaje, je potrebné, aby sa ozval vedúcej ŠJ telefonicky alebo e-mailom od 9.7. -  18.7.2020 v čase 7,00 – 12,00 hod., a od 17.8. – 28.8.2020 v čase od 7,00 – do 14,00 hod.

      Tel.č.: 02/ 4524-5166 , dullova@zspodzaba.sk

     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Preplatky na stravnom a réžii za šk. rok 2019/2020 sa presúvajú na nový šk.rok.2020/2021. Výšku preplatku uvidíte po prihlásení do  aplikácie strava.cz v platbách. V prípade otázok kontaktujte vedúcu ŠJ  od  3.7. -  18.7.2020 v čase od 7,00 – 12,00 hod. a od 17.8. – 28.8.2020 v čase od 7,00 – 14,00 hod.

     • Pokyny pre stravníkov platné od septembra 2020

     • Spôsob úhrady na účet: SK 73 1100 0000 0026 2370 5145

      1/ trvalým bankovým príkazom       2./internet bankingom        3./ prevodným príkazom v banke

      (trvalý príkaz nastaviť od augusta do mája) máj posledná platba

      Denný poplatok  za odobraté jedlo            obed /deň              réžia/mesiac             suma/ mesiac

      Žiaci 1. stupeň (1. až 4. ročník)                       0,01 €                       10 €                         10,20 €

      Žiaci 2.stupeň ( 5. až 9. ročník )                      0,10 €                       10 €                          12,- €

       1. Stravu je možné platiť:

      - trvalým príkazom v banke;     - príkazom cez internetbanking;  - prevodným príkazom v banke

      - poštovou poukážkou  (na 1.st od p. vychovávateľky ŠKD,  2. st. u p.tr.učiteľky)

      2. číslo účtu:  SK 73 1100 0000 0026 2370 5145

      3  vygenerovaný variabilný symbol a prihlasovacie údaje dostane každý stravník (ktorý odovzdal

             prihlášku) z mailovej adresy (noreply@strava.cz) v termíne 6-20.7.2020

      4. do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno dieťaťa a triedu (z dôvodu kontroly)

      5. Stravné musí byť uhradené k 25.  dňu predchádzajúceho mesiaca!!!!

         (napr. stravné za september je potrebné uhradiť do 25.augusta, strava sa platí zálohovo na 20 pracovných dní      v mesiaci )

      6. ak si budete robiť trvalý príkaz, treba ho nastaviť od augusta do mája

      7. ak sú na škole súrodenci, platbu robiť za každé dieťa zvlášť (každý stravník je vedený pod iným číslom, čo je       VS v systéme)

      8. vyúčtovanie preplatkov  na základe žiadosti bude prebiehať v mesiaci júl

      9. pokiaľ bude úhrada pripísaná na účet ŠJ v stanovenom termíne 25. dňa v mesiaci,  nie je potrebné    posielať, alebo nosiť potvrdenia o úhrade!!!!!

      Objednávanie a odhlasovanie stravy

       10. stiahnuť si aplikáciu strava.cz (mobil al. počítač), kód jedálne 90510

        11. prihlasovacie meno a heslo dostane každý stravník iné (heslo = VS)/ heslo si po prihlásení do   

              aplikácie môžete zmeniť, ale  variabilný symbol zostáva nemenný po celú dobu žiaka na škole

        12. stravníci sú na stravu prihlásení na základe pripísania platby

        13. rodič môže odhlasovať alebo prihlasovať stravu cez internet na STRAVA.cz  do 7.00 hod  ráno  na     

               daný deň

       14. telefonické a mailové odhlasovanie je možné len v prípade výpadku aplikácie

        15. prihlasovanie detí rodičom cez aplikáciu strava.cz , je možné, len v  prípade že žiak nemá mínusové     

            konto (v mínuse môže prihlasovať len vedúca ŠJ)

        16. za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

        17. pri strate alebo zabudnutí čipu sa žiak bude hlásiť u pani kuchárky  vydávajúcej obedy , a obed

             mu bude vydaný na meno

       

      PLATBU NA SEPTEMBER REALIZUJTE AŽ AUGUSTE

       

      Kontakt na vedúcu ŠJ:  02/45 245 166

      e-mail:  dullova@zspodzaba.sk, misiakova@zspodzaba.sk

                                                                                                                   Vedúca ŠJ:  Andrea DULLOVÁ

       

     • Zber vrchnáčikov

     • Napriek tomu, že tento školský rok bol iný, naši žiaci nezabudli na Peťka a nazbierali mu veľké množstvo vrchnáčikov. Podarilo sa nám niekoľkonásobne prekonať minulý rok a vyzbierali sme vyše 1000 kg. Najviac vrchnáčikov sa podarilo nazbierať triede 2.A. Veľkým množstvom prispeli aj triedy 4.A, 2.C, 8.A, 1.B, 1.A. V mene rodiny by sa chcela naša základná škola úprimne poďakovať všetkým ľuďom, ktorým osud malého Peťka nie je ľahostajný a rozhodli sa mu pomôcť. V ďalšom školskom roku bude zber na našej škole pokračovať.

      PaedDr. Lucia Branikovičová

     • Suchý obed 30.6.

     • Oznam vedúcej ŠJ

      Kto má záujem odhlásiť si obed na utorok 30.6.2020, žiadame ho, aby si ho odhlásil najneskôr do piatku 26.6.2020 do 11,00 hod. !!! mailom na: odhlasky@zspodzaba.sk alebo telefonicky: 02/45245166.

      Po tomto termíne už nebude možné obed odhlásiť.

     • Pokyny k poslednému dňu 30.6.2020

     • 8,30- Zraz žiakov 1. stupňa na školskom dvore

      8,30- 8,45: Slávnostné ukončenie školského  roka na školskom dvore

      8,45- Odchod žiakov do tried  pod vedením TU

      8,55- 9,40: Slávnostná triednická hodina, hodnotenie výchovno- vzdelávacích výsledkov žiakov, rozdávanie vysvedčení v triedach

      9,40 hod. odchod žiakov domov, suchý obed.

      V tento deň školský klub detí nebude v prevádzke. Deti si môžu rodičia vyzdvihnúť do 10,00 hod. pri vchode 1. stupňa.

       

      9,00- Zraz žiakov 2. stupňa na školskom dvore

      9,00- 9,30: Slávnostné ukončenie školského roka na školskom dvore, odovzdávanie vysvedčení

      9,45 hod. odchod žiakov domov, suchý obed.

       

      Všetkým rodičom a žiakom prajeme príjemné prázdniny a tešíme sa na vás v novom školskom roku.

                                                   Vedenie školy a celý pedagogický zbor

       

     • Nástup žiakov 25.6.2020

     • Žiaci 6. – 9. ročníka, ktorí sa prihlásili na dobrovoľné vyučovanie od štvrtku 25.6.2020 vchádzajú do školy vchodom 2.stupňa od 8.15 do 8.30 hod. Po skončení vyučovania o 11.45 hod. odchádzajú vchodom 2.stupňa. Žiaci sa prezúvajú v triedach.

     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Žiadame rodičov, ktorí majú záujem o školské stravovanie pre svoje deti v školskom roku 2020/2021 a ešte nevypísali záväznú prihlášku, aby ju čo najskôr poslali vypísanú vedúcej ŠJ - najneskôr do 24.6.2020. Je to z dôvodu nahratia stravníkov do nového stravovacieho programu a následného vygenerovania prihlasovacích údajov na internetové prihlasovanie /odhlasovanie obedov.

      Prihlášky posielať na mail: dullova@zspodzaba.sk alebo hodiť do schránky pri hlavnom vchode.

      Andrea Dullová, vedúca ŠJ

   • Kontakt

    • Základná škola
    • heldova@zspodzaba.sk
    • +421 2 4524 3151
    • Podzáhradná 51, 821 07 Bratislava 82107 Bratislava Slovakia
    • 31745041
    • 2020918790
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje